Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse dla każdego:jak dbać o pieniądze?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-POG-FDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse dla każdego:jak dbać o pieniądze?
Jednostka: Katedra Ekonomiki Zdrowia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane w formie zdalnej asynchronicznej:

- udział w wykładach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury i materiałów dydaktycznych: 6 godzin

- samodzielne liczenie zadań: 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy.

Łączny nakład pracy słuchacza: 50 godzin (2 ECTS)


1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,7 punktowi ECTS.


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- czytanie literatury i materiałów dydaktycznych: 6 godzin

- samodzielne liczenie zadań: 10 godzin

- konsultacje: 1 godziny

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

(0,7 punktu ECTS)


4.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- przygotowanie do zaliczenia: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

4 godzin, co odpowiada 0,2 punktowi ECTS


5.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe instrumenty finansowe

W2: zna podstawy matematyki finansowej

W3: rozumie znaczenie wpływu czasu na zmianę wartości pieniądza


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zidentyfikować i scharakteryzować instrumenty finansowe z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego

U2: potrafi obliczyć stopę zwrotu z inwestycji finansowej

U3: potrafi obliczyć wartość przyszłą i obecną inwestycji finansowej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy znaczenia ryzyka w inwestowaniu

K2: jest świadomy psychologicznych uwarunkowań związanych z ryzykiem inwestycyjnym


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny, problemowy

• analiza przypadków

• rozwiązywanie zadań


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi finansów, w szczególności w kontekście inwestycji finansowych. Studenci zdobędą wiedzę na temat najważniejszych instrumentów finansowych, znaczenia inwestycji w oszczędnościach emerytalnych oraz umiejętności z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

Przedmiot Finanse dla każdego: jak dbać o pieniądze? poświęcony jest podstawowym zagadnieniom finansowym, przy czym nacisk położono na zaznajomienie studentów z tematyką inwestycji finansowych, co ma umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe pojęcia finansowe oraz rodzaje instrumentów finansowych służących inwestowaniu. Ponadto, celem przedmiotu jest wskazanie na znaczenie ryzyka w inwestowaniu oraz psychologicznych uwarunkowań procesu inwestowania. Studenci nabędą podstawowe umiejętności z zakresu matematyki finansowej, co pozwoli im na podejmowanie bardziej świadomych decyzji finansowych oraz umożliwi ocenę zyskowności inwestycji.

Literatura:

1.P. Biernacki, Jak zacząć inwestować, KPWG i FERK, Warszawa 2005.

2. R. Stępień, Zbiór zadań z matematyki finansowej, Szczecin 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu zaliczeniowego na platformie Moodle UMK (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.