Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-POG-PPDG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją
Nazwa przedmiotu: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Jednostka: Katedra Ekonomiki Zdrowia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane w formie zdalnej asynchronicznej:

- udział w wykładach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury i materiałów dydaktycznych: 16 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy.

Łączny nakład pracy słuchacza: 50 godzin (2 ECTS)


1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,7 punktowi ECTS.


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- czytanie literatury i materiałów dydaktycznych: 16 godzin

- konsultacje: 1 godziny

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 16 godzin

- rozwiązanie testu zaliczeniowego: 2 godziny

(0,7 punktu ECTS)


4.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- przygotowanie do zaliczenia: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

4 godzin, co odpowiada 0,2 punktowi ECTS


5.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

W2: zna cele, elementy i strukturę biznesplanu firmy

W3: zna konstrukcję wybranych podatków oraz ich zastosowanie w działalności gospodarczej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi obliczyć zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

U2: potrafi zaplanować niezbędne etapy otwarcia działalności gospodarczej

U3: identyfikuje elementy koniczne do przygotowania biznesplanu firmy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy znaczenia podstawowych działania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

K2: wykazuje cechy przedsiębiorcze w planowaniu i organizowaniu działalności gospodarczej


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny, problemów

• analiza przypadków

• rozwiązywanie zadań


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomicznymi, finansowymi i prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze mikroprzedsiębiorstw. Przedmiot ma wykształcić u studentów umiejętności planowania procesów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej poświęcony jest ekonomicznym uwarunkowaniom prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot obejmuje wykład mający na celu przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na zaplanowanie, otwarcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca lub w formie spółki cywilnej.

W ramach przedmiotu studenci poznają uwarunkowania ekonomiczne i podstawy prawne oraz formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej w Polsce. W zakres przedmiotu wchodzi również przygotowanie studentów do podejmowania podstawowych decyzji dotyczących zarządzania małym przedsiębiorstwem. Studenci poznają również rodzaje kosztów w działalności przedsiębiorstwa, a także podstawowe informacje dotyczące biznesplanu, takie jak jego przeznaczenie, struktura i forma.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.T. Piecuch, 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, M.Ż. Migała, 2010, Menedżer nowych czasów, Helion, Warszawa.

2. I. Lichniak (red.), 2009, Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, wyd. SGH, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu zaliczeniowego na platformie Moodle UMK (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.