Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-BICH-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk bio-medycznych jest znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku- ratownictwo medyczne aktywną współpracę w zespole terapeutycznym, aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych.

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. Studiowanie biochemii umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia dla studentów uczelni medycznych integruje wiedzę z zakresu biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób.

Treści kształcenia obejmują:

-wykłady: 1. Podstawy cytobiochemii, skład chemiczny organizmu człowieka, skład pierwiastkowy (makro- i mikroelementy i ich rola biologiczna, żelazo-metabolizm i choroby z niedoboru i nadmiaru). Podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w komórce i ich regulacja: ogólny metabolizm lipidów, węglowodanów i białek. Przykłady chorób metabolicznych. 2. Powstawanie, przemiany i rola biologiczna reaktywnych form tlenu (RFT - jako czynnik patogenny). Metabolizm, mitochondria i stres oksydacyjny, czynniki antyoksydacyjne 3. Lipoproteiny osocza: budowa, właściwości, rola biologiczna, metabolizm lipoprotein a choroba miażdżycowa. 4. Biochemia komórki nowotworowej, podstawy transformacji nowotworowej komórek, czynniki karcynogenne zawarte w pokarmach i środowisku życia człowieka. 5. Biochemia i biologia molekularna starzenia organizmu.

-ćwiczenia: 1. Kwasy nukleinowe (DNA, RNA) i białka (aminokwasy). Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. Zadania praktyczne 2. Węglowodany i lipidy. Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. Zadania praktyczne 3. Enzymy: kataliza enzymatyczna i jej regulacja. Enzymy jako markery chorób człowieka (przykłady enzymów markerowych: zawał mięśnia sercowego –analiza zmian aktywności enzymów). 4, 5. Biochemia witamin: a) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach b) witaminy rozpuszczalne w wodzie. Rola biologiczna oraz skutki hipo- i hiperwitaminozy.

-samokształcenie: 1. Rola cukrowców w przemianach metabolicznych (glikoliza, glukoneogeneza) 2. Rola tłuszczowców w przemianach metabolicznych (cholesterol – rola biologiczna, źródła cholesterolu komórkowego i jego wydalanie z organizmu).3. Przemiany energetyczne na poziomie komórkowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. E. Bańkowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

• Biochemia Harpera. Murray R.K. i wsp. PZWL Warszawa (nowe wydania, 2012);

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L „Biochemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Krótkie wykłady z biochemii. Hames, Hooper i wsp. PWN Warszawa 2010;

• Podstawy biochemii. Kączkowski J.Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 2012;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uprzednim pozytywnym zaliczeniu poszczególnych tematów (wraz z zadaniami praktycznymi) ujętych w programie nauczania.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu biochemia jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu ćwiczeń), zaliczenie kolokwiów obejmujących treści poszczególnych zajęć ujętych w programie nauczania oraz zrealizowanych ćwiczeń. Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie przedmiotu.

Kolokwia odbywają się w formie pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej studenta. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej z poprawnej odpowiedzi studenta na pytania obejmujące zagadnienia ujęte w programie nauczania przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.