Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-FIZJ-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi (zakres szkoły średniej) oraz chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego wynosi:

- udział w wykładach: 20 godzin,

- udział w ćwiczeniach: 5 godzin,

- dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 1 godzina,

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin,


- przygotowanie do kolokwiów:10 godzin,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowe praktyki- nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 58 godzin (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Objaśnia podstawy fizyczne funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego, krążeniowego i narządu ruchu (K_W06).

W2. Opisuje ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka (K_W14).

W3. Charakteryzuje struktury organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów i układów (K_W15).

W4. Objaśnia homeostazę organizmu człowieka, regulację gospodarki wodno – elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (K_W16).

W5. Opisuje biologiczne podstawy integralności organizmu człowieka (K_W18).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Określa topografię narządów i układów (K_U13).

U2. Umiejętnie interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka (K_U14).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Przestrzega zasad kultury (K_K03).

K2. Planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

(K_K05).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny - prezentacje multimedialne,

Ćwiczenia:

- metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji, laboratoryjna.

- ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa,

- pokaz

- analiza wyników otrzymanych w trakcie ćwiczeń,

- przygotowywanie raportów z ćwiczeń.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów oraz zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu fizjologia jest zapoznanie studentów ratownictwa medycznego z podstawowymi pojęciami i procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. Wiedza na temat podstawowych mechanizmów fizjologicznych pozwala zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi narządami. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach.

Tematyka wykładów:

1. Przekaz sygnałów w układzie nerwowym.

2. Mechanizm skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich.

3. Filtracja kłębuszkowa. Mechanizmy autoregulacyjne w nerce.

4. Mechanizmy hemostatyczne. Równowaga i zaburzenia układu hemostazy.

5. Metabolizm. Regulacja czynności układu pokarmowego.

6. Aktywność elektryczna serca. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

7. Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

8. Regulacja hormonalna czynności organizmu.

9. Znaczenie autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy.

Tematyka ćwiczeń:

1. Aktywność elektryczna mięśnia sercowego. Badanie EKG.

2. Regulacja ciśnienia tętniczego. Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia.

3. Anatomia czynnościowa układu oddechowego, mechanika oddychania, krążenie płucne, transport gazów we krwi.

4. Badanie spirometryczne.

5. Regulacja wewnątrznerkowa GFR i RBF. Układ RAA. Działanie hormonu antydiuretycznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka, Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z % uzyskanych punktów: 0-50% (2,0), 51- 60% ( 3,0), 61- 70% (3,5), 71- 80% (4,0), 81- 90% (4,5), 91- 100% (5,0).

Pozostałe informacje związane z egzaminem zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Ćwiczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i kolokwiów śródsemestralnych. Forma i kryteria zaliczenia ćwiczeń są podawane na początku bloku tematycznego przez prowadzącego dane zajęcia. Pozostałe kryteria zaliczenia ćwiczeń opisane są w regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.