Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-ZP1-SD3-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu badań naukowych w zdrowiu publicznym.

Całkowity nakład pracy studenta:

SEMINARIUM: 45


SAMOKSZTAŁCENIE:

90

Efekty uczenia się - wiedza:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, objaśnienie, analiza przypadku, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W wyniku realizacji programu student zapoznaje się z metodologią pisania pracy dyplomowej. Ustali i sprecyzuje temat pracy magisterskiej, zbierze i zapoznana się z literaturą przedmiotu oraz ustali bazę źródłową. Zaplanuje i opracuje strukturę pacy dyplomowej oraz narzędzia badawczego. Efektem prowadzonych zajęć jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Cele: Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego.

Kształcenie umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji dotyczących wybranej problematyki, związanej zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej.

Kształcenie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów, związanych z zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej.

Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

Literatura:

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: Student prezentuje wiedzę i umiejętności, rozwiązuje zadania problemowe, wymagane czynności wykonuje zgodnie z obowiązującymi zasadami. W trakcie zajęć wykazuje kreatywność i zaangażowanie. Potrafi pracować samodzielnie oraz zespołowo.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Harat, Milena Wojciechowska
Prowadzący grup: Aleksandra Harat, Milena Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z: etapami i zasadami badania naukowego, fazami badań; metodami, technikami i narzędziami badawczymi; fazą wykonawczą badań naukowych. Ponadto, zapoznanie studentów ze źródłami informacji naukowej oraz czasopismami naukowymi. Niezbędna wiedza posłuży do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z: etapami i zasadami badania naukowego, fazami badań; metodami, technikami i narzędziami badawczymi; fazą wykonawczą badań naukowych. Ponadto, zapoznanie studentów ze źródłami informacji naukowej oraz czasopismami naukowymi. Niezbędna wiedza posłuży do napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

3. Zieliński J. Metodologia pracy naukowej. Wyd. Aspra, Warszawa 2012.

4. Radomski D, Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Wyd. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Warszawa, Dyfin 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Leźnicka, Hanna Trzcinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oliwia McFarlane
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do seminarium: −zapoznanie studenta z problematyką i programem seminarium −omówienie zasad współpracy opiekunem pracy oraz warunków uzyskania zaliczenia −zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac dyplomowych na WNoZ na przykładzie opracowania wzorcowego.

2.Zasady dotyczące wykorzystania i dokumentowania źródeł informacji wykorzystanych w pracy: −prawa autorskie −cytowania −przypisy i odnośniki −formatowanie bibliografii w tekście i konstrukcja zbiorcza.

3.Ustalenie formy tematu pracy dyplomowej −propozycje zagadnień z obszaru zainteresowań studenta −propozycje opiekuna pracy −ustalenie wstępnego tematu pracy.

4.Konstrukcja , analiza i ocena planu pracy w powiązaniu z jej tematem, celem i zakresem.

5.Prezentacja, analiza i ocena poszczególnych części pracy.

6.Redakcja wstępu, zakończenia i streszczenia oraz spisu treści i załączników.

Literatura:

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)