Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1855-P1-FIZJ-S1L Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi na poziomie rozszerzonym oraz chemii na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godziny, co odpowiada 2,33 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

- samokształcenie: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 7+2= 9 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15+1=16 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 114 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 7+2= 9 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15+1=16 godzin

Nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 25 godzin, co odpowiada 0,83 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 45 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Rozumie procesy elektrofizjologiczne w układzie nerwowym oraz neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych, w tym procesów elektrofizjologicznych (K_W03).

W2: Opisuje równowagę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową i rozumie ich rolę w utrzymaniu homeostazy (K_W04).

W3:Rozumie prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi (K_W05).

W4:Wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania narządów zmysłów (K_W06).Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Wymienia różnice dotyczące funkcji życiowych człowieka dorosłego i dziecka (K_U02).

U2: Opisuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych (K_U03).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu (K_K02)Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną


Ćwiczenia:

• obserwacji z wykorzystaniem programów symulacyjnych PhysioEX

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji okrągłego stołu

• pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów oraz pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, układu moczowego, układu wydzielania wewnętrznego, układu pokarmowego oraz układu krwionośnego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z fizjologii człowieka obejmują ponadto zagadnienia związane z procesami hemostatycznymi, a także mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Na ćwiczeniach Student zapozna się z działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej, mechanizmem skurczu mięśni szkieletowych oraz z procesami transdukcji zachodzącej w narządach zmysłów. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi i ich interpretacji. Dowie się ponadto o wpływie hormonów na objętość i stężenie moczu, a także o metodach oceny stanu funkcjonalnego nerek. Samokształcenie obejmuje fizjologię mięśni gładkich oraz fizjologię układu kontroli ruchu. Student określać będzie zmiany czynnościowe zachodzące w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student dowie się o zasadzie wykonywania i znaczeniu badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Samokształcenie dotyczy hormonalnej regulacji metabolizmu wapniowo- fosforanowego oraz budowy i funkcji układu limfatycznego i obwodowego układu krążenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnych wyników z kolokwiów śródsemestralnych oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >60%); W1-W4, U1, U2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >60%), W1, W2, W4, U2

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >60%); W-W4, U2

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1

Samokształcenie:

Zaliczenie bez oceny na podstawie zaliczenia kolokwium z danego działu obejmującego m.in. zakres zagadnień z samokształcenia; W1, W3

Wykłady:

Student otrzymuje zaliczenie wykładów w semestrze na podstawie aktywności na wykładach.

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1

Student uzyskuje zaliczenie wykładów semestru II na podstawie oceny z egzaminu (ocena 3,0 lub wyższa).

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 60 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z następującej punktacji:

< 31 ndst

31 - 36 dst

36 – 42 dst +

43 - 48 db

49 - 54 db +

55 - 60 bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.