Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-BW-S1-1-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu psychologicznym człowieka.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - zajęcia i konsultacje z prowadzącym - 37 godzin, co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Praca własna studenta - czytanie lektur, przygotowywanie się do zajęć oraz nauka do kolokwium - 37 godzin, co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- posiada interdysplinarną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i psychologicznych;

- zna elementarną terminologię z zakresu psychologii.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, referatu, seminaryjna.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę o tym, czym jest psychologia, definiuje obszary jej zainteresowania, metodologię i narzędzia wiedzy psychologicznej oraz wskazuje na obszary praktycznego wykorzystania nauk psychologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące tematy:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka.

2. Procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne.

3. Mechanizmy uczenia się.

4. Różnice indywidualne.

5. Osobowość.

6. Stres i radzenie sobie z nim.

7. Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach społecznych.

8. Zdolność do autorefleksji.

Literatura:

Oatley E., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. PWN: Warszawa.

Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. GWP: Gdańsk.

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (2004). Podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe AP: Kraków.

Sternberg R. J. (2001). Psychologia poznawcza. WSiP: Gdańsk.

Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP: Gdańsk.

Zimbardo P. (2001). Psychologia i życie. PWN: Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania podporządkowane są efektom uczenia mierzonym za pomocą testu obejmującego treści poruszane na zajęciach oraz literaturę obowiązkową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dąbkowska
Prowadzący grup: Monika Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę o tym, czym jest psychologia, definiuje obszary jej zainteresowania, metodologię i narzędzia wiedzy psychologicznej oraz wskazuje na obszary praktycznego wykorzystania nauk psychologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące tematy:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka.

2. Procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne.

3. Mechanizmy uczenia się.

4. Różnice indywidualne.

5. Osobowość.

6. Stres i radzenie sobie z nim.

7. Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach społecznych.

8. Zdolność do autorefleksji.

Literatura:

Oatley E., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. PWN: Warszawa.

Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. GWP: Gdańsk.

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (2004). Podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe AP: Kraków.

Sternberg R. J. (2001). Psychologia poznawcza. WSiP: Gdańsk.

Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP: Gdańsk.

Zimbardo P. (2001). Psychologia i życie. PWN: Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)