Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikowanie interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-BR-KI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie interpersonalne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z nauczycielem

udział w zajęciach 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną 2h (x30)


Czas poświęcony na przygotowanie do kolokwium 4 h


Czas poświęcony na przygotowanie projektu zespołowego 10 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student /studentka:

1. Wymienia cechy odróżniające komunikację interpersonalną od innych typów komunikacji.

2. Wskazuje mechanizmy determinujące omawiany proces.

3. Zna czynniki determinujące i zakłócające przebieg procesu komunikacjiEfekty uczenia się - umiejętności:


Po zakończeniu kursu student:

1.Rozpoznaje techniki wpływu społecznego

2.Interpretuje konkretne sytuacje komunikacyjne z obszaru komunikacji interpersonalnej

3.Analizuje i ocenia czynniki, które wpływają na przebieg procesu komunikacji.

4. Wdraża techniki, których celem jest usprawnienie komunikacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

1. Posiada kompetencje komunikacyjne w obszarze wystąpień publicznych

2. Ma świadomość różnorodności czynników, które determinują proces komunikacji interpersonalnej


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter interaktywny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami, które odgrywają ważną rolę w procesie kompetentnego komunikowania się. Uczestnicy dowiedzą się jakie czynniki w sposób bezpośredni wpływają na skuteczność komunikacji interpersonalnej, poznają także bariery, które utrudniają efektywną komunikację i sposoby ich eliminowania.

Ważnym elementem kursu będzie zaznajomienie studentów z podstawowymi technikami wpływu społecznego, a następnie wyćwiczenie w praktyce niektórych z tych elementów.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- etapy rozwoju i istota procesu komunikowania

- podstawowe założenia dotyczące komunikacji interpersonalnej

- komunikowanie niewerbalne

- techniki wpływu społecznego

- sztuka autoprezentacji

- wystąpienia publiczne

- konflikty i ich rozwiązywanie

- porozumiewanie międzykulturowe

- komunikowanie interpersonalne a płeć

Literatura:

R.Adler, L.Rosenfeld, R.Proctor. 2011. Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Rebis.

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K Barge. 2008. Komunikacja między ludźmi, Warszawa: PWN.

E.Berne. 1998. Dzień dobry... i co dalej? Poznań: Rebis.

J. Steward. 2008. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN.

R. Cialdini. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

M. Leary. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

D. Doliński. 2008. Techniki wpływu społecznego. Warszwa: Scholar.

A. B. Pease. Mowa ciała. Poznań: Rebis.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach kursu będą stosowane następujące metody oceny efektów kształcenia:

- bieżąca ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie i prezentacja case studies)

- projekt zespołowy

- pisemny test końcowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)