Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-FC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie światem współczesnym, jego przemianami, gotowość do rzetelnej i dogłębnej lektury zadanych tekstów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30


Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 10

Udział w zaliczeniu 2

Przygotowanie eseju 15

Przygotowanie się do zaliczenia 5


ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 72


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne, będące teoretycznym fundamentem działalności dziennikarskiej; S1A_W05


K_W15 Zna normy i reguły etyczne, jakie wpływają na działalność organizacji medialnych i/lub przedsiębiorstw branży reklamowej, brandingu i public relations. S1A_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01


K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02


K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

K_U12 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami

z zakresu teorii kultury, filozofii, semiotyki, teorii języka

i dyskursów, pragmatyki języka, antropologii kultury,

w typowych sytuacjach profesjonalnych. H1A_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera. S1A_

K_K09 Wykazuje się odpowiedzialnością i aktywnością w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca w zespołach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Filozofia człowieka jest namysłem nad człowiekiem prowadzonym w ramach filozofii i przy zastosowaniu metod właściwych tej dyscyplinie. Celem jest zapoznanie studentów z rozumieniem człowieka: religijnymi, filozoficznymi (starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność) i nauk szczegółowych. Przygotowanie studenta do samodzielnego rozpoznawania podstawowych problemów filozoficznych związanych z pytaniem o człowieka.

Pełny opis:

1. Filozofia jej rola w kulturze i w określaniu człowieka

2. Pytanie o człowieka w dziejach kultury

3. Platońsko-augustyńska koncepcja człowieka

4. Arystotelesowsko- tomistyczna koncepcja człowieka.

5. Biologiczna koncepcja człowieka: cielesność i płciowość człowieka. Antropologia Teilharda de Chardin. Ewolucjonizm a kreacjonizm.

6. Egzystencjalistyczna koncepcja człowieka

7. Jednostka i wspólnota

8. Człowiek i sytuacje graniczne: śmierć, wina, cierpienie

9. Człowiek i historia – filozofia dziejów i antropologia

10. Człowiek jako istota religijna

Literatura:

Literatura zalecana:

Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005.

Arystoteles, O duszy, Warszawa 1972.

Bierdiajew Mikołaj, O przeznaczeniu człowieka, Kęty 2005.

Böhme G. (1998) Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne,

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa

Cioran Emil, Na szczytach rozpaczy, Kraków 1992.

Dąbrowski Kazimierz, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.

Descartes Rene, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1980.

Feuerbach Ludwig, Wybór pism, t.I-II, Warszawa 1988.

Frankl E., Homo patiens, Warszawa 1998.

Georg W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I-II,Warszawa 1958.

Haeffner G., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, Warszawa 2005.

Krąpiec M., Ja – człowiek, Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1979.

Marks K. Praca wyobcowana,

Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1984.

Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998.

Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy,

Scheler M. (1994) Cierpienie, śmierć, dalsze życie Warszawa, PWN

Studia z filozofii niemieckiej, t. 4: Antropologia filozoficzna, red. S. Czerniak, J. Rolewski,

Suchodolski Bogdan, Kim jest człowiek?, Warszawa 1976.

św. Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996.

św. Tomasz, Kwestia o duszy, Kraków 1996.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

Teilhard de Chardin Pierre, Wybór pism, PAX, Warszawa 1966.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.

Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii, 1, 75-89, Toruń 2004.

Unamuno Miguel de, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, Warszawa 1987.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na ocenę. Ocena jest składową oceny referatu, obecności i aktywności na zajęciach oraz przygotowanej i obronionej rozprawki na wskazany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)