Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Publicystyka polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-3-NM-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Publicystyka polityczna
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:2051-DZ-S1-3-NM-PP;callback:g_423cd223)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wcześniejszy udział w zajęciach z przedmiotu gatunki dziennikarskie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75-90 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Uzyskać wiedzę - szerszą niż ta zdobyta podczas kursu na temat gatunków dziennikarskich - dotyczącą najważniejszych gatunków publicystycznych, przede wszystkim komentarza, felietonu, artykułu publicystycznego, eseju.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafić skomentować bieżące wydarzenia polityczne, zarówno ustnie, jak pisemnie. Umieć twórczo wykorzystywać w komentarzu cechy różnych gatunków publicystycznych. Potrafić ocenić wartość przekazów publicystycznych, biorąc pod uwagę cechy różnych gatunków, walory merytotyczne i retoryczne tekstów, kwestie związane z etyką dziennikarską.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zyskać głębszą świadomość na temat znaczenia mediów w życiu publicznym współczesnego świata. Ma to dotyczyć głównie kwestii rzetelności publicystyki, przywiązania do zasady obiektywizmu, ważenia i godzenia różnych wartości, etosu służby publicznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, pokaz, metoda seminaryjna, studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia zostaną poświęcone różnym formom publicystyki dotyczącej polityki w kraju i za granicą. Przedmiotem zainteresowania staną się zarówno teksty znanych już publicystów, jak i uczestników kursu. Pod uwagę weźmie się media lokalne i regionalne, ogólnokrajowe oraz media globalne, takie jak BBC, CNN, Deutsche Welle czy Al Jazeera.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć:

1. Publicystyka a informacja.

2. Najważniejsze gatunki publicystyczne; kwestia ich wartościowania.

3. Polityka i media jako "czwarta władza".

4. Komentarz polityczny.

5. Polityka w konwencji felietonowej.

6. Polityka w konwencji prześmiewczej: satyra polityczna i "szopka

polityczna".

7. Esej polityczny.

8. Wydarzenia polityczne w artykułach publicystycznych.

9. Publicystyka polityczna w mediach lokalnych, regionalnych,

krajowych oraz w mediach globalnych.

10. Mega-tematy w publicystyce politycznej, np. wojna i pokój, prawa

człowieka, ochrona środowiska.

11. Etyka tekstów publicystycznych.

12. Wolność słowa w publicystyce politycznej

13. Wybitni przedstawiciele publicystyki politycznej.

14. Sprawdzian pisemny.

15. Podsumowanie.

Literatura:

1. Brendan Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne,Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

2. Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz; Mity czwartej władzy, Zysk i

S-ka Wyawnictwo, Poznań 2010.

3. Terry Flew, Media globalne, przekład Marta Lorek, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

4. Wiesław Wacławczyk, Wolność słowa. Wybrane zagadnienia,

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczny wynik złożą się trzy składniki: ocena za aktywny udział w zajęciach (od 0 do 30%), ocena z prezentacji na wybrany temat, ustalony na początku kursu z prowadzącym ćwiczenia (od 0 do 30%); ocena z prac pisemnych (komentarz lub felieton) na zadany temat. Aktywny udział w zajęciach oznacza nie tylko twórczy wkład w dyskusje prowadzone podczas ćwiczeń, ale także obowiązek systematycznego uczestnictwa w nich (trzy nieobecności mogą uniemożliwić zaliczenie kursu). Ostateczna ocena, uwzględniająca trzy wymienione komponenty, zostanie wyrażona w procentach, których wartość będzie oznaczać odpowiednio:

0-40%: ndst

41-49%: dst

50-58%: +dst

59-67%: db

68-74%: +db

75 i więcej: bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker, Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Maria Lewandowska, Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker, Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)