Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie imperia kolonialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-EIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejskie imperia kolonialne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej, stosunki międzynarodowe, zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, czasów nowożytnych i epoki najnowszej (od końca XV wieku do końca wieku XX).

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt. ECTS x 30 h = minimum 90 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:


1. obecność na zajęciach i aktywny udział.


2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat przyczyn powstania, rozwoju i upadku imperiów kolnialnych państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Portugalii, Hiszpanii, Zjednoczonych Prowincji, Anglii/Wielkiej Brytanii i Francji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe w długim przedziale czasu.


Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wielkie odkrycia geograficzne, ekspansja kolonialna, imperium handlowe, kolonializm, imperializm, rozpad imperiów kolonialnych i ich następstwa, Wspólnota Narodów.

Pełny opis:

Znajomość świata w starożytności i wiekach średnich. Odkrycia geograficzne od końca XIV wieku do końća wieku XVIII. Odkrycie drogi morskiej do Indii i imperium portugalskie. Podróże Kolumba do "Indii", założenie i rozwój imperium hiszpańskiego. Ekspansja kolonialna Zjednocznych Prowincji, Holenderska Kompania Indii Wschodnich. Ekspansja kolonialna Anglii, Angielska Kompania Indii Wschodnich. Ekspansja kolonialna Francji w XVIII wieku, wojny z Wielka Brytanią. Doktryny kolonialne w Europie w XVII i XVIII wieku - merkantylizm, liberalizm. Rozwój terytorialny imperiów kolonialnych w XIX wieku, podbój kontynentu afrykańskiego. Modele rządów kolonialnych: Wielka Brytania, Francja, Belgia. Brzemię białego człowieka. Wojny burskie i I wojna światowa: początek zmiany stosunku do kolonializmu. Rozwój ruchów narodowych i niepodległościowych w niektórych koloniach. II wojna światowa jako punkt zwrotny w dziejach kolonializmu. Rozpad imeprium brytyjskiego: niepodległosć Indii, kryzys Sueski, przemówienie "wiatr zmian", koniec polityki na wschód od Suezu. Rozpad imperium francuskiego: wojna na Półwyspie Indochińskim, kryzys Sueski, wojna w Algierii. Utrata posiadłości kolonialnych przez pozostałe państwa europejskie. Następstwa polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe epoki kolonialnej. Wspólnota Narodów, Mi ędzynarodowa Organizacja Frankofonii, Organizacja Pańśtw Ibeoamerykańskich.

Literatura:

Dziewanowski K. Brzemię białego człowieka, 2 vol., Warszawa 1981-1989.

Ferguson N., Imperium: jak Wielka Brytania zbudowała nowowczesny świat, Kraków 2013.

Kieniewicz J., Od ekspansji do dominacji : próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.

Kieniewicz J., Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, Warszawa 2008.

Lloyd T., Dzieje Imperium Brytyjskiego, Warszawa 2012.

Armitage D., The ideological origins of the British Empire, Cambridge 2006.

Streets-Selter H., Getz T., Empires and colonies in the modern world: a global perspective, Oxford 2016.

Mathiex J., Wielkie cywilizacje: rozkwit i upadek imperiów, Warszawa 2008.

Colas A., Imperium, Warszawa 2008.

Polus A., Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wrocław 2009.

Parry J.H., Europe and a wider world, 1415-1715, London 1969.

Parsons T., The rule of empires: those who built them, those who endured them, and why they always fall, Oxford 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.