Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-KE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura Europy
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii powszechnej i wiedzy o kulturze. Wiedza nie wykraczająca poza kanon wyposażenia intelektualnego absolwenta szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta to 90 godzin. Obejmuje udział w konwersatorium oraz przygotowanie eseju.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

potrafi omówić historyczne konteksty definiowania Europy

potrafi określić wyznaczniki tożsamości Europy

potrafi zaprezentować koncepcje Europy jako "esencji" i jako konstrukt

potrafi wskazać i zaprezentować trzy filary tożsamości europejskiej: polityczny, duchowy i intelektualny

potrafi wskazać kulturowe wartości Europy

zna podstawowe źródła prawa europejskiego

potrafi wskazać największe osiągnięcia sztuki europejskiej XX wieku


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

krytycznie interpretować teorie dotyczące granic europejskości

przygotować pracę pisemną poświęconą problematyce kultury europejskiej

zastosować wiedzę w nowej sytuacji poznawczej: analiza, ocena, porównanie

ocenić wkład Polaków w kulturę europejskąEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

-dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia

-posiada zdolność współpracy w grupie

--potrafi uczestniczyć w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza SWOT.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- referatu
- SWOT

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest próba ukazania europejskiego systemu wartości zwłaszcza w kontekście procesu integracyjnego. Poruszonych zostanie kilka istotnych wątków jak np. okreslenie granic konceptualnych kategorii europejskości. Zostanie zwrócona uwaga na próbe opisu dotychczasowych dziejów Europy, bądź to za Husserlem, jako historię rozumu, który poszukuje istoty bytu, bądź to, za św. Augustynem jako historie wiary, będącej dialogiem człowieka z Bogiem i za Heglem, jako historię wolności, w jej róznych przejawach wymiarach. Za istotne uznane zostaną takze oceny i prognozy dotyczące rozowoju(kryzysu) kultury w XX/XXI wieku. Wreszcie dopełnienie będzie stanowiło zwrócenie uwagi na aksjologiczny- normatywno-polityczny wyraz europejskości m.ni godnośc, wolność, równosc, braterstwo, solidarność, tolerancja, demokracja, rządy prawa itp.

Pełny opis:

1. Kultura - próba delimitacji pojęcia. Typy kultury i wzory przekazywania kultury

2. Granice europejskości-wymiar geograficzny, polityczny i tożsamościowy

3. Europa jako wspólnota narodów

4.Kultura pamięci- różne modele.

5. Antyczny filar kultury europejskiej

6- 7.Chrześcijanskie korzenie Europy

8.Idea prawa w kulturze europejskiej

9. Wolność i godność

10. Historyczne formy kultury: rycerska, mieszczńska, szlachecka.

11. Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego.

12. Antysemityzm i nietolerancja.

1-15. Wspólczesna sztuka europejska.

Literatura:

G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idee, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa- Kraków 1999

Kulturowe wartości Europy, pod red. H.Joasa, K. Wiegandta, Warszawa 2012

Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, pod red. A. Pacześnik, A. Witkowskiej- Święckiej, Wrocław 2014

R. Stefański, Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna, Toruń 2013.

T.Judt, Wielkie złudzenie. Esej o Europie, Warszawa 2012.

Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, pod red. T. Sikorskiego, A.Dymera, Szczecin 2007

Horyzonty tożsamości europejskich, pod red. naukową R.Riedla, Opole 2007

Tożsamość europejska- wielokulturowość- globalizacja, Włocławek 2007

B. Klocek di Biasio, Europejska tożsamość i mit Europy w sztuce, Toruń 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Punktowany udział w dyskusji, przygotowanie referatu(eseju).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.