Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konferencje prasowe „od kuchni” - praktyczne aspekty przygotowania i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-KPOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konferencje prasowe „od kuchni” - praktyczne aspekty przygotowania i organizacji
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Znajomość bieżących wydarzeń i towarzyszących im konferencji prasowych ze świata polityki, biznesu i stosunków międzynarodowych (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dobra znajomość zasad poprawnego komunikowania się.

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 3 pkt. ECTS.

3 x min. 30 h = min. 90 h pracy studenta

Elementy niezbędne do uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach - udział w dyskusjach i ćwiczeniach praktycznych (30 h);

- praca indywidualna - 40 h (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (20 h).

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 - ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej; rozumie złożoność, wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość i najważniejsze uwarunkowania tych procesów

K_W17 - ma podstawową wiedzę o dziennikarskim warsztacie pracy

K_W18 - ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych mediach lub pracownika branży/działu PR i brandingu


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_U05 - prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu

dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_U07 - potrafi analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów w obszarze dziennikarstwa i komunikacji społecznej, proponuje odpowiednie

rozstrzygnięcia w tym zakresie

K_U14 - dysponuje podstawowymi umiejętnościami w zakresie warsztatu

dziennikarskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych

K_K02 - uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy

K_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także

status i zadania lidera


Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z regułami i zasadami ułatwiającymi organizację konferencji prasowych z różnych punktów widzenia (m.in. rzecznik prasowy/ dziennikarz, konferencja polityków/na arenie międzynarodowej/biznesowa). Ich znajomość pozwala na lepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Dodatkowo przedmiot ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas konferencji prasowych i wydarzeń z udziałem przedstawicieli prasy. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Katalog powszechnie przyjętych zachowań w relacjach międzyludzkich i jego geneza (m.in. reguły savoir-vivre'u i etykiety). Dyskusja nad potrzebą bądź też brakiem konieczności stosowania powyższych zasad we współczesnym dziennikarstwie i komunikacji społecznej.

3. Rzecznik prasowy i dziennikarz - podobieństwa i różnice, rola i zadania, cechy osobowościowe, przykłady.

4./5. Konferencja prasowa - praktyczne aspekty organizacji (wybór miejsca, czas trwania, powitanie/pożegnanie, wyposażenie, zaproszone osoby, protokół flagowy, zdjęcie rodzinne).

6. Rola tłumacza podczas konferencji prasowych (przygotowanie do tłumaczenia, rodzaje tłumaczy, sposób współpracy z nimi)

7./8. Komunikacja werbalna i niewerbalna - dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.

9./10 Budowanie wizerunku (elementy składowe pierwszego wrażenia, używanie wizytówek)

11. Podstawowe zasady dress code'u w pracy rzecznika prasowego i dziennikarza.

12. Korespondencja oficjalna i służbowa w codziennej pracy rzecznika prasowego i dziennikarza (m.in. pisemna i elektroniczna). Rozmowy przez telefon.

13. Imprezy towarzyszące konferencjom prasowym (lampka wina, koktajl, uroczysty obiad, wznoszenie toastu, podpisanie umowy)

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Zajęcia końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016.

2. Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków 2003.

3. Navarro-Valls J., Rzecznik, Kraków 2011.

Lektury uzupełniające:

1. Nęcek R., Okiem rzecznika, Kraków 2007.

2. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2012.

3. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners, various editions

4. Debrett’s A-Z of Modern Manners, various editions

5. Beyfus D., Modern Manners, Hamlyn, 1992

6. Rees N., Guide to Good Manners, Bloomsbury, 1992

7. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2012.

8. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1998.

9. Sampson E., Jak tworzyć własny wizerunek, Warszawa 1996.

10. Krzyżowska, O., Szczepaniak, R., Nietypowe przypadki Public Relations, Wydawnictwo One Press, 2003.

11. Kot, W., Media Relations - budowanie reputacji firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002

12. Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, Warszawa, 2002.

13. Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1997.

14. Boothman N., Jak dać się polubić od pierwszego wejrzenia, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na zajęciach.

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach).

3. W przypadku braków w powyższych punktach - kolokwium zaliczeniowe.

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisania oceny) należy zgłaszać najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Punktacja w kolokwium:

23-20 bdb

19-18 db+

17-16 db

15-14 dst+

13-12 dst

11-0 ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.