Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komentarz publiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-KoP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komentarz publiczny
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach; 25 godzin zapoznanie się z zaleconą literaturą; 5 godzin konsultacje z wykładowcą; 15 przygotowanie do zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu politycznego oraz współczesnych mediów. Ukształtowanie wiedzy na temat prawnych mechanizmów działania instytucji publicznych oraz organów władzy.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student sprawnie posługuje się dyskursem naukowym, Posiada umiejętności w zakresie formułowania hipotez i problemów, racjonalnego argumentowania i wyciągania samodzielnych wniosków.

Potrafi zająć własne stanowisko wobec zasadniczych problemów dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych. Student potrafi odnieść uzyskaną wiedzę do własnego funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym do projektowania własnych działań zawodowych

Student posiada umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. Student rozumie konieczność samodzielnego uczenia się oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Podczas zajęć student nabywa i rozwija poniższe kompetencje społeczne:

- zdolność do pracy w grupie,

- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,

- sprawność komunikowania się,

- umiejętność kreatywnego udziału w dyskusjach,

- zdolność do krytycznej oceny działań socjotechnicznych.

Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na forum społecznym. Jest otwarty na modyfikację swoich poglądów w wyniku właściwie uargumentowanej krytyki.


Metody dydaktyczne:

1) pokaz multimedialny; 2) analiza aktów normatywnych 3) dyskusja dydaktyczna, 4) metoda casusowa.

Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, bardzo często przeprowadzane są różnego rodzaju symulacje.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Znajomość zasadniczych elementów i mechanizmów funkcjonowania systemu politycznego w Polsce, a także podstaw wiedzy prawnej regulującej sferę życia politycznego oraz funkcjonowania współczesnych mediów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1) podstawowe problemy polityczne współczesnej Polski

2) główne zagadnienia gospodarcze

3) zasadnicze dylematy społeczne

4) społeczeństwo obywatelskie – wyzwania współczesności.

oraz

1) Sejm Senat Prezydent jako instytucje władzy publicznej – ich skład osobowy, kompetencje, funkcje i bieżąca działalność ustawodawcza oraz kontrolna; rząd jako organ władzy wykonawczej – skład Rady Ministrów. organy rządu i jego zaplecze społeczno – polityczne oraz aktualne problemy rządu; samorząd terytorialny jako instytucjonalny wyraz demokracji lokalnej – jego istota, funkcje i działalność; partie polityczne, związki zawodowe, związki i organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz kościoły i związki wyznaniowe- jako struktury uczestniczące w debacie społecznej i dialogu publicznym

2) Polityka gospodarcza rządu oraz jego inicjatywy ustawodawcze w dziedzinie ekonomicznej;

3) Bezrobocie jako rezultat procesu racjonalizacji i zatrudnienia oraz jego skutki społeczne;

4) Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń i fundacji) – jako wyraz samo-organizacji społecznej.

Literatura:

1. Artur Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów; Verso, Kraków 2006.

2. Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. Heinz Lemmermann, Szkoła retoryki, Astrum, Wrocław 1997.

5. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000.

6. Walery Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

7. Oliver Thomson, Historia propagandy, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.

8. Aneta Załazińska, Michał Rusinek, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, Kraków 2005.

9. Andrzej Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Text, Wrocław 1999.

10. Matthew A. Baum, Philip B.K. Potter, The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis, https://sites.hks.harvard.edu/fs/mbaum/documents/BaumPotter_AnnualReview2008.pdf

11. Franziska B.Keller, David Schoch, Sebastian Stier, Yang JungHwan, Political Astroturfing on Twitter: How to Coordinate a Disinformation Campaign, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1661888?scroll=top&needAccess=true

12. Nathan Walter,Jonathan Cohen, R Lance Holbert, Yasmin Morag, Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1668894

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – prowadzący dopuszcza możliwość jednej nieobecności podczas ćwiczeń w semestrze (niezależnie od powodu nieobecności).

2. Do zaliczenia semestru konieczne jest również uzyskanie:

a. co najmniej pięciu pozytywnych ocen

z aktywności – zdobytych podczas dyskusji, wystąpień.

b. zaliczenie pracy pisemnej – recenzji książki wydanej w przeciągu dwóch ostatnich lat, której treść pokrywa się z przedmiotem zajęć lub sprawozdania z konferencji bądź też innego wydarzenia

c. aktywny udział w organizowanych podczas zajęć debatach.

3. Ocena semestralna stanowi średnią ocen uzyskanych z aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1) podstawowe problemy polityczne współczesnej Polski

2) główne zagadnienia gospodarcze

3) zasadnicze dylematy społeczne

4) społeczeństwo obywatelskie – wyzwania współczesności.

Znajomość zasadniczych elementów i mechanizmów funkcjonowania systemu politycznego w Polsce, a także podstaw wiedzy prawnej regulującej sferę życia politycznego oraz funkcjonowania współczesnych mediów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1) podstawowe problemy polityczne współczesnej Polski

2) główne zagadnienia gospodarcze

3) zasadnicze dylematy społeczne

4) społeczeństwo obywatelskie – wyzwania współczesności

oraz

1) Sejm Senat Prezydent jako instytucje władzy publicznej – ich skład osobowy, kompetencje, funkcje i bieżąca działalność ustawodawcza oraz kontrolna; rząd jako organ władzy wykonawczej – skład Rady Ministrów. organy rządu i jego zaplecze społeczno – polityczne oraz aktualne problemy rządu; samorząd terytorialny jako instytucjonalny wyraz demokracji lokalnej – jego istota, funkcje i działalność; partie polityczne, związki zawodowe, związki i organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz kościoły i związki wyznaniowe- jako struktury uczestniczące w debacie społecznej i dialogu publicznym

2) Polityka gospodarcza rządu oraz jego inicjatywy ustawodawcze w dziedzinie ekonomicznej; główne problemy finansów publicznych; polityka gospodarcza samorządów terytorialnych poszczególnych szczebli w wybranych dziedzinach; Narodowy bank Polski, banki komercyjne oraz Giełda Papierów Wartościowych jako instytucje finansowe wspierające procesy transformacji gospodarki

3) Bezrobocie jako rezultat procesu racjonalizacji i zatrudnienia oraz jego skutki społeczne; korupcja w sferze publicznej – jej rozmiary i sposoby zwalczania; opieka społeczna oraz ochrona zdrowia – podstawowe problemy i metody ich rozwiązywania; bezpieczeństwo publiczne – jako dobro społeczne i jego zagrożenia

4) Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń i fundacji) – jako wyraz samo-organizacji społecznej; ich obszary działania, rezultaty oraz podstawowe problemy; społeczeństwo obywatelskie – oczekiwania, zagrożenia i perspektywy rozwoju

Literatura:

1. Artur Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów; Verso, Kraków 2006.

2. Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. Heinz Lemmermann, Szkoła retoryki, Astrum, Wrocław 1997.

5. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000.

6. Walery Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

7. Oliver Thomson, Historia propagandy, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.

8. Aneta Załazińska, Michał Rusinek, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, Kraków 2005.

9. Andrzej Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Text, Wrocław 1999.

10. Matthew A. Baum, Philip B.K. Potter, The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis, https://sites.hks.harvard.edu/fs/mbaum/documents/BaumPotter_AnnualReview2008.pdf

11. Franziska B.Keller, David Schoch, Sebastian Stier, Yang JungHwan, Political Astroturfing on Twitter: How to Coordinate a Disinformation Campaign, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1661888?scroll=top&needAccess=true

12. Nathan Walter,Jonathan Cohen, R Lance Holbert, Yasmin Morag, Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1668894

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.