Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy handel bronią i kontrola zbrojeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-MHB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy handel bronią i kontrola zbrojeń
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie.

- dysponuje wiedzą o współczesnych stosunkach międzynarodowych, w

szczególności o procesach integracyjnych, konfliktach, organizacjach

międzynarodowych, współczesnej polityce światowej, procesach zachodzących w międzynarodowym życiu gospodarczym

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.


- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego i pozyskiwać dane do analizowania i porównywania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody analizy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy.

Metody dydaktyczne:

prezentacje, dyskusje, analiza tekstów z dyskusją

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące obrotu specjalnego i kontroli zbrojeń

Struktura uzbrojenia w Polsce i na świecie

Współpraca międzynarodowa w zakresie programów zbrojeniowych i rozbrojenia

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – treść, zakres problemowy, struktura zajęć

2. Rynek uzbrojenia – istota i zakres

3. Przemysł zbrojeniowy na świecie

4. Międzynarodowa współpraca technologiczno-obronna (geneza, wyzwania, programy)

5. Badania i rozwój w zakresie uzbrojenia

6. Obrót specjalny. Polska w obrocie specjalnym

7. Kontrola zbrojeń i rozbrojenie (od czasów zimnej wojny, najważniejsze programy, traktaty)

8. Rozwój polskiego przemysłu obronnego po 1989 r.

9. Rozwój przemysłu zbrojeniowego i koncepcje bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, Chiny, Indie)

10. Światowy obrót uzbrojeniem

11. Europejski rynek uzbrojenia

12. Koncepcja Smart Defence (NATO)

13. Nielegalny handel bronią

14. Uzbrojenie przyszłości

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Królikowska A., Przemysł obronny i jego struktura oraz handel bronią [w:] K. Żukrowska [red.], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, wyd. Ius ad tax, Warszawa 2011.

Płaczek J. (red.), Zarys ekonomiki bezpieczeństwa: praca zbiorowa, AON, Warszawa 2009.

Polak R., Modernizacja techniczna sił zbrojnych: planowanie, finansowanie i realizacja zamówień publicznych, WAT, Warszawa 2011.

Rotfeld A.D. (red.), Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku, Warszawa 2002.

SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament, and International Security,

Soboń, M., Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną, Poznań : FNCE, 2017.

Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012.

Strulak T., Działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Briani V. et al., The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”, 2013.

Ouimet R., New face of the A&D Industry: Victors, Victims, and Survivors, tekst dostępny pod adresem http://www.atkearney.pl/aerospace-defense/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/new-face-of-the-a-d-industry-victors-victims-and-survivors/10192.

Czasopisma o tematyce zbrojeniowej: Raport. Wojsko, technika, obronność; Nasza armia, Military Technology.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.

• Prezentacja – 30p

• Aktywność na zajęciach – 20p

• Kolokwium końcowe – 50p (warunkiem uzyskania punktów za kolokwium jest jego zaliczenie)

Uwagi:

Nieprzygotowanie się do zajęć skutkuje koniecznością zaliczenia materiału na konsultacjach.

Aby podejść do testu końcowego student musi mieć zaliczone wszystkie nieobecności (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona) oraz materiał przerabiany na zajęciach.

Niezaliczony materiał oraz nieobecności można zaliczyć w terminie trzech tygodni od momentu nieprzygotowania lub nieobecności na zajęciach.

W przypadku niezaliczenia materiału w wyżej wymienionym terminie student nie zostaje dopuszczony do testu.

Ocena końcowa:

51-64p - dostateczny

65-74p - dostateczny plus

75-84p - dobry

85-94p - dobry plus

95-100p- bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.