Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe układy wojskowe i potęgi militarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-MUW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe układy wojskowe i potęgi militarne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział i praca na zajęciach: 30h

Pozyskiwanie wskazanych przez wykładowcę informacji źródłowych potrzebnych do zajęć: 5h

Praca własna studenta polegająca na zapoznawaniu się i analizie wskazanych materiałów potrzebnych do właściwego uczestnictwa w zajęciach: 40h

Pozyskiwanie informacji dodatkowych związanych z aktualnością poruszanych na zajęciach tematów: 10h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć z zakresu nauk o polityce, prawa, ekonomii potrzebnymi do analizowania problematyki bezpieczeństwa.

Ma wiedzę co do procesów tworzenia i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, na który składa się aktywność współczesnych potęg militarnych oraz międzynarodowych układów o charakterze wojskowym i wojskowo-politycznym.

Jest w stanie wytłumaczyć rolę człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa oraz organizacji międzynarodowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami politologicznymi, prawnymi, ekonomicznymi potrzebnymi do analizowania problematyki bezpieczeństwa.

Właściwie analizuje przebieg oraz klasyfikuje przyczyny zjawisk i procesów zachodzących w ramach działania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, na który składa się aktywność współczesnych potęg militarnych oraz międzynarodowych układów o charakterze wojskowym (i wojskowo-politycznym).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności.

Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, np. w formie samokształcenia, wraz ze zmieniającą się sytuacją prawną i polityczną (także w skali makro).


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu konwersatoryjnego,

Metoda ćwiczeniowa,

Studium przypadku,

Dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów oraz dyskusja w zakresie problematyki procesów tworzenia i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, na który składa się aktywność współczesnych potęg militarnych oraz międzynarodowych układów o charakterze wojskowym i wojskowo-politycznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest

Wyjaśnienie i analiza podstawowych kategorii związanych z problematyką procesów tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym przede wszystkim:

elementy decydujące o bezpieczeństwie międzynarodowym uczestnika stosunków międzynarodowych,

kultura polityczna oraz kultura bezpieczeństwa,

geopolityka oraz geostrategia.

Określenie definicji oraz elementów składowych tworzących międzynarodowy układ wojskowy.

Analiza strategii bezpieczeństwa oraz aktywności współczesnych potęg militarnych oraz międzynarodowych układów o charakterze wojskowo-politycznym. W szczególności będzie to dotyczyło:

USA,

Rosji,

Francji,

Wielkiej Brytanii,

Chin,

Indii,

Izraela,

NATO.

Omówieniu poddane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące zagrożeń o charakterze asymetrycznym (jak współczesny terroryzm) jako czynniki wpływające na system bezpieczeństwa międzynarodowego.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patryca Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Marek Tabor, Anna Wojciuk, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Warszawa 2012

2. Literatura uzupełniająca:

Jakub Olchowski, Marek Pietraś (red.), NATO w poziomnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin 2011,

NATO online publications: [online:] https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm

Marek Menkiszak, Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, [w:] KOMENTARZE OSW 2014-03-27

Agnieszka Bryc, Izrael 2020. Skazany na potęgę?, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym sposobem zaliczenia zajęć jest aktywność studenta w trakcie ich trwania. Może ona wyrażać się bądź to poprzez odpowiadanie na pytania, odnośnie zadanego materiału, bądź też poprzez udział w dyskusji dotyczącej analizowanego tematu. Za aktywny udział w zajęciach uczestnicy otrzymują punkty aktywności. Dodatkową formą aktywności może być przygotowanie wystąpienia o wybranym podmiocie objętym zakresem zajęć (wybranej potędze militarnej czy danym układzie wojskowym). W razie uzyskania wymaganego limitu, otrzymują zaliczenie zajęć (wraz ze wzrostem ilości punktów aktywności wzrasta ocena końcowa). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest spełnienie wymogów odnośnie obecności na zajęciach (dopuszczalna jest trzykrotna nieobecność).

W razie nie uzyskania wymaganego limitu punktów student przystępuje do zaliczenia pisemnego w postaci testu na zakończenie zajęć (dopuszczalne jest także w takiej sytuacji zaliczenie ustne).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.