Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-PFDG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h,

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania : 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: wymienia możliwe źródła otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej;


W2: zna obowiązujące w UE zasady kwalifikowania przedsiębiorstw do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;


W3: zna rodzaje zobowiązań podatkowych z racji prowadzonej działalności gospodarczej;


W4: potrafi wskazać zalety i wady różnych form opodatkowania działalności gospodarczej.


W5: wie czym jest pomoc publiczna i pomoc de minimis.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: potrafi dokonac charakterystyki produktów i usług w ramach planowanej działalności gospodarczej;


U2: potrafi dokonać uproszczonej segmentacji rynku dla planowanej działalności gospodarczej;


U3: potrafi wykonać analizę SWOT dla planowanej działalności gospodarczej.


U4: potrafi wykonać uproszczoną analizę finansową dla planowanej działalności gospodarczej.


U5: potrafi wybrać optymalne formy opodatkowania dla planowanej działalności gospodarczej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: potrafi pozyskać informacje potrzebne do napisania biznes planu.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie konwersatorium z elementami warsztatu. Celem zajęć jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczecie działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Planowana tematyka zajęć:

Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostępne źródła bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej.

Zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności. Zalety i wady różnych form opodatkowania działalności gospodarczej.

Charakterystyka produktów i usług.

Segmentacja rynku.

Uzasadnienie zakupu towarów i usług oraz wyliczenie wielkości dofinansowania.

Analiza SWOT.

Uproszczona analiza finansowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, 2006

Aktualne wytyczne programowe i/lub zasady projektowe.

Literatura uzupełniająca:

P. Kawa, S. Wydymus, Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków 1998

T. Siudek, Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie biznes planu dla własnego pomysłu na działalności gospodarczą, według przyjętego wzoru.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.