Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Próba rozliczenia czy przywrócenie pamięci? Polskie kino historyczne po 1989 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Próba rozliczenia czy przywrócenie pamięci? Polskie kino historyczne po 1989 roku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (30 godzin zajęć i 30 pracy własnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów kina polskiego po 1989 roku do dziś; rozumie logikę procesu historyczno-filmowego, w ramach którego zaistniały przedstawiane zjawiska.

Student zna i rozpoznaje najważniejsze filmy z tego okresu kina polskiego, fabularne, dokumentalne i animowane; zna podstawowe nurty i trendy z historii kinematografii oraz główne zjawiska z zakresu kultury filmowej.

Student rozumie i opisuje wzajemne związki między kinem polskim a całością kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach społecznych i politycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje dotyczące historii filmu polskiego korzystając z różnych źródeł informacji.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretacje polskich filmów uwzględniając ich kontekst kulturowy i polityczno-społeczny.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych.

Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy.Metody dydaktyczne:

1. Pokaz filmów.

2. Wykład konwersatoryjny.

3. Panel dyskusyjny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- panelowa

Skrócony opis:

Kurs obejmuje dzieje polskiego kina historycznego po 1989 roku, uwzględnia wszystkie nurty i style filmowe oraz konteksty kulturowe, od przełomu w roku 1989 po dzień dzisiejszy.

Pełny opis:

1. W ciemności, reż. Agnieszka Holland.

2. Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski.

3. Miasto 44, reż. Jan Komasa.

4. Niewinne, reż. Anne Fontaine.

5. Róża, reż. Wojciech Smarzowski.

6. Rewers, reż. Borys Lankosz.

7. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa Kotlarczyk

8. Poznań 56, reż. Filip Bajon.

9. Różyczka, reż. Jan Kidawa-Błoński.

10. Czarny Czwartek. Jan Wiśniewski padł, reż.

11. Wałęsa. Człowiek z nadziei, reż. Andrzej Wajda.

12. 80 milionów, reż. Waldemar Krzystek.

Literatura:

Dabert Dobrochna, Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Haltof Marek, Kino polskie, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.

Historia kina polskiego, pod red. Tadeusza Lubelskiego i Konrada Zarębskiego Fundacja Kino, Warszawa 2007.

Kino niezależne w Polsce 1989-2009. Historia mówiona, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, pod red. Agnieszki Wiśniewskiej i Piotra Mareckiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Kino polskie po 1989, pod red. Piotra Zwierzchowskiego i Darii Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

Polskie kino popularne, pod red. Piotra Zwierzchowskiego i Darii Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów 2009.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja filmu oraz sylwetki reżysera w formie referatu.

2. Udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)