Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka i gospodarka – komentarz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-PiG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka i gospodarka – komentarz
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci powinni mieć chęć podyskutowania z innymi o problemach bieżących: lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych, europejskich i globalnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Praca indywidualna: 60h

3. Przygotowanie do uzyskania zaliczenia: wliczone do pkt 2

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

1) Student/-ka identyfikuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej;

2) Student/-ka dysponuje wiedzą dotyczącą kluczowych uczestników zachodzących procesów politycznych, ekonomicznych i trwających debat społecznych.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

1) Student/-ka przewiduje możliwe konsekwencje obserwowanych i komentowanych wydarzeń;

2) Student/-ka krytycznie analizuje, ocenia i komentuje wydarzenia polityczne i ekonomiczne; potrafi także dyskutować o nich z innymi osobami i uzasadniać swoje zdanie.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje:

1) Student/-ka broni swoich opinii na forum grupy, nie ma obaw przed publicznym zabraniem głosu.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.

Metody dydaktyczne:

- krótkie pisemne komentarze,

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie komentowanie, na bieżąco, najważniejszych wydarzeń ze sfery szeroko rozumianej polityki i gospodarki zachodzących zarówno w Polsce, Unii Europejskiej jak i na świecie, a także przewidywanie możliwych ich konsekwencji.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat obserwowanych zjawisk polityczno-gospodarczych, dyskusji z oponentami, publicznego uzasadnienia i bronienia swoich racji. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji publicznej: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna (lokalna i ogólnokrajowa), najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

1) Każdy Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Większa liczba (3-5) spowoduje konieczność osobistego stawiennictwa na dyżurze u Prowadzącego celem zaliczenia konkretnego tematu zajęć. 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna w pierwszym terminie;

2) Każdy Student/ka przygotowuje i dostarcza mailem krótkie pisemne komentarze (max pół strony, 10 tekstów) dotyczące wybranych przez siebie wydarzeń;

3) Aktywność Studentów w trakcie dyskusji moderowanej przez Prowadzącego. Będzie to niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z konwersatorium, gdyż stanowić będzie podstawę do ich wystawienia.

UWAGA: Prowadzący nie przewiduje możliwości „dopytywania” na wyższą ocenę, tzn. ile plusów uzyskanych w trakcie zajęć taka ocena końcowa!

Skala oceniania:

0-4 aktywności - konieczność dodatkowej rozmowy z Prowadzącym (tematyka całego kursu)

5 aktywności - ocena dostateczna

6-7 aktywności - ocena dostateczna plus

8-9 aktywności - ocena dobra

10-11 aktywności - ocena dobry plus

12-15 aktywności - ocena bardzo dobra

4) Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową przede wszystkim obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa, w mniejszym zaś stopniu krótkich pisemnych komentarzy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie komentowanie, na bieżąco, najważniejszych wydarzeń ze sfery szeroko rozumianej polityki i gospodarki zachodzących zarówno w Polsce, Unii Europejskiej jak i na świecie, a także przewidywanie możliwych ich konsekwencji.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat obserwowanych zjawisk polityczno-gospodarczych, dyskusji z oponentami, publicznego uzasadnienia i bronienia swoich racji. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji publicznej: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna (lokalna i ogólnokrajowa), najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w Polsce.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie komentowanie, na bieżąco, najważniejszych wydarzeń ze sfery szeroko rozumianej polityki i gospodarki zachodzących zarówno w Polsce, Unii Europejskiej jak i na świecie, a także przewidywanie możliwych ich konsekwencji.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat obserwowanych zjawisk polityczno-gospodarczych, dyskusji z oponentami, publicznego uzasadnienia i bronienia swoich racji. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji publicznej: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna (lokalna i ogólnokrajowa), najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w Polsce.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)