Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stosunki polsko-białoruskie w XX - XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-SPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunki polsko-białoruskie w XX - XXI wieku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja we we wzajemnych relacjach polsko-białoruskich, podstawowa znajomość historii i geografii Białorusi.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach 30 godzin. Konsultacje i praca indywidualna z nauczycielem akademickim - 5 godzin. Samodzielna, pogłębiona lektura i oglądanie rekomendowanych filmów - 20 godzin.

Razem 55 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Pogłębiona wiedza na temat:

- stosunków kulturalnych między Polakami a Białorusinami,

- sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi,

- sytuacji mniejszości białoruskiej w Polsce,

- wzajemnych relacji politycznych na poziomie państwowym,

- stereotypów polsko-białoruskich i wzajemnego postrzegania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność analizowania tekstów naukowych, zdobycie umiejętności samodzielnej kwerendy oraz kultury dyskusji naukowej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy w grupie, kultury wypowiedzi, koleżeńskiej współpracy.

Kształcenie szacunku wobec słuchaczy poprzez eliminowanie nawyku używania w czasie zajęć osobistego sprzętu elektronicznego dla czynności nie związanych z przebiegiem zajęć.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konwersacja, wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą stosunków polsko-białoruskich w długiej perspektywie. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat genezy współczesnych relacji polsko-białoruskich na poziomie społecznym i państwowych oraz ocena kierunków ich dalszego rozwoju.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Formowanie się stosunków polsko-białoruskich w perspektywie historycznej (relacje państwowe, kulturowe i polityczne od XVI do końca XVIII wieku.

2. Ocena relacji polsko-białoruskich okresu I Rzeczypospolitej w historiografii białoruskiej i polskiej.

3. Relacje polsko-białoruskie w dobie formowania się nacjonalizmów. Krajowość - zgoda narodów?

4. Walka o państwowość polską i białoruską po I wojnie światowej.

5. Relacje polsko-białoruskie w II Rzeczypospolitej.

6. Relacje polsko-białoruskie w czasach II wojny światowej i czasach powojennych.

7. Mniejszość polska w BSRR.

8. Miejsce i rola mniejszości polskiej w Republice Białorusi.

9. Mniejszość polska w Polsce.

10. Stanowisko Polski wobec politycznej sytuacji na Białorusi.

11. Współpraca polsko-białoruska w dziedzinie nauki i kultury.

Literatura:

1. Eugeniusz Mironowicz, Białoruś, wyd. II uzupełnione.

2. E. Mironowicz, O. Łatyszonek, Historia Białorusi.

3. D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa. U podstaw białoruskiej państwowości.

4. Białoruskie Zeszyty Historyczne (czasopismo dostępne w Bibliotece PiSM).

5. A. Engelking, Kołchoźnicy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi na każdych zajęciach. Udział w zajęciach jest punktowany w skali 0-5. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach piszą kolokwium (poniżej 30 punktów). Wszystkie osoby zobowiązane są do przeczytania jednej wybranej przez siebie lektury dotyczącej tematu. Jej prezentacja następuje na ostatnich zajęciach, publicznie.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)