Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sytuacja Polski w UE - analiza szans i zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-SPwUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sytuacja Polski w UE - analiza szans i zagrożeń
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział i praca na zajęciach: 30h

Pozyskiwanie wskazanych przez wykładowcę informacji źródłowych potrzebnych do zajęć: 5h

Praca własna studenta polegająca na zapoznawaniu się i analizie wskazanych materiałów potrzebnych do właściwego uczestnictwa w zajęciach: 40h

Pozyskiwanie informacji dodatkowych związanych z aktualnością poruszanych na zajęciach tematów: 10h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza przydatnych w odniesieniu do analizy bezpieczeństwa państwa w ramach UE. Posługuje się odpowiednią terminologią.

Ma wiedzę z zakresu procesów tworzenia i funkcjonowania norm prawnych w systemie UE, zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do problematyki bezpieczeństwa. Ma podstawową wiedzę na temat procesów politycznych zachodzących w systemie UE mogących mieć wpływ dla bezpieczeństwa Polski jako członka tej organizacji.

Jest w stanie wytłumaczyć rolę człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa oraz organizacji międzynarodowej jaką jest UE.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami politologicznymi, prawnymi, ekonomicznymi potrzebnymi do analizowania problematyki bezpieczeństwa.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informację o obowiązujących przepisach przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk dotyczących problematyki bezpieczeństwa Polski w związku z członkostwem w UE.

Właściwie analizuje przebieg oraz klasyfikuje przyczyny zjawisk i procesów zachodzących w ramach działania systemu prawnego, czy szerzej politycznego RP jako części systemu Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności.

Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, (aby w sposób profesjonalny wykonywać w późniejszym okresie pracę zawodową), np. w formie samokształcenia, wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą.


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu konwersatoryjnego,

Metoda ćwiczeniowa,

Studium przypadku,

Dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów oraz dyskusja w zakresie problematyki wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na wieloaspektowo rozumiane bezpieczeństwo naszego państwa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest analiza zagadnienia, czy i w jakim stopniu członkostwo Polski w UE wpływa na bezpieczeństwo Polski. Zajęcia ogniskować będą się na najważniejszych płaszczyznach działalności UE, które mogą dotyczyć naszego państwa. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii:

- problematyki ochrony reguł praworządności w Polsce w kontekście

bezpieczeństwa politycznego oraz społecznego,

- wpływu „Brexitu” na bezpieczeństwo ekonomiczne oraz społeczne Polski,

- problematyki napływu uchodźców na teren UE w kontekście bezpieczeństwa

politycznego oraz publicznego w Polsce,

- polityki UE wobec Rosji zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa politycznego oraz energetycznego Polski,

- uczestnictwa Polski w Strefie Schengen zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa publicznego w Polsce,

- wykorzystywania funduszy europejskich w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego oraz publicznego w Polsce,

- możliwości wprowadzenia euro w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego oraz społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, A Wyrozumska, M. Górka, Instytucje i prawo UE, Warszawa 2010

Jan Barcz, Spasimir Domaradzki, Rafał Kuligowski, Marcin Szewczyk, Eliza Szklarczyk-Amati (red.), Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Warszawa 2018

Proponowana literatura dodatkowa:

Barbara Grabowska-Moroz, Małgorzata Szuleka, Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?, Warszawa 2016

European Commission, Commission Opinion of 1.06.2016. regarding the rule of law in Poland C(2016) 3500 final, Brussel, 1.6.2016

Komisja Europejska, Zalecenia Komisji z dnia 27.6.2016 w sprawie praworządności w Polsce, C(2016) 5703 final, Bruksela, 27.7.2016

Komisja Europejska, Zalecenia Komisji z dnia 26.7.2016 w sprawie praworządności w Polsce, C(2017) 5320 final, Bruksela, 26.7.2017

Jan Barcz, Brexit – w sprawie interpretacji art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, [w:] „Europejski Przegląd Sądowy” 12 / 2016

Michael Emerson, Matthias Busse, Mattia Di Salvo, Daniel Gros, Jacques Pelkmans (Centre for European Policy Studies CEPS – Brussels), An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU 27 (PE 595.374), [online:] http://www.europarl.europa.eu/studies

Olga Barburska, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] „Studia Europejskie” 3 / 2016

Joanna Starzyk-Sulejewska, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa a polityka zagraniczna państw członkowskich Unii, [w:] Edward Haliżak, Marek Pietraś, Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013

Artur Gruszczak, Schengen – kłopotliwy sukces, [w:] „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2 / 2012

Radosław Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii europejskiej. Geneza, struktury, działania, Toruń 2011

Anna Kosior i Michał Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym sposobem zaliczenia zajęć jest aktywność studenta w trakcie ich trwania. Może ona wyrażać się bądź to poprzez odpowiadanie na pytania, odnośnie zadanego materiału, bądź też poprzez udział w dyskusji dotyczącej analizowanego tematu. Za aktywny udział w zajęciach uczestnicy otrzymują punkty aktywności. W razie uzyskania wymaganego limitu, otrzymują zaliczenie zajęć (wraz ze wzrostem ilości punktów aktywności wzrasta ocena końcowa). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest spełnienie wymogów odnośnie obecności na zajęciach (dopuszczalna jest trzykrotna nieobecność).

W razie nie uzyskania wymaganego limitu punktów student przystępuje do zaliczenia pisemnego w postaci testu na zakończenie zajęć (dopuszczalne jest także w takiej sytuacji zaliczenie ustne)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)