Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siły policyjne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-SPwWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siły policyjne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość najważnioejszych elementów sytuacji społecznej i systemów politycznych Wielkiej Brytanii i USA.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt. ECTS x 30 h = minimum 90 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:


1. obecność na zajęciach i aktywny udział.


2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat historii, organizacji i funkcjonowania sił policyjnych w Zjednoczonym Królestwie, ze szczególnym uwzględnieniem terytorialnych sił policyjnych w Anglii i Walii, oraz w Stanach Zjednoczonych na poziomie hrabstw/parafii, stanowym i federalnym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować wiadomości dotyczące organizacji działań sil policyjnych w dwóch różnych państwach i na różnych poziomach organizacyjnych.


Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Społeczeństwa i systemy polityczne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Terytorialne i specjalne siły policyjne w Wielkiej Brytanii. Siły policyjne w Stanach Zjednoczonych: hrabstwa/parafie, stany, poziom federalny. Uprawnienia i obowiązki policjantów. Relacje między społeczeństwem a policją.

Pełny opis:

System polityczny i społeczny Wielkiej Brytanii. Systemy prawa w Wielkiej Brytanii. Historia sił policyjnych w Wielkiej Brytanii. Robert Peel i utworzenie Policji Metropolitalnej. Rozwój terytorialnych sił policyjnych w Wielkiej Brytanii. Najważniejsze akty prawne odkreślające organizację, zasady działania i miejsce sił policyjnych w porządku prawnym i społecznym. Specjalne siły policyjne. Finansowanie sił policyjnych. Rekrutacja do sił policyjnych i szkolenie. Uprawnienia i obowiązki policjantów. System polityczny i społeczny Stanów Zjednoczonych. System prawny USA. Historia sił policyjnych w USA. Organizacja sił policyjnych na szczeblu hrabstw/parafii, stanów i federalnym. Finansowanie sił policyjnych. Rekrutacja do sił policyjnych i szkolenie - przypadek stanu Illinois. Uprawnienia i obowiązki policjantów. Federalne Biuro Śledcze i najważniejsze agendy federalne.

Literatura:

Cowley R., A History of the British Police: From its Earliest Beginnings to the Present Day, Stroud 2011.

Emsley C., The Great British Bobby: A history of British policing from 1829 to the present, London 2009.

Blackstone's Handbook for Policing Students 2019, Oxford 2018.

Brain T, A Future for Policing in England and Wales, Oxford 2013.

Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.

Misiuk A., Letkiewicz A., Sokołowski M., Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Kelling G.L., Coles C.M., Wybite szyby : jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.

Wadman R.C., Allison W.T., To Protect and to Serve: A History of Police in America, Upper Saddle River 2004.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Zaliczenie ustne. Studenci otrzymują dwa spośród dziesięciu pytań, jedno dotyczy sił policyjnych w Wielkiej Brytanii, jedno sił policyjnych w USA.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.