Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane polityki Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-WPUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wybrane polityki Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1) przedmiot skierowany zdecydowanie do Studentów 1 i 2 roku studiów licencjackich (podstawy);


2) Studenci powinni mieć chęć podyskutowania (!!!) z innymi o różnych politykach i działaniach UE.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Praca indywidualna: 60h

3. Przygotowanie do uzyskania zaliczenia: wliczone do pkt 2

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

WIEDZA:

1) Student/-ka wie czym jest Unia Europejska, czym się ona zajmuje, jakie przyświecają jej cele, idee i wartości;


2) Student/-ka wie, jakie procesy i zjawiska polityczne, ekonomiczne oraz związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem zachodzą wewnątrz Unii Europejskiej.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI:

1) Student/-ka potrafi występować na forum grupy w roli eksperta jak i w roli komentatora;


2) Student/-ka potrafi krytycznie ocenić działania podejmowane przez instytucje i organy UE w ramach polityk szczegółowych oraz przewidzieć ich skutki.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1) Student/-ka broni swoich opinii na forum grupy, nie ma obaw przed publicznym zabraniem głosu;


2) Student/-ka pozostaje otwarta na inne - niż swoje własne - argumenty i stanowiska.


* Nie jest możliwe przypisanie wskazanych powyżej efektów przedmiotowych efektom kierunkowym, a to ze względu na fakt, iż na zajęcia uczęszczać mogą studenci wszystkich roczników i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Jednostce.

Metody dydaktyczne:

- wystąpienie publiczne połączone z prezentacją multimedialną (komentarz Prowadzącego)

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie bliższy ogląd polityk szczegółowych Unii Europejskiej, a także ostatnich działań w ich ramach podejmowanych. To zaś służyć będzie lepszemu poznaniu UE jako organizacji oraz przyświecających jej idei i wartości.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszych lat politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- N. Zahariadis, L. Buonanno (red.), The Rotledge Handbook of European Public Policy, 2017.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

- Journal of European Public Policy Series.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach (max 7 pkt), 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji (max 15 pkt) oraz 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach (max 15 pkt).

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 3-5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna (bezwzględnie!).

1 obecność = 0.5 punktu (max 7 punktów do uzyskania)

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący konwersatorium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Koniecznie mają to być wystąpienia, a nie odczyty!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie miesiąca po jej wygłoszeniu.

Referaty wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Gdy Student bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji (bez punktów).

Skala oceniania: 0-15 punktów

Dodatkowo, niezależnie od przyznanych punktów, 5 najciekawszych, zdaniem Prowadzącego, prezentacji = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusji. Na każdych zajęciach można uzyskać jeden punkt.

Max 15 punktów do zdobycia

UWAGA: nie będzie możliwości „dopytywania” na wyższą ocenę – ile plusów uzyskanych w trakcie semestru taka ocena końcowa!

Podsumowanie 1)-3):

0-17 punktów = konieczność dodatkowej rozmowy z Prowadzącym (tematyka całego kursu)

18-21 punktów = ocena dostateczna

22-25 punktów = ocena dostateczna plus

26-29 punktów = ocena dobra

30-33 punktów = ocena dobry plus

34-37 punktów = ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie bliższy ogląd polityk szczegółowych Unii Europejskiej, a także ostatnich działań w ich ramach podejmowanych. To zaś służyć będzie lepszemu poznaniu UE jako organizacji oraz przyświecających jej idei i wartości.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszych lat politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- N. Zahariadis, L. Buonanno (red.), The Rotledge Handbook of European Public Policy, 2017.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

- Journal of European Public Policy Series.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium będzie bliższy ogląd polityk szczegółowych Unii Europejskiej, a także ostatnich działań w ich ramach podejmowanych. To zaś służyć będzie lepszemu poznaniu UE jako organizacji oraz przyświecających jej idei i wartości.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszych lat politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa czy dziennikarstwa zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy (wystąpienie + prezentacja multimedialna), jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- N. Zahariadis, L. Buonanno (red.), The Rotledge Handbook of European Public Policy, 2017.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

- Journal of European Public Policy Series.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.