Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etiquette and Good Manners in Contemporary World

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KONJA-EGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Etiquette and Good Manners in Contemporary World
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu savoir-vivre'u, dobrych manier oraz norm współżycia społecznego. Bieżąca znajomość wydarzeń ze świata dyplomacji i biznesu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt. ECTS x 30 h = minimum 150 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:

1. uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach;

2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma elementarną wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych (K_W08)

W2. Zna, definiuje i znajduje zastosowanie dla reguł i zasad protokołu dyplomatycznego K_W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U02)

U2. Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, krótkie wypowiedzi ustne w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych (K_U05)

U3. Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, proste prace pisemne, w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01)

K2. Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K06)


Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu dobrymi manierami oraz podstawowymi różnicami międzykulturowymi, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu dobrymi manierami oraz podstawowymi różnicami międzykulturowymi, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto, ma ono służyć przybliżeniu zasad savoir-vivre'u w Polsce oraz innych krajach i kulturach. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, ubioru oraz zachowania podczas uroczystości zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Konwersatorium ma również służyć zapoznaniu z istniejącymi różnicami międzykulturowymi i wynikającymi z tego trudnościami w negocjacjach i uzyskaniu konsensusu podczas prowadzonych rozmów. Podczas zajęć omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy i faux pas oraz sposoby na ich uniknięcie.

Literatura:

1. Modrzyńska J., Protokoł dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

2. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners, various editions

3. Debrett’s A-Z of Modern Manners, various editions

4. Beyfus D., Modern Manners, Hamlyn, 1992

5. Rees N., Guide to Good Manners, Bloomsbury, 1992

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach, możliwe tzw. "wejściówki" (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach).

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium).

Nadprogramowe nieobecności (ponad 2 dopuszczalne) powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Pytania i sprawy indywidualne (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie ocen) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Punktacja (w zależności od wersji testu):

18-17 bdb

16-15 db+

14-13 db

12-11 dst+

10-9 dst

8-0 ndst

lub

17-16 bdb

15-14 db+

13-12 db

11-10 dst+

9-8 dst

7-0 ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.