Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Failed States - a Challenge to International Law?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KONJA-FS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Failed States - a Challenge to International Law?
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowego prawa publicznego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Znajomość języka angielskiego.


Basic knowledge of public international law and good command of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium- 30 h; zebranie materiałów do przygotowania referatu (kwerenda biblioteczna, szukanie materiałów w internecie) - 30 h; opracowanie referatu (pisanie pracy, przygotowanie prezentacji Power Point) - 30h; przygotowanie się do wygłoszenia referatu (przyswojenie materiału, powtórzenie materiału) - 40 h. Razem: 130 h.


Classes - 30 h; gathering materials to prepare the presentation (time spent in the library, searching for the materials on the internet) - 30 h; direct preparation of the presentation (writing an essay, making Power Point presentation) - 30 h; internalizing the materials and preparing to make a speech in the framework of the presentation -40 h. In total:130 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student/ka zna pojęcia i terminologię z zakresu prawa międzynarodowego (państwo, podmiotowość międzynarodowa itd.);


K_W02 Student/ka zna mechanizmy działania prawa międzynarodowego w odniesieniu do "państw upadłych";


K_W03 Student/ka zna rolę prawa międzynarodowego w radzeniu sobie z wyzwaniem "państw upadłych" i zagrożeniami przez nie generowanymi.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student/ka analizuje akty prawne i literaturę przedmiotu;


K_U02 Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu prawa międzynarodowego prawa.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student/ka pracuje sprawnie w zespole;


K_K02 Student/ka bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie referatu będącego podstawą zaliczenia (odpowiedzialność w ramach pracy grupowej;


K_K03 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;


K_K04 Student jest świadomy konieczności samokształcenia.Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone metodą wstępnego wykładu prowadzącego zajęcia, a następnie w formie referatów przedstawianych przez zespoły dwu lub trzyosobowe i następującej po nich dyskusji ogólnej.


The classes are conducted with the use of the method of an intoductory lecture followed by presentation made by two- or three-students groups. After that there is a discussion with the partcipation of all students present.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy problemu/wyzwania "państw upadłych" w świetle prawa międzynarodowego. Poruszane zagadnienia obejmują kwestie podmiotowości tych państw, ich odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego, odpowiedzialności jednostek za zbrodnie międzynarodowe popełniane w czasie trwania konfliktów zbrojnych w takich państwach oraz przyczyny i skutki stanu "zapaści" tych państw.

The classes pertain to the problem/challenge of failed States in the light of international law. The topics that are examined include the issue of legal subjectitivity of such States, their international legal responsibility as well as the individual responsibility for international crimes committed during the armed conflicts very often taking place in failed States and causes and consequences of State collapse.

Pełny opis:

Failed States – a Challenge to International Law - szczegółowa lista zagadnień:

1. Introduction to the classes and the choosing of presentations

2. The issue of subjectivity in international law – States, international organisations, other subjects (the Holy See, the order of Malta, natural persons etc.)

3. State as a subject of international law – definition, three elements of the State, the ways of creation and end of States, recognition as a State

4. Characteristic features of failed/fragile States – the changing nature of State, the notion of failed/fragile State, Failed/Fragile States Index

5. Characteristic features of failed/fragile States – the causes and consequences of State failure, examples of failed/fragile States

6. Challenges for international law – failed/fragile States as a threat to international security (among others the issue of terrorism, asymmetric threats) and the role of international community

7. Challenges for international law – the issue of the legal subjectivity of failed/fragile States and consular and diplomatic relations of failed/fragile States

8. Applicability of international humanitarian law and international human rights law to failed/fragile States

9. The individual criminal responsibility of perpetrators of international crimes (types of international crimes, international criminal tribunals)

10. The State responsibility in case of failed/fragile States

11. Possible solutions to the failed/fragile States problem – a catalogue and “soft power”, transfer of the institutions as well as management by the UN, including transitional administration by the UN and other international organisations

12. Possible solutions to the failed/fragile States problem – the UN Peacebuilding Commission (definition of peacebuilding, the Commission’s creation, its functions, its composition, concrete cases on the Commission’s agenda, the evaluation of the work of the commission)

13. Possible solutions to the failed/fragile States problem – humanitarian intervention and the R2P (responsibility to protect)

14. Possible solutions to the failed/fragile States problem – the bottom up solution (from the inside)

15. Summary of the classes – what do you remember?

Failed States – a Challenge to International Law - detailed list of topics:

1. Introduction to the classes and the choosing of presentations

2. The issue of subjectivity in international law – States, international organisations, other subjects (the Holy See, the order of Malta, natural persons etc.)

3. State as a subject of international law – definition, three elements of the State, the ways of creation and end of States, recognition as a State

4. Characteristic features of failed/fragile States – the changing nature of State, the notion of failed/fragile State, Failed/Fragile States Index

5. Characteristic features of failed/fragile States – the causes and consequences of State failure, examples of failed/fragile States

6. Challenges for international law – failed/fragile States as a threat to international security (among others the issue of terrorism, asymmetric threats) and the role of international community

7. Challenges for international law – the issue of the legal subjectivity of failed/fragile States and consular and diplomatic relations of failed/fragile States

8. Applicability of international humanitarian law and international human rights law to failed/fragile States

9. The individual criminal responsibility of perpetrators of international crimes (types of international crimes, international criminal tribunals)

10. The State responsibility in case of failed/fragile States

11. Possible solutions to the failed/fragile States problem – a catalogue and “soft power”, transfer of the institutions as well as management by the UN, including transitional administration by the UN and other international organisations

12. Possible solutions to the failed/fragile States problem – the UN Peacebuilding Commission (definition of peacebuilding, the Commission’s creation, its functions, its composition, concrete cases on the Commission’s agenda, the evaluation of the work of the commission)

13. Possible solutions to the failed/fragile States problem – humanitarian intervention and the R2P (responsibility to protect)

14. Possible solutions to the failed/fragile States problem – the bottom up solution (from the inside)

15. Summary of the classes – what do you remember?

Literatura:

Z zakresu ogólnego prawa międzynarodowego podręczniki do prawa międzynarodowego wystarczą. Z bardziej szczegółowych pozycji można wymienić:

Cançado Trindade A. A., International Law for Humankind Towards a New Jus Gentium, Martinus Nijhoff Publishers, Boston-Lejda, 2010;

Cassese A., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005;

Castillo del G., Rebuilding War-Torn States. The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction, Oxford University Press, 2008;

Crawford J., The Creation of States In International Law, Clarendon Press, Oxford 1979;

Ghani A. i Lockhart C., Fixing Failed States. A Framework for Rebuilding

a Fractured World, Oxford University Press, Oxford, 2008;

Kłosowicz R., Mania A. (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012;

Kłosowicz R., (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013;

Kreijen G., State Failure, Sovereignty and Effectiveness. Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan Africa, Martinus Niijhoff Publishers, Lejda-Boston 2004;

Muggah R. (red.), Security and Post-Conflict Reconstruction, Routledge, 2009;

Rotberg I. (red.), When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, Princeton/Oxford.

Dodatkowa literatura będzie udostępniana przez prowadzącą.

Metody i kryteria oceniania:

Referat przedstawiony na zajęciach, ustnie, na ocenę jako forma zaliczenia. Pod uwagę brana jest również obecność studenta na zajęciach oraz jego aktywność. Dopuszczalne są 2 nieobecności bez żadnych konsekwencji.

Each student taking part in IHL classes has to present a paper (oral presentation). I will also take into account the attendance and activities during classes. 2 absences are possible with no consequences

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.