Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-RST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rola samorządu terytorialnego dla bezpieczeństwa lokalnego
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada podstawowa wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta to 70 godzin. Obejmuje udział w wykładach oraz przygotowanie eseju.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01- Podstawowe sposoby definiowania pojęcia bezpieczeństwo lokalne - H1A W03; S2A-W04

W02- Zna i potrafi wymienić czynniki zagrożenia dla bezpieczeństwa lokalnego-H1AW03, S2A-W04

W03- Zna i potrafi interpretować podstawowe akty prawne dotyczące roli samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego - H1A W04, S2A W04

W04- Potrafi wskazać zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego S2AW04; S2AW09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- Student posiada umiejętność określenia zakresu pojęcia bezpieczeństwo lokalne S2A U01

U02- Posługuję się terminologią z zakresu przedmiotu S2A U02

U03- Potrafi opracować projekt działań dotyczących przezwyciężania zagrożeń lokalnych S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01- Student jest otwarty na wzbogacanie swojej wiedzy S2A K01

K02- Potrafi współpracować w grupie S2A K02

K03- Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa lokalnego S2A K04

K04- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym S2A K06

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, metoda problemowa i projektu.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazani roli samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego. Dokonany zostanie przegląd regulacji prawnych określających zadania administracji samorządowej oraz ich kompetencje. Uwzględnione zostaną aspekty zarządzania kryzysowego czy ochrony przeciwpożarowej. Istotna część rozważań dotyczyć będzie także straży gminnych(miejskich) oraz działalność policji na poziomie gminy i powiatu. Istotne będzie też ukazanie programów partii politycznych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa lokalnego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazani roli samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego. Dokonany zostanie przegląd regulacji prawnych określających zadania administracji samorządowej oraz ich kompetencje. Uwzględnione zostaną aspekty zarządzania kryzysowego czy ochrony przeciwpożarowej. Istotna część rozważań dotyczyć będzie także straży gminnych(miejskich) oraz działalność policji na poziomie gminy i powiatu. Istotne będzie też ukazanie programów partii politycznych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa lokalnego.

Tematy:

1. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym- wprowadzenie

2.Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

3. Bezpieczeństwo lokalne w koncepcjach polskich partii politycznych.

4.Zdania samorządu gminnego w zakresie bezpieczeństwa.

5. Zadania samorządu powiatowego dla bezpieczeństwa lokalnego

6. Zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego

7. Zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego

8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa lokalnego w województwie kujawsko-pomorskim. Analiza danych

9. Rola administracji samorządowej w zakresie zarządzania kryzysowego.

10. Działalność straży gminnych

11. Współpraca policji z administracją samorządową.

11. Ochrona przeciwpożarowa. Rola samorządu lokalnego

12. Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym.

13.Bezpieczeństwo ruchu drogowego na poziomie lokalnym.

14-15. Ocena roli samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego. Zagadnienia teorii i praktyki.

Literatura:

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A.Gumieniak, L.Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013

B. Bonisławska, Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, "Zeszyty naukowe WSEI. Administracja, 2012, nr 2, s. 223-256.

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, red. nauk. A. Gołębiowska, B. Zientarski, Warszawa 2017

D.P. Mikołajczyk, Zadania gmin w zakresie bezpieczeństwa publicznego, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" 2013, nr 9, s.59-72.

K. Bojarski, Pozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, "Rocznik Samorządowy" 2012, nr 1, s. 21-33.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa, Warszawa 2011

G.Radomski, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, Toruń 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenie jest udział w wykładach oraz opracowanie eseju. Kryteria ocen:

- znajomość teoretycznych ujęć problematyki omawianej w trakcie wykładu

-umiejętność werbalizowania swojego stanowiska

- umiejętność logicznej argumentacji.

- umiejętność zastosowania wiedzy w nowych sytuacjach- ocena, porównanie, analiza.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.