Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W okowach stereotypów i pomówień. Polska propaganda polityczna w XX i XXI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-WOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: W okowach stereotypów i pomówień. Polska propaganda polityczna w XX i XXI
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski XX i XXI wieku.

Historia propagandy.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 h.

Konsultacje i praca indywidualna z nauczycielem akademickim - 30 h

Samodzielna analiza literatury i propagandowych przekazów medialnych - 40 h

ŁĄCZNIE - 100 H.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć studenci:

• Dostrzegają i rozumieją rolę propagandy we współczesnym świecie.

• Rozumieją polityczne aspekty funkcjonowania propagandy

• Rozumieją kulturowe i historyczne uwarunkowania rozwoju propagandy

• Rozróżniają podstawowe kierunki, metody i instrumenty propagandy

polskiej w XX i XXI wieku.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć studenci:

• Umiejętnie charakteryzują główne tendencje rozwoju propagandy XX i

XXI wieku.

• Samodzielnie definiują zależności i związki między propagandą a uwarunkowaniami historycznymi i politycznymi.

• Posiadają umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w ob-rębie

kinematografii oraz ich związku z ogólnymi przemianami cywilizacyjnymi,

ideowymi i politycznymi.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć studenci:

• Rozumieją społeczne aspekty działań propagandowych kinematografii.

• Dostrzegają determinanty przemian w sferze propagandy

• Potrafią samodzielnie interpretować mechanizmy oddziaływań

propagandowych

• Wyrażają samodzielne sądy dotyczące aspektów funkcjonowania

współczesnej propagandy i jej znaczenia społeczno-politycznego


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwojowymi oraz instrumentami polskiej propagandy politycznej XX i XXI wieku, jak również ukazanie rosnącej roli tej formy oddziaływania społecznego. Przedmiotem wykładu będą w tym kontekście zarówno instrumenty jak i mechanizmy jej funkcjonowania. W szczególny sposób chodzi o ukazanie specyfiki i treści działań propagandowych podejmowanych w okresie II RP, okupacji, PRL oraz w realiach III RP, przy zaprezentowaniu jednoczesnej zmienności podejmowanych przez jej twórców kwestii. Efektem wykładu win-na być także umiejętność dostrzegania różnorodnych czynników determinujących rozwój i treści działań propagandowych w po-szczególnych okresach historycznych, jak również zdolność analizowania głównych kierunków ich rozwoju.

Pełny opis:

1. Istota oraz właściwości propagandy.

2. Propaganda a inne sfery aktywności społecznej

3. Determinanty rozwoju propagandy w XX i XXI wieku

4. Cele działań propagandowych i ich instrumenty

5. Typy, zasady i metody współczesnej propagandy

6. Początki propagandy w realiach II Rzeczypospolitej.

7. Główne kierunki cele działań propagandowych obozu rządzącego w

latach 1926 – 1039.

8. Propaganda polska okresu II wojny światowej.

9. W poszukiwaniu skutecznych instrumentów indoktrynacji. Propagandowa

wizja państwa i władzy w latach 1944 – 1956

10. Film dokumentalny i fabularny jako narzędzia propagandy okresu

stalinowskiego.

11. Propagandowe aspekty przełomu październikowego w 1956 roku

12. Obraz świata w propagandzie polskiej lat 60. I 70 XX wieku PRL

13. Propaganda obozu władzy i środowisk opozycyjnych w latach 80. XX

wieku.

14. Kierunki i mechanizmy działań propagandowych w okresie transformacji

ustrojowej.

15. Kierunki, cele i metody działań propagandowych w Polsce u progu XXI

wieku.

16. Propagandowe oblicza polskiej współczesności.

Literatura:

• Cichoracki Piotr, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku

marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa

polskiego w latach 1918 – 1939, Kraków 2005.

• Czyżniewski Marcin, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce

1944 – 1956, Toruń 2005.

• Głowiński Michał, Zła mowa, Warszawa 2016.

• Karwat Mirosław, Miernoty i figuranci, Toruń 1993.

• Karwat Mirosław, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1998.

• Kaszuba Elżbieta, System propagandy państwowej obozu rządzącego w

Polsce w latach 1926 – 1939, Toruń 2004.

• Kronika PRL 1944 – 1989, t. 12: Propaganda, Warszawa 2015.

• Mateja Magdalena, Między newsem a mitem. Prasa wobec śmierci

polityka, Toruń 2015.

• Mazur Mariusz, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie

prasowe w PRL 1956 – 1980, Warszawa 2003.

• Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. Malgorzata Kułakowska, Piotr

Borowiec, Paweł Ścigaj, Kraków 2016.

• Olszyk Sabina, Stereotyp wroga w walce wyborczej w Polsce 1991 –

2011, Toruń 2013.

• Osęka Piotr, Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce, Przypadki

propagandy w Polsce, Kraków 2010.

• Osęka Piotr, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości

rocznicowe w Polsce 1944 – 1956, Warszawa 2006.

• Propaganda PRL. Wybrane problemy, red. Piotr Semkow, Gdańsk 2004.

• Seklecka Aleksandra, Polityka – media – manipulacja medialna.

Przypadek Polski po 1989 roku, Toruń 2011.

• Seklecka Aleksandra, Rytuały medialne w komunikowaniu masowym.

Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i

Wiadomości TVP, Toruń 2017.

• Trembicka Krystyna, Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej

Partii Robotniczej, Lublin 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.