Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zlekceważona potęga? Współczesny nacjonalizm europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-ZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zlekceważona potęga? Współczesny nacjonalizm europejski
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca historii w XX-XXI wieku oraz znajomość podstawowych pojęć z zakresu doktryn politycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta to 70 godzin. Obejmuje udział w wykładach oraz przygotowanie eseju.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01- Podstawowe spsoby definiowania pojęcia narodu we wspólczesnej nauce o polityce - H1A W03; S2A-W04

W02- Zna i potrafi wymienić czynniki identyfikacji narodowej oraz wyjaśnić pojęcia tożsamosc narodowa, charakter narodowy-H1AW03, S2A-W04

W03- Zna poglady A.Smitha, E. Gellnera, B. Andersona, E. Hobsbwama,

J.Fiszera- H1A W04, S2A W04

W04- Potrafi zdefiniowac pojęcie nacjonalizmu i zaprezentowac różne typologie S2AW04; S2AW09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- Student posiada umeiejętność interpretowania pojecia naród i nacjonalizm S2A U01

U02- Posługuję się terminologią z zakresu przedmiotu S2A U02

U03- Potrafi opracować projekt działań dotyczących przezwyciężania stereotypów narodowych S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01- Student jest otwarty na wzbogacanie swojej wiedzy S2A K01

K02- Potrafi wspólpracować w grupie S2A K02

K03- Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką polityczną S2A K04

K04- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym S2A K06

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, metoda problemowa i projektu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej źródeł oraz przejawów i sposobów przezwyciężania konfliktów o charakterze narodowym w Europie Środkowo- Wschodniej. Zwrócona zostanie uwaga na teoretyczne aspekty dotyczące socjologicznych ujęć narodu, a zwłaszcza ukazanie koncepcji takich jak: prymondializm, perenializm, etnosymbolizm itd. Ukazane zostaną także klasyfikacje doktryny nacjonalistycznej( typologia H.Khona, L. Grrenefeld, E. Gelnnera, M. Biliiga, R. Backera, J. Fiszera) oraz uwarunkowania jej rozwoju. Zaprezentowane zostaną też wybrane konflikty o podłożu narodowym w Europie.

Analiza obejmie także program, symbole i znaczenie partii nacjonalistycznych w Europie i Polsce.

Pełny opis:

1- Naród - istota i charakter

2.. Nacjonalizm - próba definicji

3. Typologia nacjonalizmów

4. Źródła nacjonalizmu

5 Metody przezwyciężania nacjonalizmu

6-7. Polskie partie partie i ugrupowania nacjonalistyczne w XX- XXI wieku

8. Wybrane konflikty o podłożu narodowym w Europie Środkowo- Wschodniej

9. Nacjonalizm na Węgrzech

10. Nacjonalizm w Słowacji

11. Nacjonalizm ekonomiczny w Europie Środkowo-Wschodniej

12.Nacjonalizm w Europie Zachodniej

13. Nacjonalizm poza Europą

14-15.Perspektywy rozwoju/zaniku nacjonalizmu

Literatura:

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991

A. Walicki, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009

A. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012

C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007

A.D. Smith, Kulturowe podstawy narodów, Kraków 2009

S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 1999

R. Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.

Copsey N. , Macklin G.(eds) , The British National Party. Contemporary perspectives, Routledge, Abinngdon, New York 2011

K.Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów, Wrocław 2009

Stefan Berger and Chris Lorenz, eds, Nationalizing the Past: Historians as Nation Builders in Modern Europe (Basingstoke 2010

P.Malendowicz, W drodze do władzy. Nacjonalistyczne projekty państw Europy w XXI wieku, Bydgoszcz 2017.

Stefan Berger and Chris Lorenz, eds, Nationalizing the Past: Historians as Nation Builders in Modern Europe Basingstoke 2010

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenie jest udział w wykładach oraz opracowanie eseju. Kryteria ocen:

- znajomość teoretycznych ujęć problematyki omawianej w trakcie wykładu

-umiejętność werbalizowania swojego stanowiska

- umiejętność logicznej argumentacji.

- umiejętność zastosowania wiedzy w nowych sytuacjach- ocena, porównanie, analiza.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.