Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo europejskie w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-PL-S2-1-A-PEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo europejskie w praktyce
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział i praca na zajęciach: 30h

Pozyskiwanie wskazanych przez wykładowcę informacji źródłowych potrzebnych do zajęć: 5h

Praca własna studenta polegająca na zapoznawaniu się i analizie wskazanych materiałów potrzebnych do właściwego uczestnictwa w zajęciach: 40h

Pozyskiwanie informacji dodatkowych związanych z aktualnością poruszanych na zajęciach tematów: 10h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza przydatnych w odniesieniu do analizy funkcjonowania systemu politycznego UE. Trafnie identyfikuje odpowiednią dla tych zagadnień terminologię.


Student ma także wiedzę z zakresu procesów tworzenia i funkcjonowania norm prawnych w systemie UE, także w zakresie procesów politycznych mogących mieć wpływ na te zjawiska.


Student jest w stanie wskazać elementy polityk publicznych UE mogących mieć dla niego zastosowanie w praktyce.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami politologicznymi oraz prawnymi potrzebnymi do analizowania problematyki funkcjonowania systemu politycznego UE.


Właściwie analizuje przebieg oraz klasyfikuje przyczyny zjawisk i procesów zachodzących w ramach działania systemu prawnego Unii Europejskiej.


Student posiada umiejętność do analizowania, rozumienia i opisywania zjawisk zachodzących w ramach systemu RP będącego elementem systemu Unii Europejskiej.


Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informację o obowiązujących przepisach przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk dotyczących problematyki stosowania prawa UE.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności.


Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, np. w formie samokształcenia, wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą (w tym wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa UE).


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu konwersatoryjnego, metoda ćwiczeniowa, dyskusja, prezentacje multimedialne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej analizowanych z perspektywy regulacji prawnych. Dodatkowym celem jest wskazanie tych rozwiązań (elementów wiedzy teoretycznej), które będą mogły znaleźć zastosowanie w praktyce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest analiza zagadnienia jak zbudowany jest i jak funkcjonuje system prawny w obrębie systemu politycznego Unii Europejskiej. Analiza tej problematyki dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

1. UE jako organizacja międzynarodowa

2. Podstawowe zasady działania UE

zasada podziału kompetencji oraz z. subsydiarności;

zasada solidarnej współpracy;

zasada niedyskryminacji.

3. Instytucje UE

4. Źródła prawa UE

prawo pierwotne UE

prawo pochodne UE

akty powiązane z prawem UE (umowy zawarte między państwami

członkowskimi, akty przedstawicieli rządów państw członkowskich);

akty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

5. Podstawowe informacje dotyczące procedur stanowienia prawa UE

6. Wykonywanie prawa unijnego

zasada bezpośredniego stosowania / skutku bezpośredniego;

pośrednie stosowanie / skutek pośredni prawa UE (głównie dyrektywy).

7. Analiza polityk UE (w tym):

swobody wspólnego ryku UE i ochrona reguł konkurencji;

polityka regionalna;

fundusze strukturalne UE

ochrona praw podstawowych;

polityka rolna;

polityka ochrony środowiska UE;

współpraca policyjna i sądowa.

Literatura:

Materiały podstawowe:

J. Barcz, A Wyrozumska, M. Górka, Instytucje i prawo UE, Warszawa 2010

J. Galster, A. Szczerba-Zawada (red.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Proponowana literatura dodatkowa:

J. Barcz, S. Domaradzki, R. Kuligowski, M. Szewczyk, E. Szklarczyk-Amati (red.), Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Warszawa 2018

P. Craig, G. de Búrca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2011

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005

A. Stone Sweet, The European Court of Justice and the judicialization of EU governance, [w:] „Living Reviews in European Governance” 2(5) / 2010, s. 1-50

M. Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014

A. Ripoll Servent, The European Parliament, London 2018

T. Włodarski, K. Sosnowska (red.), Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020, Warszawa 2014

A. Gruszczak, Schengen – kłopotliwy sukces, [w:] „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2 / 2012

K. Jasiecki, U. Kurczewska, Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 53-86

A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Warszawa 2014

O. Barburska, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] „Studia Europejskie” 3 / 2016

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach - dopuszczalny jest trzykrotny brak udziału w zajęciach.

Student zobowiązany jest przygotować prezentację multimedialną dotycząca jednego ze szczegółowych aspektów funkcjonowania prawa UE w praktyce. Powinna ona zawierać definicję potrzebne do omówienia danego zagadnienia, podstawę prawną analizowanych zagadnień, ich pełną treść, a także uwzględniać praktyczne konsekwencje funkcjonowania określonych rozwiązań (student zobowiązany jest pozostawić wersję papierową prezentacji, bądź jej pełny konspekt). Prezentacja powinna stanowić podstawę do dyskusji, która prowadzona ma być następnie w obrębie grupy zajęciowej.

Dodatkowo w trakcie kolejnych zajęć wymagana jest od studenta aktywność, która polegać ma na zadawaniu pytań i udziale w dyskusji świadczących o zrozumieniu omawianych treści, a także o zdolności do samodzielnego wyciągania wniosków.

Na ostatnich zajęciach podawane są propozycje ocen wynikających z pracy studenta w czasie trwania kursu (liczą się: poziom merytoryczny opracowanego przez siebie tematu w postaci prezentacji, a także przygotowanie do pozostałych zajęć i aktywność w trakcie ich trwania).

Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zobowiązane są do przystąpienia do zaliczenia ustnego obejmującego całość materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)