Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa kontrola zbrojeń, rozbrojenia i handlu bronią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-SM-S2-1-BG-MKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa kontrola zbrojeń, rozbrojenia i handlu bronią
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 1 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Teoria stosunków międzynarodowych, Bezpieczeństwo międzynarodowe

- ogólna orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

– 15 godz. konwersatorium (0,5 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do przygotowania się do zajęć (przygotowanie prezentacji multimedialnej i referatów) i pomyślnego zaliczenia przedmiotu

(opracowanie projektu) – 45 godzin (1,5 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma uporządkowaną wiedzę na temat międzynarodowych relacji

o charakterze politycznym, ekonomicznym i prawnym, szczególnie dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i handlu bronią – K_W03

W2: ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji

i regionalizacji oraz o ich wpływie na rozbrojenie, zbrojenia

i handel bronią – K_W04

W3: ma pogłębioną wiedzę na temat kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnych państw i społeczeństw, w tym

wynikających z wyścigu zbrojeń i nielegalnego handlu bronią – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków międzynarodowych – K_U01

U2: wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin,

w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi, dla opisu i analizy problemów międzynarodowych, występujących głównie w obszarze rozbrojenia i kontroli zbrojeń – K_U04

U3: potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie i na piśmie, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych, szczególnie dotyczących kontroli zbrojeń i rozbrojenia, wykorzystując dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz uzasadniając swoje twierdzenia – K_U05

U4: prawidłowo i sprawnie stosuje normy prawa krajowego, europejskiego (unijnego) i międzynarodowego w celu rozwiązania konkretnych problemów, dotyczących także kontroli zbrojeń i rozbrojenia – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji międzynarodowych, dotyczących szczególnie procesu rozbrojenia i kontroli handlu bronią – K_K01

K2: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

i chętnie je podejmuje, wykazuje aktywność – K_K03

K3: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy – K_K5


Metody dydaktyczne:

Pogadanka (dyskusja), przygotowanie i przedstawianie prezentacji (referatów), analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z genezą procesu zbrojeń i rozbrojenia oraz inicjatywami rozbrojeniowymi w zakresie broni konwencjonalnej oraz broni masowego rażenia; zaprezentowanie roli reżimów kontrolnych handlu i rozpowszechniania broni; przedstawienie znaczenia rozbrojenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

1. GENEZA PROCESU ZBROJEŃ I ROZBROJENIA

Podstawowe kwestie terminologiczne.

Narodziny i rozwój procesu rozbrojenia i kontroli zbrojenia. Instytucjonalizacja rokowań rozbrojeniowych.

Współczesne wydatki obronne państw.

2. ŚWIATOWY PROCES ROZBROJENIOWY W ZAKRESIE BRONI JĄDROWEJ

Charakterystyka broni jądrowej.

Międzynarodowe ograniczenia w dziedzinie broni jądrowej.

Traktaty rozbrojeniowe ustanawiające strefy wolne od broni.

3. REDUKCJA I NIEROZPRZESTRZENIANE BRONI CHEMICZNEJ I BIOLOGICZNEJ

Charakterystyka broni chemicznej.

Międzynarodowe ograniczenia w dziedzinie broni chemicznej.

Charakterystyka broni biologicznej.

Międzynarodowe ograniczenia w dziedzinie broni biologicznej.

Problem proliferacji BMR.

4. REGIONALNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BRONI KONWENCJONALNEJ

Charakterystyka broni konwencjonalnej

Produkcja uzbrojenia i handel bronią

Traktaty rozbrojeniowe tworzące regionalne systemy bezpieczeństwa

Redukcja i kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie (CFE)

5. MIĘDZYNARODOWE OGRANICZENIA W DZIEDZINIE BRONI KONWENCJONALNEJ

Rozbrojenie w wymiarze humanitarnym – konwencje o zakazie stosowania niektórych rodzajów uzbrojenia

Traktaty rozbrojeniowe dotyczące ochrony środowiska naturalnego

Kontrola handlu bronią konwencjonalną.

6. BILATERALNE POROZUMIENIA ROZBROJENIOWE USA

i ZSRR (ROSJI)

Stan broni i środków przenoszenia USA i Rosji

Dwustronne traktaty (układy) rozbrojeniowe

Stan obecny porozumień rozbrojeniowych

7. REŻIMY KONTROLNE HANDLU I ROZPOWSZECHNIANIA BRONI ORAZ ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA

Międzynarodowe mechanizmy kontroli zbrojeń

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa

Perspektywy kontroli zbrojeń i rozbrojenia

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Karczmarski M., Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, (w:) R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Lachowski Z., Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w nowym środowisku międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 2001.

Motyl P., Multilateralne i bilateralne traktaty rozbrojeniowe w latach 2008-2012, rozprawa doktorska, UMK, Toruń 2016.

Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985.

Rocznik Strategiczny 2017/2018, Scholar, Warszawa 2018.

Rotfeld A. (red.) Kontrola zbrojeń, rozbrojenie u progu XXI wieku, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

SIPRI Yearbook 2017, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm 2017.

SIPRI Yearbook 2018, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm 2018.

Strulak T., Działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, (w:)

Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Tabor M., Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Dokument Wiedeński 1994, „Studia i Materiały” Biura Prasy

i Informacji MON, nr 5, 1995.

Traktat o otwartych przestworzach, „Studia i Materiały” Biura Prasy i Informacji MON, nr 21, 1995.

Hart J., Kuhlau F., Chemical and biological weapon developments and arms control, SIPRI Yearbook 2007.

Karp W., Bronie nadmiernie okrutne, "Sprawy Międzynarodowe" nr 1, 1996.

Kościuk L. (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego 2003/2004, Warszawa 2004.

Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych,

(w:) E. Haliżak, R. Kuźnia (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Lachowski Z., Adaptacja Traktatu CFE, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4, 1999.

Madej M., Traktat o Siłach Konwencjonalnych Europie - geneza, istota, perspektywy, Biuletyn PISM, nr 25, 05/06 2007.

Multan W., Układ o likwidacji rakiet średniego i mniejszego zasięgu, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 1988.

Nowak J.M., Regionalna kontrola zbrojeń w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 1997.

Tabor M., Układ Moskiewski – nowe podejście do redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, (w:) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia ISM UW, Warszawa 2006.

Tabor M., Znaczenie środków budowy zaufania w umacnianiu pokoju, (w:) Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 1991.

Topolski I., Kontrola i redukcja zbrojeń, (w:) M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie – „Studia i Materiały” Biura Prasy i Informacji MON, nr 29, 1995.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – K1, K2, K3

- przygotowanie referatów lub prezentacji multimedialnej (praca

zespołowa) – W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4

- testy sprawdzające wiedzę – W1, W2, W3

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.