Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-1-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 10

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 29

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 1


Efekty uczenia się - wiedza:

S2A_W02

Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie.

S2A_W02


S2A_W03

Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwych zagrożeń na linii jednostka - otoczenie społeczne. Zna najważniejsze ruchy i subkultury społeczne oraz ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z działaniami dyskryminacyjnymi na różnym tle.

S2A_W03, S2A_W04, S2A_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

S2A_U01

Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

S1A_U01


S1A_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego i po-zyskiwać dane do analizowania i porównywania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody analizy.

S2A_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

S2A_K03

Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety.

S2A_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych (prezentacje komputerowe, fragmenty filmów, wycinki z gazet)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek)

Pełny opis:

1. Co to jest antropologia?

definicja dziedziny i jej początki

czym zajmuje się antropologia?

antropologia społeczna a antropologia kulturowa

perspektywa antropologiczna

2. Kultura

problemy definicyjne

dyfuzja kulturowa

atrybuty kultury

akulturacja i etnocentryzm

subkultury i kontrkultury

3. Klasyczne nurty antropologii: ewolucjonizm

początki antropologii społecznej

ewolucjonizm w antropologii

klasycy antropologii ewolucjonistycznej:

L.H.Morgan, E.Tylor, G.Frazer

4. Klasyczne nurty antropologii: funkcjonalizm

funkcje i system

kultura jako pochodna biologii

B. Malinowski i jego metoda badań

A.Radcliffe-Brown

E.Evans-Pritchard

5. Klasyczne nurty antropologii: kulturalizm

kultura i osobowość

F.Boas i jego uczniowie

badania języka (E.Sapir, B.L.Whorf)

osobowość i jej typy

wyspy historii (M.Sahlins)

wiedza lokalna (C.Geertz)

6. Klasyczne nurty antropologii: strukturalizm C.Levi-Straussa

strukturalizm w nauce

myśl nieoswojona

mity i opozycje mityczne

7. Antropologia 2 poł. XX w.: antropologia dynamiczna

szkoła manchesterska: M.Gluckmann, V.Turner

antropologia konliktów: G.Balandier

8. Grupy ludzkie i pokrewieństwo

rasa i etniczność

pokrewieństwo

tożsamość jednostki

płeć kulturowa

9. Religia i rytuały społeczne

religia jako problem antropologiczny

funkcje religii

mit i jego funkcje społeczne

rytuały i ich funkcje

10. Teoria modernizacji

M.Weber i jego koncepcja

europejskie warunki modernizacji

etyka protestancka i duch kapitalizmu

koncepcja modernizacji T.Parsonsa

Literatura:

Lektury podstawowe

Nowicka E., 2003 Świat człowieka – świat kultury. Warszawa.

wyd. 2003 rozdziały: 6, 7, 10, 11 – w całości; oraz fragm. roz. 9: 9.6, 9.7

wyd. 2007 rozdziały: 5, 6, 10 – w całości; oraz fragm. roz. 9 i 11: 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.3

Lektury uzupełniające

Deliege R., 2011 Historia antropologii. Warszawa

Eller J., 2012 Antropologia kulturowa. Kraków

Hann C., 2008 Antropologia społeczna. Kraków

Kuper A., 2005 Kultura. Model antropologiczny. Kraków

Metody i kryteria oceniania:

forma zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu

termin: egzamin przeprowadzony po zakończeniu cyklu wykładów (styczeń-luty; poprawka – marzec);

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy:

-zapisani są na zajęcia w syst. USOS,

weryfikacja efektów: Egzamin pisemny

S2A_W02

S2A_W03

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA EGZAMINU

Egzamin składa się z pytań dwojakiego typu

1. Pytania dotyczące pojęć

2. Pytania problemowe

1. Pojęcia wyjaśniamy 2-3 zdaniami, tak by pokazać, że rozumiemy jakieś szczegółowe zagadnienie, przytaczając najważniejsze kwestie. Odpowiadając na pytania dotyczące pojęć należy:

–podać definicję pojęcia

–wskazać najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane pojęcie

–o ile możliwe: przywołać autorów danej koncepcji

2. Problemy wyjaśniamy na tyle szeroko, by pokazać, że rozumiemy jakiś ogólne czy szersze zagadnienie. Odpowiedź stanowi zazwyczaj dłuższą formę pisemną. Odpowiadając na pytania problemowe należy (tam, gdzie to możliwe):

–podać definicję problemu i związane z nim podstawowe pojęcia

–omówić najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane podejście, koncepcję

–przywołać autorów danej koncepcji i ich podejście

–pokazać główne podejścia teoretyczne w ramach koncepcji oraz jej zastosowania

Egzamin oceniany jest w systemie punktowym wg akademickiej skali, gdzie ocena pozytywna uzyskana zostaje przez osoby, które zdobyły 60% punktów. Za odpowiedzi można uzyskać:

0-1 pkt za każde wyjaśnione pojęcie

0-5 pkt za każdy omówiony problem

Czas trwania egzaminu – ok. 35-40 minut od podyktowania pytań

Kolejność odpowiedzi – dowolna

Proszę NIE WYMYŚLAĆ własnych teorii i nie pisać, co przyjdzie do głowy.

ŚCIĄGANIE

ściąganie to wszelkie niedozwolone formy zdawania egzaminu obejmujące używanie pomocy książkowych, zeszytów, notatek, przygotowanych przez siebie ściąg, korzystania z podpowiedzi mądrzejszych od siebie sąsiadów lub gadżetów elektronicznych.

Ściągamy na własne ryzyko – nie należy tego robić, jednak jeśli ktoś tak czyni – proszę liczyć się z konsekwencjami.

Osoba, która została ‘złapana’ na ściąganiu kończy egzamin z oceną niedostateczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.