Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo imprez masowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-1-BIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1032) Protection of persons and property
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo imprez masowych
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Strona przedmiotu: http://www.stachowiak.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin = 10 godzin zajęć dydaktycznych + 10 godzin lektura materiałów do zajęć + 10 godzin rozwiązywanie zadań + 20 godzin praca własna.

Efekty uczenia się - wiedza:

S2A_W12: Zna strukturę organizacyjną, zakres działania i metody zabezpieczenia działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku organizacji imprez masowych.

S2A_W10:Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych środowiskach społecznych i służbach mundurowych wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego np. obowiązki Policji, Straży Pożarnej przy orrganizacji imprez masowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

S2A_U09: Potrafi planować siły i środki niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi przygotować sprawozdania z tych działań np. zaplanować liczbę służb porządkowych i informacyjnych niezbędnych przy organizacji imprezy masowej.

S2A_U12: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpienia ustne- go i pisemnego w sprawach związanych z bezpieczeństwem we- wnętrznym w języku polskim. Potrafi dotrzeć z komunikatem do odbiorców spoza grona specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

S2A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnych zespołach, np. w zespole przygotowującym imprezę masową.

S2A_K03: Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety np. przy organizacji imprezy masowej.

S2A_K08: Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego. Np. przy przygowaniu wniosku dot. organizacji imprezy masowej.

S2A_K09: Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego np. w urzędzie miasta, gdzie do Burmistrza są kierowane wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.

S2A_K10: Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone zadania.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody stosowne do przekazywanych treści.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych, a także kwestiami szczegółowymi np. liczebność służb porządkowych, wysokość ubezpieczenia OC itp.

Zajęcia odbywają się w blokach - stosownie do planu zajęć na studiach niestacjonarnych.

Pełny opis:

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zakres regulacji ustawy. Definicja imprezy masowej. Definicja imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Bezpieczeństwo imprezy masowej. Czas trwania imprezy masowej. Przykłady imprez masowych z przeszłości, na których nie zostały dopełnione wymogi bezpieczeństwa.

2. Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych, obowiązki organizatora i liczebność służby porządkowej i służby informacyjnej, obowiązki uczestników imprezy masowej. Regulaminy imprez masowych - przykłady. Analiza przykładowych regulaminów.

3. Obowiązki uczestników imprezy masowej; dostępność napojów alkoholowych. Wymagania wobec kierownika ds. bezpieczeństwa i członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

4. Mecz piłki nożnej - w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mecz piłki nożnej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka - w ujęciu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wymagania w stosunku do obiektów do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej. Wstęp na mecz piłki nożnej osób małoletnich. Karta kibica. Zakaz klubowy, tzw. zakaz stadionowy. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezy sportowej w przypadku meczu piłki nożnej, meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku.

5. Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej. Minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń pod względem medycznym imprezy masowej Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej.

Literatura:

Kotowski W., Kurzępa B. Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz;

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;

inne materiały zamieszczane na stronie internetowej www.stachowiak.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływają następujące składniki: obecność, aktywność na zajęciach - czynne rozwiązywanie zadań, kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bartulewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bartulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.