Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-2-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie zagrożeń
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - PRZEDMIOTY MODUŁOWE -niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach - 10 godz. Przygotowanie się do zajęć poprzez zapoznanie się z literaturą przedmiotu i źródłami. Napisanie pracy zaliczeniowej - 40 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych środowiskach społecznych i służbach mundurowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 - Potrafi prognozować i modelować złożone procesy wpływające na stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich praktyczne skutki i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego będące wynikiem procesów i zjawisk społecznych przy pomocy zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych podczas badania bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_U04.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 - Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania przestępczości. - S2A_K05

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Prognozowanie zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa osobistego, publicznego i porządku publicznego. Budowanie prognoz krótko- średniookresowych.

Pełny opis:

Prognozowanie w tradycji historycznej. Prognozowanie w naukach społecznych. Źródła i stan badań nad prognozowaniem zagrożeń. Metody badania. Rodzaje prognoz. Podmioty zajmujące się prognozowaniem zagrożeń. Rola demografii w prognozowaniu zagrożeń. Zagrożenia nowego typu. Prognozowanie w obronności, służbach specjalnych i więziennictwie. Prognozowanie korupcji. Prognozowanie zagrożeniem terrorystycznym. Prognozowanie w zarządzaniu kryzysowym. Prognozowanie kryminologiczne. Zarządzanie ryzykiem powstania agresywnego tłumu. Prognozowanie policyjne.

Literatura:

Podstawowa:

Hołyst Brunon, Kryminologia, Warszawa 20009.

Jasiński Jerzy, Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

Lipski S., Ryzyko zarządzania ryzykiem zagrożeń imprez masowych, [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych, red. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, Rzeszów 2012.

Zakrzewski Paweł, Zagadnienie prognozy kryminologicznej, Warszawa 1964.

Uzupełniająca:

Cieślarczyk Marian, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

Horoszowski P., Kryminologia, Warszawa 1965.

Kowalski A., Rosyjski sztylet. Działalność wywiadu nielegalnego, Łomianki 2013.

Krukowski A., Prognoza w kryminologii, [w:] Kryminologia, red. Witold Świda, Warszawa 1977.

Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1963.

Namowicz H., Losy życiowe nieletnich przestępców. Psychologiczne badania nad prognozą kryminologiczną, Warszawa 1968.

Ostrihanska Z., Prognoza recydywy u nieletnich przestępców oraz wyniki badań prognostycznych 180 recydywistów w wieku 15-18 lat, "Archiwum Kryminologii", 1965, t. 3

Secomski K., Prognostyka, Warszawa 1971.

Sienkiewicz Piotr, Metodologiczne podstawy badań bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Konopka, G. Sobolewski, Białystok 2011.

Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, "Przegląd Policyjny", 2015, nr 1.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu na wybrany temat pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.