Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-MON-OPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla BW - niestacjonarne
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:2052-BW-N2-MON-OPC)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Uzyskać elementarną wiedzę na temat standardów ochrony praw człowieka. Znać ogólnie treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), a także drugiego rozdziału Konstytucji RP z 1997 r.; znać wybrane casusy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące praw zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Poznać - również w zakresie elementarnym - problematykę dotyczącą związku pomiędzy ochroną praw człowieka a kwestią bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiąść elementarną umiejętność analizy współczesnych problemów praw człowieka. Szczególnie ważną umiejętnością jest zdolność odróżniania sytuacji, w których prawa człowieka odgrywają centralną rolę, od takich, w których nie wchodzą one w grę bądź też odgrywają w nich rolę drugorzędną lub marginalną. Najprościej mówiąc, chodzi tu o umiejętność określenia tego, czym są, a czym nie są prawa człowieka. Potrafić wskazać i uzasadnić, jakie korzyści dla bezpieczeństwa wewnętrznego może mieć przestrzeganie praw człowieka, a także jakie ewentualne zagrożenia może dla tego bezpieczeństwa stwarzać doktrynalne trzymanie się zasady praw człowieka.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznając ideę praw człowieka za podstawowy postulat dotyczący organizacji życia zbiorowego we współczesnym świecie, zwracać uwagę na różne konteksty społeczne, w jakich próbuje się tę ideę wprowadzić w życie.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wyklad problemowy, seminaryjna.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Kurs ma przybliżyć uczestnikom problematykę związaną z ideą praw człowieka, współczesnymi standardami ich przestrzegania oraz z wpływem, jaki prawa te mogą wywierać na bezpieczeństwo w państwie.

Pełny opis:

Teamay zajęć (każde zagadnienie dotyczy jednostki składającej się z dwóch godzin dydaktycznych):

1. Czym są prawa człowieka?

2. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy.

3. Prawa człowieka w Konstytucji RP z 1997 roku.

4. Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne: szanse.

5. Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne: zagrożenia.

Literatura:

Grażyna Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Michał Balcerzak, Sebastian Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Laura Koba, Wiesław Wacławczyk (red); Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie czynne uczestnictwo w zajęciach (50%) oraz wynik z pisemnego sprawdzianu (50%).

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs organizuje się po raz pierwszy, dlatego informacje "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)" nie różnią sie od "Informacji o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2014/15Z".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.