Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura i wizualizacja informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-AWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0328) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z dziennikarstwem i informacją naukową
Nazwa przedmiotu: Architektura i wizualizacja informacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zainteresowanie tematyką wizualizacji wiedzy, informacji i danych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- Udział w wykładach online (synchronicznych na Microsoft Teams): 30 godz. (1 ECTS)

- Praca indywidualna studenta w wykonywaniu zadań domowych: 30 godzin (1 ECTS)

- Przygotowanie do prezentacji zaliczeniowej, odnoszącej się do całego zakresu materiału: 24 godzin (2 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna terminologię z zakresu technologii wizualizacji i projektowania informacji,


W2: student ma uporządkowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii dotyczących wizualizacji informacji


W3: student ma elementarną wiedzę w zakresie projektowania informacji i aspektów kognitywnych przy przetwarzaniu informacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi dobrać odpowiednie narzędzie informatyczne do przetworzenia informacji w formie graficznej


U2: student umie interpretować i respektować prawa autorskie do wykorzystywanych narzędzi i zasobów informacji


U3: student potrafi dokonać oceny merytorycznej zaprezentowanej informacji pod względem architektury wizualnej


U3: student potrafi rozpoznać i ocenić przydatność narzędzi do wizualizacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student jest świadom dynamicznych zmian w rozwoju technologii informatycznych i pochodnych: wizualizacji wiedzy


K2: student potrafi współpracować z otoczeniem i współdziałać w grupie


K3: student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu wiedzy o nowoczesnych technologiach w zakresie projektowania i wizualizacji informacjiMetody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- punktowana
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu są omawiane metody i zasady projektowania i wizualizacji informacji. Ma to zapewnić użytkownikom orientację w specyfice wielkoformatowych danych, min. strukturze, zmienności, zastosowaniu. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, jak w sposób efektywny dokonać graficznej prezentacji i następnie analizy wizualnej konkretnych zasobów informacyjnych i jak tę wiedzę zastosować do poszczególnych domen wiedzy.

Pełny opis:

Wizualizacja i projektowanie informacji jest nowym interdyscyplinarnym polem badań o wizualnej reprezentacji informacji złożonych i olbrzymich zbiorów danych. Taka wiedza przydatna jest w poprawnym rozmieszczeniu modułów tekstowo- graficznych w komunikatach medialnych, projektowaniu portali internetowych i zaawansowanej analizie danych wieloskalowych, których nie sposób zwizualizować metodami tradycyjnymi.

Studenci poznają współczesne metody, technologie i problematykę wizualizacji i projektowania informacji. Seria ćwiczeń ukierunkowana jest na zdobywanie umiejętności takich jak: przygotowanie danych do analizy, wybór odpowiedniego narzędzia, analiza wizualna i poprawna prezentacja i interpretacja wyników.

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy, jak w sposób efektywny dokonać graficznej prezentacji i następnie analizy wizualnej konkretnych zasobów informacyjnych i jak tę wiedzę zastosować do poszczególnych domen wiedzy.

Literatura:

Literatura podstawowa

• V. Osińska. Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. UMK 2016. Dostępne on-line dla st-ów UMK:

http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/libra.ibuk.pl/book/159941

• V. Osińska. Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa; SBP, 2010.

• D. McCandless. Piękno informacji. PWN, 2015.

• A. Cairo. Functional Art, The: An introduction to information graphics and visualization. New Rider, 2013.

• K. Börner. Atlas of Science. MIT Press, 2010.

• Ch. Chen. Information Visualization. Beyond the Horizon. Springer, 2008.

• R. Tufte. Envisioning Information. Graphics Pr, 1990.

• C. Ware. Information Visualization : Perception for Design. Morgan Kaufmann, 2000.

Literatura dodatkowa:

David McCandless. The Visual Miscellaneum. NewYork, USA: HarperCollins Publisher, 2009.

Sieciowe zasoby:

http://www.wizualizacjainformacji.pl

http://www.wizualizacjanauki.umk.pl

http://datablog.pl

http://www.cc.gatech.edu/~stasko/7450/09/courses.html

http://innovis.cpsc.ucalgary.ca/

http://coitweb.uncc.edu/~jyang13/infovis2010.html

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

• uczestnictwo i aktywność w zajęciach dydaktycznych: K1, K4, W3-W3, U3.

• wykonanie indywidualnych projektów tematycznych z wykorzystaniem poznanych narzędzi: W2, U1, U2, U3,

• opanowanie zagadnień teoretycznych: W3-W3, U3.

Kryteria oceniania:

– za uczestnictwo i aktywność na zajęciach (4 pkt),

– za przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego (6 pkt)

Oceny są stopniowane wg schematu:

ndst - ≤60%

dst – 61%-65%

dst plus -66% -70%

db -71%-80%

db plus – 81%-90%

bdb – 91%-100%

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.