Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Estetyka fotografii reporterskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EFR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Estetyka fotografii reporterskiej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w synchronicznych zajęciach – 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- lektura literatury przedmiotu – 20 h


- przygotowanie prezentacji – 10 h


Łącznie: 60 godz. (3 pkt. ECTS)Poszczególne zajęcia z udziałem nauczyciela będą miały następujący przebieg (90 minut):


- wykład, prezentacja na początku zajęć (60 min.)


- dyskusja (20 min.)


- podsumowanie zajęć lub prezentacja (10 min.)

Link do strony moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4257

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/-ka posiada wiedzę na temat roli jaką fotografia reporterska spełnia w kształtowaniu się zjawisk współczesnej kultury oraz w zmianach jakie zachodzą w ludzkim postrzeganiu otaczającego nas świata społecznego. (A.1.W1)

Student/-ka posada usystematyzowaną znajomość podstawowych rozważań filozoficznych dotyczących fotografii i rozumie na czym polegają zależności pomiędzy określonymi koncepcjami. (A.1.W2).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/-ka samodzielnie wyszukuje, analizuje i ocenia poszczególne prace fotograficzne zgodnie z wiedzą uzyskaną na zajęciach w ramach różnych koncepcji „filozofii fotografii”. (A.1.U1)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/-ka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym poprzez uczestnictwo w wystawach fotograficznych oraz pisanie recenzji z wystaw. (A.1.K1, A1.K3.).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat fragmentów tekstów (metoda przypadku).

Mini wykłady w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Dyskusja z podziałem na role, argumentacja za i przeciw/debata.

Przygotowanie prezentacji, referatów na temat fotografii z ostatniego roku.


Platforma Teams:

Link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP3mFclR63wC8Ekck_bO5qbSQBSCC9jGVoBm6oa3zBKg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b5084f0-7a86-4428-8f2a-abe833ce96f3&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aP3mFclR63wC8Ekck_bO5qbSQBSCC9jGVoBm6oa3zBKg1%40thread.tacv2/1665038473695?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225b38b1c4-7462-4b30-a9e4-4a36f65a4573%22%7d>


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z osiągnięciami fotografii reporterskiej oraz z rolą jaka przypada jej we współczesnym świecie kultury jako medium o charakterze społecznościowym. Dlatego też będzie opierać się na teoretycznych rozważaniach dotyczących estetyki fotografii i praktycznych zajęciach polegających na analizie konkretnych dzieł fotografii reporterskiej.

Pełny opis:

Warsztaty z estetyki fotografii reporterskiej mają na celu dwa zadania. Pierwsze to filozoficzne spojrzenie na specyfikę medium jakim przemawia fotografia (jakie daje możliwości i do czego może posłużyć poza ściśle rozumianą sztuką wysoką). Drugim zadanie, równorzędnie pojawiającym się w ramach warsztatów jest spojrzenie na zjawiska społeczne kultury współczesnej, na dominację obrazu, na zastępowanie rzeczywistości przez sztucznie kreowany świat wizualny. Tutaj głównymi przedstawicielami będą Baudrillard, Heidegger i Flusser. W tym kontekście spróbujemy spojrzeć na fotografię nie tyle jako na medium artysty, ale na sposób przemawiania reportera do świadomości ludzkiej. W znacznej mierze rozważania będą jednak natury estetycznej, czy kulturoznawczej, a w mniejszym stopniu natury społecznej czy antropologicznej. Po części zatem teoretyczne rozważania dotyczyć będą także zrozumieniu specyfiku współczesnej kultury, choć zawsze przez pryzmat oka fotografa.

Bloki tematyczne:

1. Sztuczny świat nieistniejących znaków. Baudrillard’owska koncepcja symulakrów.

2. Gdy obraz zastępuje świat. Heidegger’owska krytyka współczesności.

3. Po co filozofia fotografii? Fotografia jako miejsce walki różnych twórców symboli – Flusser i nierzeczywistość fotografii.

4. Fotografia nieestetyczna. Poza estetyczna wartość fotografii. Krakauer.

5. Rzeczy utracone czyli estetyka fotografii Soulages’a.

6. Fotografia a obiekt fotografowany. Mała historia ukryta w fotografii. Barthes.

7. Fotografia pomiędzy społecznym rytuałem a indywidualnym podglądactwem. Sontag.

8. Wielka historia w pryzmacie fotografii. Koncepcja Didi-Huberman.

9. Specyfika fotografii dokumentalnej. Rouillé.

Literatura:

1. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2005.

2. Piotr Zawojski Jean Baudrillard i fotografia, Kultura Współczesna, Nr 1/2008.

3. Agnieszka Ziętek Media wobec (hiper)rzeczywistości w ujęciu Jeana Baudrillarda, [w:] Granice w kulturze, Lublin 2010, s. 370-380.

4. M. Heidegger, Czas Światoobrazu, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1997.

https://sady.up.krakow.pl/fil.heidegger.czas.swiatoobrazu.htm

Wolfgang Welsch, Na drodze do kultury słyszenia, przeł. K. Wilkoszewska, [w:] Eugeniusz Wilk (pod red.), Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice Wyd. UŚ 2001, ss. 56-74.

5. 3. V. Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice, 2004 (wybrane fragmenty)

6. V. Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?..., wybór A. Gwóźdź, Kraków: Wyd. Universitas, 1994, ss. 53-67.

7. S. Kracauer, Wstęp. Fotografia. [w:] tegoż, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe 1975, s. 26-47.

8. F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków 2007.

9. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 2008 (fragmenty).

10. S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe 1986 (fragmenty).

11. G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, Kraków 2011 (fragmenty).

12. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2005 (fragmenty).

13. S. Sikora, Fotografia, między dokumentem a symbolizmem, Izabelin 2004 (fragmenty).

14. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Kraków 2009.

15. Piękno w sieci : estetyka a nowe media / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Kraków 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny jest:

- aktywny udział w dyskusji pod koniec zajęć lub przygotowanie 10 min. prezentacji (30%)

- przygotowanie prezentacji: samodzielny wybór zdjęć publikowanych w ostatnim roku, wraz z ich oceną i komentarzem w oparciu o materiał dostępny na zajęciach (70%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)