Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anthropological Perspective on Everyday Life

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-APEL
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anthropological Perspective on Everyday Life
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Teachers hours:

- contact hours – 20 h


Student’s individual work :

- preparing for classes (reading texts, homeworks) - 50 h

- preparing for test - 20 h

- consulting with teacher - 10 h


Total: 100 hours (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student acquires knowledge on social order, value and norm systems, folkways, mores and other regulations of social life. He/she also acquires proficiency in genesis, functions and evolution of norms and values, and the issues of conformity and adjusting to both formal and informal social rules.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student is able to identify and interpret social phenomena using his/her sociological knowledge. He/she learns how to use sociological imagination, including (1) recognition of different effects of actions of social actors (both intended and unintended, immediate and cumulated, direct and indirect), (2) awareness of hidden resources, structural and cultural barriers,(3) appreciation of legacy and tradition in social phenomena, changeability of structures and institutions, (4) acceptance of variety of social life.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student is prepared to participate in an open discussion, express and accept criticism

Metody dydaktyczne:

Discussion, lecture

Skrócony opis:

The course has two major purposes. First, the course is designed to introduce university students to the field of social and cultural anthropology by drawing upon the rich ethnographic examples. With its comparative approach to the study of cultural diversity anthropology invites us to learn about and understand the cultural otherness. Second, the course goes beyond the basic outline of introductory knowledge and shows how anthropologists explore the complexities of everyday human life. Anthropologists do travel to different parts of the world to study variety of cultures but they also study culturally distinct groups within their own cultures. In an anthropological perspective each of us is the product of a specific social setting and associated cultural tradition: people are pursuing a multitude of different interests and holding very different views about the nature of things. Anthropology can be seen as a way of getting to know ourselves through finding out about the others.

Pełny opis:

The course gives the opportunity to view our own culture from the perspective of knowledge on other cultures, and consequently better understanding of ourselves. Anthropology studies cultural variety of humankind: by the cross-cultural approach it promotes better understanding of otherness and rejects Western ethnocentrism and provincialism. Anthropology can be seen as an expression of fascination with cultural otherness but at the same time it is an academic inquiry into universal human traits. In the process of learning students will be acquainted with elementary notions, concepts and problems of this discipline. Moreover, the accent will be put on anthropology of the present and anthropology of the everyday life: we will deal with modern societies, local cultures, globalization, glocalization and applied anthropology.

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Beata Bielska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Beata Bielska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Beata Bielska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)