Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozoficzna refleksja na temat zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-FRntZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozoficzna refleksja na temat zwierząt
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w konwersatorium – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do konwersatorium – 30


Łącznie: 60 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat najważniejszych stanowisk w dyskusji na temat zwierząt pozaludzkich, zna najważniejsze pojęcia;

W3: Charakteryzuje główne nurty w ramach animal studies


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje uzyskaną wiedzę w innych dziedzinach i dokonuje samodzielnej refleksji np. na temat sposobów opisywania zwierząt w literaturze;

U2: Analizuje informacje na temat traktowania zwierząt pozaludzkich w praktyce


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia problematyki zwierząt pozaludzkich we współczesnych dyskusjach nie tylko filozoficznych

K2: Posiada umiejętność krytycznej analizy tekstów i wypowiedzi dotyczących zwierząt pozaludzkich


Metody dydaktyczne:


- wykład konwersatoryjny

- klasyczna metoda problemowaSkrócony opis:

Prezentacja najważniejszych stanowisk w dyskusji na temat zwierząt pozaludzkich zarówno w historii filozofii, jak i współcześnie, a także ich odniesień do innych dziedzin wiedzy oraz praktyki.

Pełny opis:

Przedmiot na celu wprowadzenie w tematykę animal stadies poprzez omownie przede wszystkim debaty współczesnej (od lat 60-tych XX wieku), ale z uwzględnieniem niezbędnego kontekstu historycznego. Przedstawione zostaną główne nurty w ramach Ruchu na Rzecz Zwierząt oraz ich krytyka. Po wstępie teoretycznych zaprezentowany zostanie wpływ nowego podejścia do kwestii zwierząt pozaludzkich na refleksję etyczną, nauki historyczne, badania naukowe, prawodawstwo i politykę.

Literatura:

1. P. Cavalieri: Dyskusja o zwierzętach: drugie spojrzenie;

2. R. D. Ryder: Szowinizm gatunkowy czyli etyka wiwisekcji (Etyka nr 18);

3. D. De Grazia: Prawa zwierząt;

4. M.A. Warren: Status moralny oraz G. Francuz: Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym;

5. P. Singer: Wyzwolenie zwierząt;

6. T. Regan: Prawa i krzywda zwierząt (Etyka nr 18);

7. S. Donaldson, W. Kymicka: Zoopolis;

8. E. Meijer: Języki zwierząt;

9. P. Singer, J. Mason: Etyka a to, co jemy, rozdział 17 Etyczne kwestie dotyczące konsumpcji mięsa (s. 371-412);

10. M. Płonka: Etyka w modzie;

11. U. Zarosa: Status moralny zwierząt;

12. Èric Baratay: Zwierzęcy punk widzenia. Inna wersja historii;

13. Agnieszka Orłowska: W drodze do wzajemnego zrozumienia, szacunku i zaufania. Zarys historii amatorskiego szkolenia psów w Polsce w : Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce;

14. A. Linzey: Teologia zwierząt;

15. K. Kuszlewicz: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność

Konwersatorium : zaliczenie na ocenę na podstawie

ndst – 0-49 %

dst- 50 - 60 %

dst plus- 61-70 %

db- 71-80 %

db plus- 81-90pk t%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)