Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Globalna historia władzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-GHW
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Globalna historia władzy
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do testu – 30 h


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę na temat społecznej ewolucji społeczeństw ludzkich od początków ich istnienia do końca XX w. K_W02

W2: Posiada wiedzę o podstawowych procesach ekonomicznych, politycznych i ideologicznych kształtujących współczesny świat społeczny K_W05

W3: Zapoznał się z najważniejszymi teoriami globalizacji K_W08

W4: Dysponuje wiedzą na temat kilku wybranych konkretnych aspektów współczesnej historii społecznej K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wskazać odrębne empirycznie aspekty rzeczywistości K_U02

U2: Analizuje różnorodne źródła informacji i potrafi je podsumować w sposób naukowy i uporządkowany K_U04

U3: Potrafi zdystansować się wobec medialnych interpretacji dotyczących zjawisk globalizacji K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia działań o długotrwałym efekcie K_K04

K2: Ma świadomość potrzeby lepszego rozumienia jej/jego społecznego otoczenie K_K04

K3: Jest wrażliwy/wrażliwa na aktualne socjohistoryczne zmiany K_K04

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Najważniejszym tematem wykładu jest globalna historia świata w perspektywie neoweberowskiej teorii władzy. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się o podstawach historii porównawczej, socjologicznej teorii władzy oraz kluczowych przykładach empirycznych działania władzy tj. pierwsze społeczeństwa rolnicze, starożytne imperia, czy rewolucja przemysłowa.

Pełny opis:

Wykład „Globalna historia władzy” ma na celu wypełnienie luki pomiędzy historią, socjologią i politologią. Przedmiot będzie zawierał treści empiryczne dotyczące społeczeństw od pierwszych społeczeństw agrarnych po zglobalizowany świat współczesnego kapitalizmu. Wspólnym wątkiem dla tak szerokiego spojrzenia będzie socjologiczny model teorii władzy (model IEMP) opisujący zależności i mechanizmy ludzkich działań w czterech źródłach władzy: ekonomicznej, ideologicznej, politycznej i militarnej.

Literatura:

Cambridge Companion to Roman Republic, Flower H. (ed.), Cambridge University Press 2014.

Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire. Militarism, Secrecy and the End of the Republic, New York 2004.

Mann Michael, Incoherent Empire, London-New York 2003.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 1, A history of power from the beginning to AD 1760, Cambridge 1986.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 2, The rise of classes and nation-states, 1760-1914, Cambridge 2012.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 3, Global empires and revolution 1890-1945, Cambridge 2013.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 4, Globalizations, 1945-2011, Cambridge 2014.

Matysiak Bogdan, Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów, Olsztyn 2013.

Abu Lughod Janet, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, przeł. A. Bugaj, Kęty 2012.

Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność, porównawcza analiza cywilizacji, przeł. A. Ostolski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Robbins H. Richard, Globalne problemy a kultura kapitalizmu, przeł S. Dymczyk, Pro Publico, Poznań 2006.

Żmudziński Mateusz, Gospodarka w rzymskiej prowincji Dacji Superior, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- test pisemny - W1-W4

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu

ndst - … pkt (<60%)

dst- … pkt (60%)

dst plus- … pkt (70%)

db- … pkt (75%)

db plus- … pkt (80%)

bdb- … pkt (90%)

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)