Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasy, narody, kapitalizm. Globalna historia społeczna XVIII-XX w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-KNK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Klasy, narody, kapitalizm. Globalna historia społeczna XVIII-XX w
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.): - udział w wykładach – 30 h
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.): - przygotowanie do egzaminu – 20 h

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę na temat społecznej ewolucji społeczeństw ludzkich 


W2: Posiada wiedzę o podstawowych procesach ekonomicznych, politycznych i ideologicznych kształtujących współczesny świat społeczny

W3: Zapoznał się z najważniejszymi teoriami socjologii historycznej


W4: Dysponuje wiedzą na temat kilku wybranych konkretnych aspektów współczesnej historii społecznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wskazać odrębne empirycznie aspekty rzeczywistość

i
U2: Analizuje różnorodne źródła informacji i potrafi je podsumować w sposób naukowy i uporządkowany


U3: Potrafi zdystansować się wobec medialnych interpretacji dotyczących zjawisk globalizacji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia działań o długotrwałym efekcie


K2: Ma świadomość potrzeby lepszego rozumienia jej/jego społecznego otoczenie

K3: Jest wrażliwy/wrażliwa na aktualne socjohistoryczne zmiany


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład dotyczy społecznych źródeł obecnego, politycznego, gospodarczego, ideologicznego i militarnego porządku świata. Dzięki osiągnięciom socjologii historycznej przybliża i wyjaśnia mechanizmy oraz procesy związane z przemianami, jakie doprowadziły do powstania współczesnych państw narodowych - dominującej formy uspołecznienia w XXI w.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą kluczowe zagadnienia socjologii historycznej tj. rewolucje (militarna, polityczna, ideologiczna, gospodarcza), wyłonienie się klas średniej i robotniczej, powstanie państw narodowych, imperializm, wojny światowe i kryzys pierwszej połowy XX w.

Korzystając ze źródeł sekundarnych, najlepszej jakości historii i socjologii (Weber, Marks, Mann, Wallerstein, Hobsbawm, Tilly, Eisenstadt) wykład prezentuje naukowe spojrzenie na długi wiek XIX (1780-1914) i krótki wiek XX (1914-1989). Celem wykładu jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat rozwoju państw, klas i narodów oraz innych ważnych aktorów zmian. Historia polityczna stanowi jedynie tło dla kumulatywnych efektów rewolucyjnych przemian epoki. Ramą teoretyczną wykładu będzie model IEMP - materializm organizacyjny. Ponieważ większość interakcji i instytucji wytworzonych w toku opisywanego procesu (państw narodowych, organizacji gospodarczych, formacji militarnych, ruchów ideologicznej w takiej lub innej formie przetrwała do dziś - wykład ma swój wymiar dydaktyczny w odniesieniu do bieżącej, globalnej sytuacji początku XXI w.

Literatura:

Burke Peter, Historia i teoria społeczna, PWN 2000.

Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność, porównawcza analiza cywilizacji, przeł. A. Ostolski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 2, The rise of classes and nation-states, 1760-1914, Cambridge 2012.

Mann, Michael, The sources of social power, vol. 3, Global empires and revolution 1890-1945, Cambridge 2013.


Pobłocki Kacper, Kapitalizm. Historia Krótkiego trwania, Bęczmiana 2017.

Polanyi Karl, Wielka transformacja, PWN 2010.

Robbins H. Richard, Globalne problemy a kultura kapitalizmu, przeł. S. Dymczyk, Pro Publico, Poznań 2006.

Czy kapitalizm ma przyszłość? I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluguian,

C. Calhoun, przeł. I. Jarosławska, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015.

Hobsbawm Eric, Wiek rewolucji 1789-1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:
- test pisemny (online) - W1-W4


Kryteria oceniania:
egzamin pisemny w formie testu ndst - ... pkt (<60%)
dst- ... pkt (60%)
dst plus- ... pkt (70%)
db- ... pkt (75%)
db plus- ... pkt (80%)
bdb- ... pkt (90%)

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.