Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-ZKMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia będę prowadzone za pośrednictwem programu Big Blue Button. Dodatkowe materiały dydaktyczne będą udostępniane za pośrednictwem poczty USOS. Zaliczenie pisemne będzie przeprowadzone za pośrednictwem poczty USOS bądź w formie tradycyjnej w budynku IF WFiNS ul. Fosa Staromiejska 1a (Harmonijka) (o ile będzie to możliwe pod koniec semestru).


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem wykładowczyni - 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studentki/studenta, przygotowanie do testu bądź przygotowanie pracy pisemnej - 35 godz.

Łącznie: 65 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka:

• ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z obszaru filozofii nauki, ekofilozofii i środowiskowych studiów nad nauką oraz technologią, K_W05,

• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk ścisłych, rozumie specyfikę metodologiczną i przedmiotową tej dziedziny, K_W02.

• ma znajomość wybranych strategii argumentacyjnych filozofii nauki, ekofilozofii i środowiskowych studiów nad nauką oraz technologią, K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka:

• słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, K_U04,

• poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną, K_U05,

• analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia, K_U07,

• twórczo wykorzystuje wiedzę z dyscypliny filozofii nauki, ekofilozofii i środowiskowych studiów nad nauką oraz technologią w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka:

• posiada świadomość potencjalnych zagrożeń oraz nowoczesnego ryzyka systemowego, które wynikają z rozwoju nauki, techniki i przemysłu, potrafi zidentyfikować i próbuje rozstrzygać związane z tym dylematy, K_K06,

• jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, K_K02,

• ma świadomość znaczenia refleksji filozoficznej dla kształtowania się podstaw aksjologicznych kultury zachodniej, K_K09.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- klasyczna metoda problemowa.

Zajęcia w trybie hybrydowym: synchronicznym, wykłady poprzez Big Blue Button, a także, w 25% w trybie asynchronicznym (zadania zlecone studentom, oglądanie nagrań dostępnych na YouTube, przygotowywanie konspektów).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problemie zmiany klimatycznej i analizie retoryki debaty na temat wprowadzenia nowej epoki geologicznej – antropocenu (epoki człowieka). Dlaczego zmiana klimatyczna określana jest jako największe wyzwanie egzystencjalne XXI stulecia? Jakie są konsekwencje filozoficzne utraty bioróżnorodności i środowiskowego kryzysu planetarnego, z którym mamy do czynienia? Czy rzeczywiście tkwimy w marazmie? Czy możliwy jest bojkot marazmu? Jak powinna wyglądać klimatyczna korekta kapitalizmu? Wykład jest wprowadzeniem do fascynującej i mrocznej problematyki planetarnego kryzysu środowiskowego przygotowane pod kątem zainteresowań studentów różnych kierunków.

Pełny opis:

WYJĄTKOWY POTENCJAŁ DEBATY NA TEMAT ANTROPOCENU.

ZMIANA KLIMATU – IGNOROWANE WYZWANIE. Wiarygodne określanie stanu klimatu. Dokumenty ONZ. Rozpoznawanie czy ignorowanie hiperkatastrof?

EPOKA MARAZMU. Impas klimatyczny. Podstawa do nadziei? Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Przyczyny denializmu.

POCZĄTKI DEBATY NA TEMAT ANTROPOCENU. Dwa spory inicjujące debatę. Wielkie Przyspieszenie początkiem antropocenu – powstanie nauki o systemie Ziemi. O co tu chodzi: spór czysto geologiczny czy także ideologiczny?

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SŁOWNIKA EPOKI CZŁOWIEKA. Polityczny wymiar kryzysu planetarnego. Utrata natury. Geohistoria, nowa koncepcja czasu i odpowiedzialność za przyszłość.

RÓŻNE OBLICZA ANTROPOCENU. Sen o wspaniałym antropocenie. Metabolizm epoki kapitalocenu. Pokorny antropocentryzm na krnąbrnej planecie.

DEFICYTY REFLEKSJI ŚRODOWISKOWEJ ANTROPOCENU. Wyczerpywanie się paradygmatu zrównoważonego rozwoju? Błędne posunięcia ruchów na rzecz ochrony środowiska.

RETORYKA DEZINFORMACJI. O produkcji sceptycyzmu na zlecenie – global warming denial movement. Jak utrzymać autorytet nauki?

PLANY AWARYJNE ANTROPOCENU. Inżynieria klimatu – zarys projektu. Eksperymentowanie z pogodą.

RETORYCZNE PUŁAPKI TECHNO-OPTYMIZMU. Retoryka artykułów prasowych dotyczących geoinżynierii.

BOJKOT MARAZMU. Klimatyczne korekty kapitalizmu. Ekonomia ekologiczna i koncepcje postwzrostu.

Literatura:

Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu

Wykład ogólnouniwersytecki

rok ak. 2020/2021, 4/2 pkt. ECTS, zal. na ocenę

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk

Ewa.Binczyk@umk.pl (dyżur w czwartki, 10.00-11.30, online poprzez Skype, nickname ewa.binczyk)

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład koncentruje się na problemie zmiany klimatycznej i analizie retoryki debaty na temat wprowadzenia nowej epoki geologicznej – antropocenu (epoki człowieka). Dlaczego zmiana klimatyczna określana jest jako największe wyzwanie egzystencjalne XXI stulecia? Jakie są konsekwencje filozoficzne utraty bioróżnorodności i środowiskowego kryzysu planetarnego, z którym mamy do czynienia? Czy rzeczywiście tkwimy w marazmie? Czy możliwy jest bojkot marazmu? Jak powinna wyglądać klimatyczna korekta kapitalizmu? Wykład jest wprowadzeniem do fascynującej i mrocznej problematyki planetarnego kryzysu środowiskowego przygotowane pod kątem zainteresowań studentów różnych kierunków.

Metody oceniania: kolokwium.

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego; wymagany próg na ocenę dostateczną 50%, 58% dostateczny plus, 66% - dobry, 74% - dobry plus, 82% - bardzo dobry.

Treści szczegółowe wykładu obejmują następujące zagadnienia:

WYJĄTKOWY POTENCJAŁ DEBATY NA TEMAT ANTROPOCENU.

ZMIANA KLIMATU – IGNOROWANE WYZWANIE. Wiarygodne określanie stanu klimatu. Dokumenty ONZ. Rozpoznawanie czy ignorowanie hiperkatastrof?

EPOKA MARAZMU. Impas klimatyczny. Podstawa do nadziei? Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Przyczyny denializmu.

POCZĄTKI DEBATY NA TEMAT ANTROPOCENU. Dwa spory inicjujące debatę. Wielkie Przyspieszenie początkiem antropocenu – powstanie nauki o systemie Ziemi. O co tu chodzi: spór czysto geologiczny czy także ideologiczny?

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SŁOWNIKA EPOKI CZŁOWIEKA. Polityczny wymiar kryzysu planetarnego. Utrata natury. Geohistoria, nowa koncepcja czasu i odpowiedzialność za przyszłość.

RÓŻNE OBLICZA ANTROPOCENU. Sen o wspaniałym antropocenie. Metabolizm epoki kapitalocenu. Pokorny antropocentryzm na krnąbrnej planecie.

DEFICYTY REFLEKSJI ŚRODOWISKOWEJ ANTROPOCENU. Wyczerpywanie się paradygmatu zrównoważonego rozwoju? Błędne posunięcia ruchów na rzecz ochrony środowiska.

RETORYKA DEZINFORMACJI. O produkcji sceptycyzmu na zlecenie – global warming denial movement. Jak utrzymać autorytet nauki?

PLANY AWARYJNE ANTROPOCENU. Inżynieria klimatu – zarys projektu. Eksperymentowanie z pogodą.

RETORYCZNE PUŁAPKI TECHNO-OPTYMIZMU. Retoryka artykułów prasowych dotyczących geoinżynierii.

BOJKOT MARAZMU. Klimatyczne korekty kapitalizmu. Ekonomia ekologiczna i koncepcje postwzrostu.

Literatura oraz treści video:

Angus I. 2016. Facing the Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System, Monthly Review Press.

Arias-Maldonado, Manuel i Zev Trachtenberg (red.). 2019. Rethinking the Environment for the Anthropocene. Political Theory and Socionatural Relations in the New Geological Epoch, London, New York: Routledge.

Arthus-Bertrand, Yann, Luc Besson (reż). 2012. Home. Francja, 90 min.

Baichwal, Jane Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (reż.). 2018. Anthropocene: The Human Epoch, Canada (87 min., fragments).

Ballard, Gordon et al. 2016. Special Report on Oil, „The Economist” 26 listopada, s. 3-12.

Bardi, Ugo. 2018. Wydobycie. Jak poszukiwanie bogactw mineralnych pustoszy naszą planetę, przeł. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Berkhout F. 2014. Anthropocene Futures, „The Anthropocene Review”, nr 1 (2), s. 154-159.

Biermann, Frank i Eva Lövbrand (red.). 2019. Anthropocene Encounters. New Directions in Green Thinking, Cambridge: Cambridge University Press.

Bińczyk E. 2015. Monitorowanie technologii a nieusuwalne granice sterowalności (na przykładzie krytyki projektu inżynierii klimatu), „Studia BAS – Biura Analiz Sejmowych”, nr 3 (43), s. 113-136.

Bińczyk E. 2017. Odrobina krytycznego dystansu. Historia środowiska na temat debaty o antropocenie, „Avant”, vol. VIIII, nr 3, s. 193-206.

Bińczyk E. 2018. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bińczyk E. 2019. The Most Unique Discussion of the 21st Century? The Debate on the Anthropocene Pictured in Seven Points, „The Anthropocene Review”, 2019, vol. 6 , nr 1-2, s. 3-18.

Bińczyk, Ewa. 2019a. Słownik antropocenu, dyskusja, Goethe Institut, https://www.youtube.com/watch?v=68EAehoQYCk, 1 h 37 min., dostęp 1.05.2020.

Bińczyk, Ewa. 2019b. Czy epoka człowieka jest katastrofą w historii Ziemi? [cz. 1 i 2], https://www.youtube.com/watch?v=je7xV_XM0VM&t=12s oraz https://www.youtube.com/watch?v=fjWSBWlDnys, 12 min. i 27 min. dostęp 1.05.2020.

Bińczyk, Ewa. 2020. Unikatowy potencjał debaty na temat antropocenu. W: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, Księga dedykowana profesorowi Markowi N. Jakubowskiemu, Janusz Grygieńć (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020, 113-153.

Bińczyk, Ewa. 2020a. Dyskusja online Gospodarka po pandemii z Ewą Bińczyk i Piotrem Śpiewanowskim, prowadzenie Joanna Krukowska, Urban Lab Gdynia, 10.06.2020, https://www.facebook.com/watch/live/?v=677340443089577&ref=watch_permalink, dostęp 1.07.2020.

Bińczyk, Ewa. 2020b. Klimatyczne korekty kapitalizmu w dobie pandemii. Webinar Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, https://www.youtube.com/watch?v=lAtA0XgYtJA, 1 h 40 min. wraz z dyskusją, dostęp 1.05.2020.

Bińczyk, Ewa. 2020c. Antropocen, wykład dla IKM Gdańsk, https://www.youtube.com/watch?v=E4xbjZ4oGg8, 1 h 04 min., dostęp 1.05.2020.

Bjerg, Ole. 2016. Parallax of Growth. The Philosophy of Ecology and Economy, Cambridge, Malden MA: Polity Press.

Bonneuil C., J.-B. Fressoz. 2016. The Shock of the Anthropocene: the Earth, History and Us, tłum. D. Fernbach, Verso.

Brysse K., Oreskes N., O’Reilly J. et al. 2013. Climate Change Prediction: Erring on the Side of Least Drama?, „Global Environment Change”, nr 23, s. 327-337.

Caradonna J. et al. 2015. A Degrowth Response to An Ecomodernist Manifesto. http://www.resilience.org/articles/General/2015/05_May/A-Degrowth-Response-to-An-Ecomodernist-Manifesto.pdf; dostęp 20.01.2018.

Castree N. 2014. The Anthropocene and the Environmental Humanities, „Environmental Humanities”, nr 5, s. 233-260.

Chakrabarty D. 2015. The Anthropocene and the Convergence of Histories, [w:] The Anthropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a New Epoch, red. C. Hamilton, C. Bonneuil, F. Gemenne, Routledge.

Crutzen P., E. F. Stoermer. 2000. The ‘Anthropocene’, „Global Change Newsletter”, nr 41, s. 17-18.

Cutts, Steve (reż.). 2012. Man, https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU, dostęp 24.11.2019, 20 min.

Dalby S. 2016. Framing the Anthropocene: The Good, the Bad and the Ugly, „The Anthropocene Review”, nr 3 (1), s. 33-51.

Dauvergne, Peter. 2018. Will Big Business Destroy Our Planet? Cambridge, Medford MA: Polity Press.

Delanty G., A. Mota. 2017. Governing the Anthropocene: Agency, Governance, Knowledge, „European Journal of Social Theory”, nr 20 (1), s. 9-38.

Fox, Louis (reż.). 2007. The Story of Stuff. https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM, dostęp 24.11.2019, 20 min.

Hamilton C. 2016. The Anthropocene as Rupture, „The Anthropocene Review”, nr 3 (2), s. 93-106.

Hamilton C. 2017. Defiant Earth. The Fate of Humans in the Anthropocene, Polity Press.

Hamilton C., C. Bonneuil, F. Gemenne (red.). 2015. The Anthropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a New Epoch, Routledge.

Harrington C. 2016. The Ends of the World: International Relations and the Anthropocene, „Millennium: Journal of International Studies”, nr 44 (3), s. 478-498.

Hornborg, Alf. 2019. Nature, Society, and Justice in the Anthropocene. Unraveling the Money-Energy-Technology Complex. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Hulme, Mike. 2017. Weathered. Cultures, do Climate, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, red. Field C. B. et al., Cambridge University Press.

Irwin R. (red.) 2010. Climate Change and Philosophy. Transformational Possibilities, Continuum.

Kolbert E. 2016. Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, tłum. T. Grzegorzewska, P. Grzegorzewski, Wydawnictwo W.A.B.

Kunnas J. 2017. Storytelling: From the Early Anthropocene to the Good or the Bad Anthropocene, „The Anthropocene Review”, nr 4 (2), s. 136-150.

Lessenich, Stephan. 2019. Living Well at Other’s Expense. The Hidden Costs of Western Prosperity, Cambridge, Medford MA: Polity Press, przeł. Nick Somers.

Lynch, Amanda H., Siri Veland. 2018. Urgency in the Anthropocene. Cambridge, MA, London: The MIT Press.

Malm, Andreas. 2016. Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, London: Verso.

Moore J. W. (red.). 2016. Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, PM Press, Kairos.

New M. G. et al. (red.). 2011. Four Degrees and Beyond: the Potential for a Global Temperature Increase of Four Degrees and its Implications, „Philosophical Transactions of the Royal Society”, wydanie specjalne, vol. 369, nr 1934.

Olson V., L. Messeri. 2015. Beyond the Anthropocene. Un-Earthing an Epoch, „Environment and Society: Advances in Research”, nr 6, s. 28-47.

Oreskes N., E. M. Conway. 2010. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury Press.

Otto, Frederike. 2019. Wściekła pogoda. Jak mszczą się zmiany klimatu, kiedy są ignorowane, przeł. Anna Krochmal, Robert Kędzierski. Kraków: Wydawnictwo Otwarte.

Paris Climate Agreement. 2015. United Nations Framework Convention on Climate Change, http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf, dostęp 24.11.2016.

Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics. 2014. Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal, World Bank.

Raworth, Kate. 2017. Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing.

Ripple W. J. et al. 2017. World Scientists’s Warning to Humanity. A Second Notice, „Bioscience”, 15 października, https://academic.oup.com/bioscience, dostęp: 10.12.2017.

Rockström J. et al. 2009. A Safe Operating Space for Humanity, „Nature” nr 46 (wrzesień), s. 472-475.

Ruddiman W. F. et al. 2015. Defining the Epoch we Live in, „Science”, nr 348, s. 38-39.

Solnit, Rebecca. 2019. Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe możliwości. Kraków: Karakter, przeł. Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak.

Srnicek, Nick, Alex Williams. 2019. Wymyślając przyszłość. Postkapitalizm i świat bez pracy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, przeł. Ewa Bińczyk, Jakub Gużyński, Krzysztof Tarkowski.

Steffen W. et al. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure, The IGBP Series.

Steffen W., J. Grinevald, P. Crutzen, J. R. McNeill. 2011. The Anthropocene: Conceptual and Historical Perspectives, „Philosophical Transactions of the Royal Society” Series A, 369 (nr 1938), s. 842-867.

Steffen W., P. Crutzen, J. R. McNeill. 2007. The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, „Ambio” nr 36 (8), s. 614-621.

Steffen W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, C. Ludwig. 2015. The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, „The Anthropocene Review”, nr 2 (1), s. 81-98.

Stevens, Fisher (reż.), narrator Leonardo DiCaprio. 2016. Czy czeka nas koniec?/Before the Flood. Stany Zjednoczone, 1 godz. 36 min.

Swyngedouw, Erik. 2010. Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change, „Theory, Culture & Society”, nr 27 (2-3), s. 213-232.

Symons, Jonathan. 2019. Ecomodernism. Technology, Politics and Climate Crisis, Cambridge, Medford MA: Polity Press.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2015. The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton, Oxford: Princeton University Press.

Victor, Peter A. 2019. Managing without Growth. Slower by Design, not Disaster, Cheltenham, Northhampton: Edward Elgar Publishing, wyd. drugie.

Vugt M. van, V. Griskevicius, P. W. Schultz. 2014. Naturally Green: Harnessing Stone Age Psychological Biases to Foster Environmental Behavior, „Social Issues and Policy Review”, nr 8 (1), s. 1-32.

Wenders, Wim, Julian R. Salgado (reż.). 2014. Sól Ziemi/The Salt of the Earth. Brazylia/Włochy/Francja, 106 min.

Ziemianie atakują, raport firmy Kantar Polska SA, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/09/ziemianie-atakuja.pdf, dostęp 24.11.2019.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium

Gdyby jednak z uwagi na pandemię przeprowadzenie zaliczenia tradycyjnego okazało się niemożliwe, poproszę Państwa o napisanie zaliczeniowej pracy (do ok. 6 stron) oraz przesłanie jej mejlowo.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego; wymagany próg na ocenę dostateczną 50%, 58% dostateczny plus, 66% - dobry, 74% - dobry plus, 82% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.