Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Autoprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-AP-32-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Architektura informacji III rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń (czytanie literatury, przygotowanie do realizowania ćwiczeń, odgrywania scenek i prezentacji zaliczeniowej oraz opcjonalnie kolokwium) – 15 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma podstawową wiedzę na temat autoprezentacji, rozumianej jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd – K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat autoprezentacji do świadomego budowania swojego wizerunku w środowisku zawodowym i społecznym – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi świadomie funkcjonować w środowisku zawodowym i prywatnym – K_K0

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz

Metoda dydaktyczna podająca:

- opis

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym.

Pełny opis:

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Stąd omówiona zostanie istota, style i elementy autoprezentacji, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz wygląd zewnętrzny. Poruszone zostanie zagadnienie redagowania listu motywacyjnego, CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć będą odgrywali scenki związane ze świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kleiman J., Weinsaft Cooper M., Autopromocja: pokaż na co cię stać – szefowi, podwładnym i klientom, Gliwice 2012.

2. Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.

3. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2014.

4. Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Detz J., Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2001.

2. Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. nauk. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Obecność i aktywność na ćwiczeniach (możliwa nie więcej niż jedna nieobecność) – W1, U1, K1

Wykonywanie zadań podczas ćwiczeń i w domu – W1, U1, K1

Kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach - 30%

Prezentacja wypowiedzi do oferty pracy – 35%

Kolokwium – 35%

Zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywności, wykonywania zadań na ćwiczeniach i przygotowywanie prezentacji na zakończenie zajęć oraz opcjonalnie kolokwium.

Oceny:

bdb – 90% i więcej

db plus+ – 80% do 89%

db – 70% do 79%

dst plus – 60% do 69%

dst – 50% do 59%

ndst – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbędą się na platformie MS Teams.

Pełny opis:

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Stąd omówiona zostanie istota, style i elementy autoprezentacji, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz wygląd zewnętrzny. Poruszone zostanie zagadnienie redagowania listu motywacyjnego, CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć będą odgrywali scenki związane ze świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kleiman J., Weinsaft Cooper M., Autopromocja: pokaż na co cię stać – szefowi, podwładnym i klientom, Gliwice 2012.

2. Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.

3. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2014.

4. Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Detz J., Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2001.

2. Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. nauk. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Stąd omówiona zostanie istota, style i elementy autoprezentacji, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz wygląd zewnętrzny. Poruszone zostanie zagadnienie redagowania listu motywacyjnego, CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć będą odgrywali scenki związane ze świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kleiman J., Weinsaft Cooper M., Autopromocja: pokaż na co cię stać – szefowi, podwładnym i klientom, Gliwice 2012.

2. Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.

3. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2014.

4. Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Detz J., Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2001.

2. Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. nauk. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Autoprezentacja jest rozumiana jako świadome budowanie wrażenia jakie wywieramy na innych poprzez wypowiedzi, komunikację niewerbalną oraz wygląd. Celem zajęć jest przygotowanie do funkcjonowania w środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Stąd omówiona zostanie istota, style i elementy autoprezentacji, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz wygląd zewnętrzny. Poruszone zostanie zagadnienie redagowania listu motywacyjnego, CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć będą odgrywali scenki związane ze świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kleiman J., Weinsaft Cooper M., Autopromocja: pokaż na co cię stać – szefowi, podwładnym i klientom, Gliwice 2012.

2. Królik G., Autoprezentacja, Katowice 2004.

3. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2014.

4. Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Detz J., Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2001.

2. Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red. nauk. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)