Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informacja specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-IS-31-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji III rok s1 - sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 30 godz. (22 godz. stacjonarnie, 8 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 15 godz. (4 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie referatu – 15 godz. (6 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (6 godz. w ramach nauczania zdalnego)


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS) – w tym 24 godz. (0,8 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01: ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą źródeł informacji europejskiej, prawej, medycznej i normalizacyjno-patentowej w kraju, Europie i na świecie – K_W07.

W02: orientuje się w zasadach funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, zna sposoby podejmowania decyzji i wzajemne relacji między jej kluczowymi instytucjami – K_W08.

W03: identyfikuje platformy elektronicznego dostarczania informacji unijnej, normalizacyjnej, medycznej, patentowej i prawnej – K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01: potrafi trafnie formułować strategie wyszukiwawcze i wyszukiwać sprofilowane względem odbiorcy informacje w zasobach cyfrowych oraz bazach danych dedykowanych prawu, medycynie, normalizacji i informacji europejskiej – K_U07.

U02: potrafi znaleźć, rozpoznać i krytycznie ocenić informację europejską, medyczną, prawną i normalizacyjno-patentową oraz określić jej poziom wiarygodności, przydatności i dostępności – K_U08.

U03: potrafi wskazać właściwe narzędzia i metody poszukiwań w zakresie normalizacji, ochrony własności przemysłowej, informacji europejskiej i literatury patentowej oraz wykorzystać je do celów profesjonalnych prezentacji – K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Stydent:

K01: jest świadom ciągłego rozwoju różnorodnych zasobów informacji i nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w jej pozyskiwaniu – K_K02.

K02: rozumie znaczenie rzetelnej i profesjonalnej informacji w prowadzeniu działalności w różnych sektorach aktywności człowieka – K_K05.

K03: ma świadomość zmienności form, narzędzi i systemów udostępniania informacji – K_K07.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z różnego typu informacjami i realizowany jest naprzemiennie (decyzja prowadzącego) w podziale na cztery zakresy tematyczne:

1. informację europejską,

2. informację normalizacyjną i patentową,

3. informację prawniczą,

4. informację medyczną.

Pełny opis:

Zajęcia z zakresu informacji europejskiej mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej historii, systemu instytucjonalnego, uruchamianych programów i inicjatyw, tworzonych przez nią drukowanych i elektronicznych źródeł informacji oraz specjalnych sieci informacyjnych.

Zajęcia z zakresu informacji normalizacyjnej i patentowej mają na celu charakterystykę specjalnych zasobów informacyjnych związanych z normalizacją oraz prawami ochronnymi na przedmioty własności przemysłowej. Ze szczególną uwagą zostaną zaprezentowane studentom narzędzia wyszukiwawcze dedykowane tego rodzaju zasobom informacyjnym – wyszukiwanie obejmie zarówno źródła krajowe, jak i wybrane bazy europejskie i międzynarodowe.

Zajęcia z zakresu informacji prawnej mają na celu dostarczenie wiedzy na temat historii, rodzajów i nośników informacji prawnej. Mają także kształtować umiejętności właściwego wyszukiwania w popularnych systemach informacji prawnej.

Zajęcia z zakresu informacji medycznej mają na celu charakterystykę specjalnych zasobów medycznych, tj. dziedzinowych baz danych, portali tematycznych, serwisów informacji pełnotekstowej i stron WWW podmiotów leczniczych.

Literatura:

Literatura z zakresu informacji europejskiej:

1. Blair A., Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

2. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, Wrocław 2005. 3.

3. Dynia E., Integracja europejska. Zarys problematyki, Warszawa 2003.

4. EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej [on-line]. Tryb dostępu: http://europa.eu/index_pl.htm.

5. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 1997.

6. Informacja Unii Europejskiej. Informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i TVSAT, pod red. M. Grabowskiej, Warszawa 1998.

7. Kamiński I. C., Unia Europejska: podstawowe akty prawne, Warszawa 2004.

8. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

9. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004.

10. Łazowski A., Traktaty Europejskie. Wprowadzenie, Bydgoszcz-Warszawa, 2003.

11. Marszałek A., Integracja europejska, Warszawa 2004.

12. Materska K., Unia Europejska. Systemy informacji ekonomicznej i prawnej, Warszawa 2000.

13. Ogonowska A., Publikacje drukowane instytucji Wspólnot Europejskich na przykładzie zasobów Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego UW, Przegląd Biblioteczny 1995, nr 1, s. 255-277.

14. Program „Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych”, oprac. M. Drzewiecki, M. Majewska, J. Puchalski, M. Zając. T.3: Źródła informacji europejskiej, pod red. M. Kisilowskiej, Warszawa 2004.

15. Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

16. Vademecum Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska, Elżbieta Ławor]; Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. NRW, wyd. 3, Warszawa 2004.

17. Wojciechowski J.A., Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich, Warszawa 1995.

Literatura z zakresu informacji normalizacyjnej i patentowej:

1. Adamczak A., Gędłek M., Czym jest własność intelektualna?, Warszawa 20011.

2. Normalizacja. Praca zbiorowa pod red. Tomasza Schweitzera, Warszawa 2010.

3. Sieniow T., Włodarczyk W., Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009.

4. Szczepanowska-Kozłowska K., Patent europejski: przedmiotowy zakres ochrony, Warszawa 1998.

5. Szczepanowska-Kozłowska K., Wyczerpanie praw własności przemysłowej: patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003.

6. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ochrona własności przemysłowej „w pigułce” [online]. Tryb dostępu: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/27/88/27881/ ochrona_wlas_przem_w_pigulce_INTERNET.pdf.

7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Przedmioty własności przemysłowej [online]. Tryb dostępu: http://www.uprp.pl/przedmioty-wlasnosci-przemyslowej/Menu02,12,4,index,pl/.

8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Stan prawny na dzień 1 lutego 2011 r.

Literatura z zakresu informacji prawnej:

1. Howorka B., Bibliotekarz i prawo, Warszawa 2010.

2. Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

3. Pietruch-Reizes D., Rozwój środków przekazu informacji o prawie, Katowice 1991.

4. Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006.

Literatura z zakresu informacji medycznej:

1. Bukowska-Piestrzyńska A, Marketing usług zdrowotnych: od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, Warszawa 2009.

2. Całka A., Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji marketingowej ośrodków opieki zdrowotnej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2015, nr 389, t. 2, s. 327-337.

3. Czerwińska M., Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych, "Studies and Proceedings od Polish Association form Knowledge Management" 2014, nr 71, s. 18-28.

4. Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości stron internetowych poświęconych wybranym chorobom społecznym, skierowanych do pacjentów, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2006, t. 4, nr 2, s. 111-117.

5. Dobska M, Dobski P., Marketing usług medycznych, Warszawa 2000.

6. Gugała B., Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu, "Medycyna ogólna" 2010, vol. 16, nr 2, s. 266-275.

7. Krzesaj M., Ocena jakości informacji dotyczącej zdrowia na stronach WWW, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, nr 44, s. 311-320.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne (kwerendy informacyjne, analiza źródeł) – U01, U02, U03.

3. Prezentacja indywidualnie przygotowanego referatu – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

4. Zaliczenie pisemne – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach (do 15% oceny),

– indywidualne zadania (do 30% oceny),

– referat (do 15% oceny),

– zaliczenie pisemne (do 40% oceny).

Ostateczna ocena z zajęć:

ocena bdb – 90% i więcej

ocena db + – 80% do 89%

ocena db – 70% do 79%

ocena dst + – 60% do 69%

ocena dst – 50% do 59%

ocena ndst – 49% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kortas, Agata Olkowska
Prowadzący grup: Weronika Kortas, Agata Olkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Laboratoruim:

1. Informacja medyczna (10 godz., w tym 8 w ramach zdalnego nauczania)

2. Informacja prawna (10 godz.)

3. Informacja normalizacyjna i patentowa (10 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Laboratoruim:

1. Informacja medyczna (10 godz., w tym 8 w ramach zdalnego nauczania)

2. Informacja prawna (10 godz.)

3. Informacja normalizacyjna i patentowa (10 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Laboratoruim:

1. Informacja medyczna (10 godz., w tym 8 w ramach zdalnego nauczania)

2. Informacja prawna (10 godz.)

3. Informacja normalizacyjna i patentowa (10 godz.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)