Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media elektroniczne w informatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-MLT-22-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media elektroniczne w informatologii
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej edycji grafiki oraz obsługi warstw.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- prace laboratoryjne – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie zadań domowych – 15 godz.

- tworzenie zadania zaliczeniowego – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma uporządkowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii multimedialnych w zakresie prezentacji informacji - K_W03; K_W14;

W2: student potrafi rozpoznać i ocenić pełnowartościowe treści multimedialne w zakresie prezentacji informacji specjalistycznej - K_W05, K_W14.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi stworzyć dokument multimedialny stosownie do potrzeb informacyjnych i specyfiki odbiorcy – K_U04; K_U14.

U2: student umie dobrać odpowiednie środowisko multimedialne do realizacji postawionego zadania – K_U14.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student w trakcie wykonywania zadań pracuje zespołowo i wykazuje obiektywizm w ocenie poszczególnych wkładów w efekt końcowy – K_K04, K_K08.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi i zastosowania w sieci technologii multimedialnych. Studenci uczą się edycji obrazu ruchomego, dźwięku oraz animacji, optymalizując wynikowe dokumenty multimedialne do publikacji w sieci.

Pełny opis:

Niniejszy przedmiot przygotowuje do pracy we współczesnym środowisku cyfrowym, zdominowanym przez multimedia. Stworzona w pracowni kompleksowa infrastruktura technologiczna umożliwia opanowanie obsługi zainstalowanych narzędzi graficznych i multimedialnych.

W trakcie zajęć studenci mają opanować umiejętności praktycznie w zakresie obsługi i zastosowania w sieci technologii związanych z mediami elektronicznymi. Studenci uczą się edycji obrazu ruchomego, dźwięku oraz animacji, optymalizując wynikowe dokumenty do publikacji w sieci.

Zaliczenie polega na wykonaniu serii zadań o zleconej lub wolnej tematyce. Zakres materiału oraz model zajęć są adekwatne do wymagań rynku pracy.

Program kształcenia obejmuje m.in.: podstawy obróbki obrazu ruchomego, dźwięków, animacji. Na ocenę zaliczeniową wpływ mają wyniki ewaluacji kilku zadań o wybranej i/lub narzuconej tematyce, min.: logo, baner animowany oraz zmontowany film.

Zajęcia umożliwiają rozwój praktycznych umiejętności warsztatowych, związanych z tworzeniem ilustracji, animacji i informacyjnych przekazów medialnych.

Literatura:

1. V. Osińska, G. Osiński. Multimedia. Toruń: UMK, 2005.

2. J. Pamuła, A. Olszewski. Multimedia. Radom: Politechnika Radomska, 2008.

3. R. Jaworski. Multimedia i grafika komputerowa. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.

4. M. Kloskowski. Fotomontaż w Photoshopie : sekrety doskonałego wyboru i łączenia obrazów cyfrowych. Gliwice: Helion, 2012.

5. Lista zasobów sieciowych, dostępna na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

W ewaluacji pracy studenta bierze się pod uwagę:

1. Aktywność na zajęciach – U1, U2, K1.

2. Szereg wykonanych zadań e-learningowych – W1, W2, U1

3. Prezentacja projektów indywidualnych i grupowych – U1, W2, K1.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach i współpraca w grupie (15% oceny)

- zadania e-learningowe (25% oceny)

- projekt końcowy (60% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)