Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Multimedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-Mm-22-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multimedia
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - II rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

opanowane podstawy grafiki rastrowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (synchronicznie na MsTeams 10 godz. oraz asynchronicznie 20 godz.):

- prace laboratoryjne – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie zadań domowych – 30 godz.

- tworzenie projektu zaliczeniowego – 40 godz.

- samokształcenie z zakresu teorii - 20 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma uporządkowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii multimedialnych w zakresie prezentacji informacji - K_W16;


W2: student potrafi rozpoznać i ocenić pełnowartościowe projekty multimedialne w zakresie prezentacji informacji specjalistycznej - K_U05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi zaprojektować dokument multimedialny stosownie do potrzeb informacyjnych i specyfiki odbiorcy – K_U04; K_U16.


U2: student umie dobrać odpowiednie środowisko multimedialne do realizacji postawionego zadania – K_U15.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student w trakcie tworzenia projektu pracuje zespołowo i wykazuje obiektywizm w ocenie poszczególnych wkładów w efekt końcowy – K_K04, K_K08.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i zastosowania zaawansowanych technologii multimedialnych. Studenci uczą się projektowania scen i obiektów 3D, tworzących film animowany na potrzeby reklamy w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Niniejszy przedmiot przygotowuje do pracy we współczesnym środowisku cyfrowym, zdominowanym przez multimedia. Stworzona w pracowni kompleksowa infrastruktura technologiczna umożliwia opanowanie obsługi zainstalowanych aplikacji graficznych i multimedialnych.

W trakcie zajęć studenci mają nauczyć się zasad projektowania grafiki 3D oraz tworzenia filmów animowanych, obecnie często wykorzystywanych w mediach i reklamie. Zakres materiału oraz model zajęć są adekwatne do wymagań rynku pracy.

Studenci poznają ,jak się optymalizuje wynikową animację lub film oraz jak przygotować te materiały do publikacji w sieci.

W trakcie zajęć trzeba wykonać serię projektów o zadanej tematyce, lecz nienarzuconym tempie pracy.

Na zaliczenie studenci mają wykonać projekt grupowy i zaprezentować go na forum publicznym.

Program kształcenia obejmuje m.in.: podstawy pracy z grafiką wektorową, tworzenie scen i obiektów 3D, tworzenie i modelowanie postaci, renderowanie obrazu, animacja złożona z klatek kluczowych

Literatura:

1. V. Osińska, G. Osiński. Multimedia. Toruń: UMK, 2005.

2. B. Bogdan. podstawy modelowania : praktyczne wprowadzenie do modelowania w programie Blender. Gliwice: Helion, 2007.

Lista zasobów sieciowych, dostępna na platformie Moodle.

W ewaluacji pracy studenta bierze się pod uwagę:

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach – U1, U2, K1.

2. Szereg wykonanych zadań e-learningowych – W1, W2, U1

3. Przygotowanie i prezentacja projektów grupowych – U1, W2, K1.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach i współpraca w grupie (15% oceny)

- zadania e-learningowe (30% oceny)

- projekt końcowy (40% oceny)

- prezentacja projektu (15% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)