Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologiczne podstawy pracy zespołowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-PSCH-32-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne podstawy pracy zespołowej
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Architektura informacji III rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Literatura:

Zestaw 1:

Podstawowa:

1. Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologia stresu i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465 -492) . Gdańsk: GWP

2. Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007

3. T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: GPW, 2004

4. Zimbardo Ph., Ruch F., (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Uzupełniająca:

1. Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenia zawodowe: mechanizmy, przyczyny zapobieganie (s. 83-112). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: GWP

3. Butler G., McManus F., (2002), Psychologia. Warszawa. Prószyński i S-ka.

Zestaw 2:

Lit. podst.:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Lit. uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Zestaw 3:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Hall C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne czlowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w ćwiczeniach zespołowych. Dlatego obecność na wszystkuch zajęciach jedt obowiazkowa (its nie obowiązują) .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zakresem charakterystykę pracy zespołowej w różnych warunkach – akademickich, naukowych, biznesowych itd. Na spotkaniach omówione zostaną jako tło psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach związanych z wyzwaniami, zadaniami i projektami. Zostanie zwrócona także uwaga na funkcjonowanie ludzi w grupie w czasie barier z tym związanych. Zajęcia będą odbywały się w formule aktywizującej studentów – część wiedzy będzie na bieżąco umacniana ćwiczeniami nad będącymi jej konsekwencją umiejętnościami.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych grupach – poznają dynamikę rozwoju i pracy grupy. Następnie poruszone zostaną kwestie wpływu osobowości i temperamentu na kierowanie grupą oraz zdiagnozowane zostaną bariery w pracy zespołowej oraz metody przeciwdziałania im. Szerzej zostaną w tym względzie scharakteryzowane emocje, motywacje, konflikty oraz stres jako czynniki dezorganizujące lub wspierające funkcjonowanie grupy i realizowanie przez nią projektów. Studenci poznają także psychologiczne aspekty podejmowania decyzji i ich wpływ na aktywność zawodową oraz metodę określania cech i umiejętności członków i kierowników grup. Następnie studenci będą uczestniczyć w treningu kreatywności i zajęciach dotyczących motywacji. Na koniec podsumujemy wszystko i zastanowimy się jak można doskonalić swoje umiejętności pracy zespołowej.

Literatura:

Zestaw 1:

Podstawowa:

1. Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologia stresu i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465 -492) . Gdańsk: GWP

2. Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007

3. T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: GPW, 2004

4. Zimbardo Ph., Ruch F., (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Uzupełniająca:

1. Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenia zawodowe: mechanizmy, przyczyny zapobieganie (s. 83-112). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: GWP

3. Butler G., McManus F., (2002), Psychologia. Warszawa. Prószyński i S-ka.

Zestaw 2:

Lit. podst.:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Lit. uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Zestaw 3:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Hall C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

+literatura i testy proponowane na bieżąco w czasie zajęć

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 40 godz.):

- udział w laboratoriach – 40 godz. (28 godz. stacjonarnie, 12 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 80 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- wykonywanie na bieżąco ćwiczeń, zadań domowych – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- czytanie literatury – 20 godz. (w tym 3 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- prezentacje bieżące i przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

Łącznie: 120 godz. (4 ECTS) – w tym 30 godz. (1 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zakresem charakterystykę pracy zespołowej w różnych warunkach – akademickich, naukowych, biznesowych itd. Na spotkaniach omówione zostaną jako tło psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach związanych z wyzwaniami, zadaniami i projektami. Zostanie zwrócona także uwaga na funkcjonowanie ludzi w grupie w czasie barier z tym związanych. Zajęcia będą odbywały się w formule aktywizującej studentów – część wiedzy będzie na bieżąco umacniana ćwiczeniami nad będącymi jej konsekwencją umiejętnościami.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych grupach – poznają dynamikę rozwoju i pracy grupy. Następnie poruszone zostaną kwestie wpływu osobowości i temperamentu na kierowanie grupą oraz zdiagnozowane zostaną bariery w pracy zespołowej oraz metody przeciwdziałania im. Szerzej zostaną w tym względzie scharakteryzowane emocje, motywacje, konflikty oraz stres jako czynniki dezorganizujące lub wspierające funkcjonowanie grupy i realizowanie przez nią projektów. Studenci poznają także psychologiczne aspekty podejmowania decyzji i ich wpływ na aktywność zawodową oraz metodę określania cech i umiejętności członków i kierowników grup. Następnie studenci będą uczestniczyć w treningu kreatywności i zajęciach dotyczących motywacji. Na koniec podsumujemy wszystko i zastanowimy się jak można doskonalić swoje umiejętności pracy zespołowej.

Literatura:

Zestaw 1:

Podstawowa:

1. Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologia stresu i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465 -492) . Gdańsk: GWP

2. Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007

3. T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: GPW, 2004

4. Zimbardo Ph., Ruch F., (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Uzupełniająca:

1. Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenia zawodowe: mechanizmy, przyczyny zapobieganie (s. 83-112). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: GWP

3. Butler G., McManus F., (2002), Psychologia. Warszawa. Prószyński i S-ka.

Zestaw 2:

Lit. podst.:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Lit. uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Zestaw 3:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Hall C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

+literatura i testy proponowane na bieżąco w czasie zajęć

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 40 godz.):

- udział w laboratoriach – 40 godz. (28 godz. stacjonarnie, 12 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 80 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- wykonywanie na bieżąco ćwiczeń, zadań domowych – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- czytanie literatury – 20 godz. (w tym 3 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- prezentacje bieżące i przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

Łącznie: 120 godz. (4 ECTS) – w tym 30 godz. (1 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zakresem charakterystykę pracy zespołowej w różnych warunkach – akademickich, naukowych, biznesowych itd. Na spotkaniach omówione zostaną jako tło psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach związanych z wyzwaniami, zadaniami i projektami. Zostanie zwrócona także uwaga na funkcjonowanie ludzi w grupie w czasie barier z tym związanych. Zajęcia będą odbywały się w formule aktywizującej studentów – część wiedzy będzie na bieżąco umacniana ćwiczeniami nad będącymi jej konsekwencją umiejętnościami.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych grupach – poznają dynamikę rozwoju i pracy grupy. Następnie poruszone zostaną kwestie wpływu osobowości i temperamentu na kierowanie grupą oraz zdiagnozowane zostaną bariery w pracy zespołowej oraz metody przeciwdziałania im. Szerzej zostaną w tym względzie scharakteryzowane emocje, motywacje, konflikty oraz stres jako czynniki dezorganizujące lub wspierające funkcjonowanie grupy i realizowanie przez nią projektów. Studenci poznają także psychologiczne aspekty podejmowania decyzji i ich wpływ na aktywność zawodową oraz metodę określania cech i umiejętności członków i kierowników grup. Następnie studenci będą uczestniczyć w treningu kreatywności i zajęciach dotyczących motywacji. Na koniec podsumujemy wszystko i zastanowimy się jak można doskonalić swoje umiejętności pracy zespołowej.

Literatura:

Zestaw 1:

Podstawowa:

1. Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologia stresu i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465 -492) . Gdańsk: GWP

2. Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007

3. T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: GPW, 2004

4. Zimbardo Ph., Ruch F., (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN.

Uzupełniająca:

1. Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenia zawodowe: mechanizmy, przyczyny zapobieganie (s. 83-112). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: GWP

3. Butler G., McManus F., (2002), Psychologia. Warszawa. Prószyński i S-ka.

Zestaw 2:

Lit. podst.:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Lit. uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Zestaw 3:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Hall C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

+literatura i testy proponowane na bieżąco w czasie zajęć

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 40 godz.):

- udział w laboratoriach – 40 godz. (28 godz. stacjonarnie, 12 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 80 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- wykonywanie na bieżąco ćwiczeń, zadań domowych – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- czytanie literatury – 20 godz. (w tym 3 godz. w ramach nauczania zdalnego)

- prezentacje bieżące i przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. (w tym 5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

Łącznie: 120 godz. (4 ECTS) – w tym 30 godz. (1 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)