Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy zarządzania treścią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-SZT-11-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania treścią
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji I rok s2- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

- udział w laboratoriach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie projektów końcowych – 60 godz.

- czytanie literatury – 30 godz.

- przygotowanie do zajęć – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę na temat typologii systemów CMS oraz możliwościach ich zastosowania – K_W03

W2: Ma wiedzę o podstawowych funkcjonalnościach systemów zarządzania treścią – K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces wdrożenia serwisu WWW przy pomocy systemu zarządzania treścią – K_U02

U2: Potrafi wykonać analizę funkcjonowania wdrożonego projektu opartego o CMS – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uczestniczy w pracach projektowych nad tworzeniem serwisu WWW w systemie CMS, przyjmuje w zespole różne role (w tym kierownicze) – K_K02

K2: Rozumie priorytetową rolę rozwiązań CMS we współczesnym obiegu informacji w Internecie, potrafi ocenić ich wpływ na architekturę informacji – K_K09

Skrócony opis:

Tworzenie serwisów WWW w wielu przypadkach jest zbyt trudne dla osób nie posiadających umiejętności technicznych. Odpowiedzią na te problemy było stworzenie narzędzi odpowiadających za ich proste redagowanie i publikowanie – systemów zarządzania treścią.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu to zagadnienia związane z systemami zarządzania treścią (CMS), ograniczony jednak tylko do tych o charakterze ogólnoinformacyjnym. Podstawowe i najbardziej znane systemy tego rodzaju to WordPress, Joomla! oraz Drupal (które studenci architektury informacji poznają w ramach studiów pierwszego stopnia). Jednak nie są to jedyne rozwiązania z tego zakresu, istnieje ich jeszcze ponad kilkadziesiąt. W ramach tego przedmiotu zostaną przedstawione nie mniej złożone systemy niż wymienione trzy wcześniejsze, wśród nich: Przykładowy, wybrany system zarządzania treścią do celów dydaktycznych, ModX, Typo3, Contao, Concrete5, (wybór może zostać opcjonalnie uzupełniony przez prowadzącego). Studenci w ramach tego przedmiotu wykonają podstawowe operacje związane z każdym omawianym systemem: instalacja systemu (nie będą konfigurować środowiska sieciowego, skorzystają z gotowych rozwiązań hostingowych), tworzenie i publikowanie treści, zarządzania systemem od strony administratora, możliwości rozszerzenia funkcjonalności systemu - poznanie wyselekcjonowanych przez prowadzącego modułów oraz szablonów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Paweł Marzec, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Marzec, Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Paweł Marzec, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Marzec, Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)