Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ukryty Internet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-UI-2MW-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ukryty Internet
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Architektura informacji II rok s1- sem. letni - moduł wzbogacający
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=363
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowe umiejętności obsługi Internetu i przeglądarki internetowej;

- pozytywne zaliczenie przedmiotów: Systemy Informacyjno-Wyszukiwawcze (I semestr studiów licencjackich) oraz Wyszukiwanie informacji (II semestr studiów licencjackich).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w laboratoriach – 15 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia – 30 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada szczegółową wiedzę o typach i zasadach funkcjonowania specjalistycznych i niszowych narzędzi wyszukiwawczych – K_W07

W2: Rozpoznaje specjalistyczne potrzeby wyszukiwawcze uczestników procesów informacyjnych – K_W08

W3: Identyfikuje i rozpoznaje kierunki rozwoju specjalistycznych narzędzi i nowatorskich technologii wyszukiwawczych we współczesnym świecie – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dokonuje wyboru specjalistycznych narzędzi wyszukiwawczych do typowych i niestandardowych potrzeb informacyjnych – K_U07

U2: Wyszukuje właściwie, nieznane wcześniej, narzędzie wyszukiwawcze lub źródło informacji stosownie do potrzeb informacyjnych K_U07

U3: Przeszukuje zasoby cyfrowe lub metadane w sposób zaplanowany, skuteczny i profesjonalny – K_U07

U4: Dokonuje selekcji i krytycznej oceny uzyskanych rezultatów wyszukiwania stosowanie do zakładanych potrzeb informacyjnych i celów wyszukiwawczych – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Stosuje sieciowe narzędzia wyszukiwawcze do rozwiązywania różnorodnych rodzajów zadań wyszukiwawczych – K_K05

K2: Stosuje sieciowe narzędzia wyszukiwawcze i źródła informacji do rozwiązywania nowych dla siebie zadań wyszukiwawczych – K_K05


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie szerokiej problematyki związanej ze zjawiskiem Ukrytego Internetu w kontekście wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym. Prezentują one samo zjawisko, a także zaawansowane strategie i narzędzia wyszukiwawcze dedykowane tego typu zasobom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauka wykorzystania w sposób skuteczny, kreatywny i profesjonalny internetowego środowiska wyszukiwawczego. Przedmiot przedstawia i charakteryzuje typy i funkcje wyspecjalizowanych oraz niszowych narzędzi wyszukiwawczych. Uczy, w jaki sposób konstruować skuteczne strategie wyszukiwawcze dla niestandardowych problemów informacyjnych. Mają one posłużyć do wykształcenia praktycznych, zaawansowanych umiejętności wyszukiwania i selekcji różnorodnych informacji, danych i obiektów w środowisku cyfrowym. Wiedza nabyta w procesie dydaktycznym zostanie przełożona na praktykę dzięki szeregowi zadań i kwerend różnego rodzaju oraz wsparciu e-learningowemu.

Literatura:

1. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015

2. Cisek S., Sapa R., Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość, 2006. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00009035/01/cisek_sapa_2006.pdf

3. Derfert-Wolf L., Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci, 2007. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/8560/1/derfert_CPI.pdf

4. Lewandowski T., Google Scholar a biblioteki cyfrowe i repozytoria w Polsce. Tryb dostępu: http://otwartanauka.pl/analysis/case-studies/google-scholar-a-repozytoria-i-biblioteki-cyfrowe-w-polsce?showall=&limitstart=

5. Pamuła-Cieślak N., Rozwój technologii w wyszukiwarkach internetowych a problematyka Ukrytego Internetu, Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny 2009/3, s. 24-38

6. Pamuła-Cieślak N., Typologia zasobów Ukrytego Internetu, Przegląd biblioteczny 2006/2, s. 153 – 164

7. Unold J., Wykorzystanie Ukrytej Sieci w pozyskiwaniu informacji w cyberprzestrzeni, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011, nr 53, s. 155 – 156

8. Pamuła-Cieslak N., Ukryty Internet dla nauczycieli? W: Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca. Red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Toruń 2015, s. 231-243

9. Pamuła-Cieślak N., Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym, W: Nauka o informacji, pod red. Wiesława Babika, Warszawa: Wydawn. SBP, 2016, s. 189-214

10. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet – nowe podejście, W: Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, pod red. Katarzyny Domańskiej, Ewy Głowackiej i Pawła Marca, Bydgoszcz, Ostromecko: Wydawn. UKW, 2016, s. 35-48

Literatura uzupełniająca:

1. Bednarek-Michalska B., Otwarte zasoby elektroniczne dla humanistów, Toruń 2006. Tryb dostępu: http://www.kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=29873&dirids=1

2. Bergman M. K., The Deep Web: surfacing hidden value, The Journal of Electronic Publishing. 2001 vol. 7 issue 1. Tryb dostępu: http://hdl.handle.net/2027/spo.3336451.0007.104

3. Boley H., The Semantic Web in ten passages, 2003. Tryb dostępu: http://www.dfki.uni-kl.de/~boley/sw10pass/sw10pass-talk.pdf

4. Bradley P., Expert internet searching, London 2013

5. Devine J., Egger-Sider F., Going beyond Google again: strategies for using and teaching the Invisible Web, London 2013

6. Devine J., Egger-Sider F., Going beyond Google: The Invisible Web in learning and teaching, London 2009

7. Jaskowska B., Ukryty internet - jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2007/1, s. 79-87

8. Kalmbach J., The invisible web and the need for new research methodologies, Communication Design Quarterly Review 2013, vol. 1 nr 4, s. 26-28

9. Lewandowski D., Mayr P., Exploring the academic invisible web, Library Hi Tech 2006, vol. 24, nr 4, s. 529 – 539

10. Łamek A., Ukryty Internet, Magazyn Internet 2002/7, s.58-60

11. Odduña- Malea E., Lopez-Cozar E. D., The dark side of Open Access in Google and Google Scholar: the case of Latin-American repositories. Tryb dostępu: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1406/1406.4331.pdf

12. Pamuła-Cieślak N., Narzędzia i metody wyszukiwania w Ukrytym Internecie – przegląd i propozycje zastosowań dla bibliotek, W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 397-402

13. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka to co?, Biuletyn EBIB 2004/7. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php

14. Pamuła-Cieślak N., Zjawisko Ukrytego Internetu – rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów, W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r., s. 379 – 386

15. Ru Y., Horowitz E., Indexing the invisible web: a survey, Online Information Review, 2005, Vol. 29, No. 3, s. 249-265

16. Scheeren W. O., The hidden Web: a sourcebook, Santa Barbara [etc.] 2013

17. Sherman Ch., Price G., The Invisible Web: uncovering information sources search engines can't see, Medford, New Jersey 2003

18. Szpunar A., Matejek S., Strona domowa biblioteki jako pomoc w dotarciu do zasobów Ukrytego Internetu, W: Rola ośrodków informacji naukowej bibliotek naukowych w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych. Materiały z sesji środowiskowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 27.04.2012 r., pod red. Daniela Ziarkowskiego, Szczecin 2013, s. 44-54

19. Weryho M., Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar, Biuletyn EBIB 2005/2. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/weryho.php

20. Yin H., Yunfei L., Wang W., The ranking of Deep Web sources based on data quality, Applied Mechanics and Materials 2013, vols. 303 – 306, p. 2437-2444

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność studenta na zajęciach dydaktycznych (dopuszczana jedna nieobecność) – W1, W2, W3, U2

2. Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć – W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2

3. Zadanie zaliczeniowe: W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (do 15 %)

- wykonywanie ćwiczeń na zajęciach (do 35%)

- wykonanie i omówienie projektu zaliczeniowego (do 50%)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ - 80-89%

4 – 70-79%

3+ - 60 – 69%

3 – 51 – 59%

2 – 50% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (konsultacje, zajęcia zdalne, kiedy takie zarządzone zostaną na uczelni): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP94ohRdXgspKnaU1iGbo8kzlhLepZ2a-4J9pPKmMWCg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85ce83fe-a25b-44ab-9f54-e8e1eb3b087a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (konsultacje, zajęcia zdalne, kiedy takie zarządzone zostaną na uczelni): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP94ohRdXgspKnaU1iGbo8kzlhLepZ2a-4J9pPKmMWCg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85ce83fe-a25b-44ab-9f54-e8e1eb3b087a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (konsultacje, zajęcia zdalne, kiedy takie zarządzone zostaną na uczelni): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP94ohRdXgspKnaU1iGbo8kzlhLepZ2a-4J9pPKmMWCg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85ce83fe-a25b-44ab-9f54-e8e1eb3b087a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)