Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wyszukiwanie informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-WSI-12-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wyszukiwanie informacji
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Architektura informacji - I rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu. Pozytywne zaliczenie przedmiotów: Informacja w środowisku cyfrowym (sem. 1), Otwarte zasoby edukacyjne (sem. 1), Ocena jakości informacji (sem. 1) i Systemy informacyjno-wyszukiwawcze (sem. 1).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 h w tym:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w laboratoriach – 15 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia – 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę o typach i zasadach funkcjonowania narzędzi wyszukiwawczych – K_W07

W2: Rozpoznaje różnorodne potrzeby wyszukiwawcze uczestników procesów informacyjnych – K_W08

W3: Identyfikuje kierunki rozwoju narzędzi i technologii wyszukiwawczych we współczesnym świecie – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dokonuje wyboru narzędzi wyszukiwawczych do potrzeb informacyjnych – K_U07

U2: Przeszukuje zasoby sieci internetowej w sposób zaplanowany i skuteczny – K_U07

U3: Selekcjonuje narzędzia i sposoby wyszukiwania informacji pod kątem zakładanych wyników wyszukiwania – K_U08

U4: Dokonuje selekcji i krytycznej oceny uzyskanych rezultatów wyszukiwania stosowanie do zakładanych potrzeb informacyjnych i celów wyszukiwawczych – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Stosuje sieciowe narzędzia wyszukiwawcze do rozwiązywania różnorodnych rodzajów zadań wyszukiwawczych – K_K05

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia charakteryzują środowisko informacyjne Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem typów, cech, funkcji i zastosowań narzędzi wyszukiwawczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauka identyfikacji i wykorzystania w sposób skuteczny i kreatywny internetowego środowiska wyszukiwawczego. Przedmiot przedstawia i charakteryzuje typy i funkcje sieciowych narzędzi wyszukiwawczych, architekturę informacji współcześnie stosowanych narzędzi oraz ich trendy rozwojowe. Pozwala także poznać i stosować różnorodne strategie, metody czy taktyki wyszukiwawcze. Mają one posłużyć do wykształcenia praktycznych umiejętności wyszukiwania i selekcji różnorodnych informacji, danych i obiektów online. Wiedza nabyta w procesie dydaktycznym zostanie przełożona na praktykę dzięki szeregowi zadań i kwerend różnego rodzaju oraz wsparciu e-learningowemu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kłopotek M. A. Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Warszawa 2001

2. Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, Warszawa 2010

3. Społeczeństwo i sieć informacyjna. Praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej-Kalaty i E. Chuchro, Warszawa 2012

4. Derfert-Wolf, L. Dogonić Google?, 2010. In Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 15-17 June 2010. Biblioteka Politechniki Łódzkiej. s. 41-52.Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/handle/10760/17361#.UNGch7RFE50

5. Pulikowski A., Wyszukiwanie informacji w Internecie, [w:] Bibliotekarstwo. Nauka-Dydaktyka-Praktyka, pod red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013, s. 449-462.

6. Pamuła-Cieślak N., Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google, [w:] Toruńskie studia bibliologiczne, 2013, nr 1, s. 111-126.

7. Pamuła-Cieślak N., Efektywne wyszukiwanie w Internecie – przegląd problemów i rozwiązań, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 63-75

8. Dobosz K., Przeszukiwanie zasobów Internetu, Warszawa 2012.

9. Papińska-Kacperek J., Wyszukiwanie informacji w Internecie, Łódź 2006. Tryb dostępu: http://www.ki.uni.lodz.pl/~jpapkac/podstawy/wyszukiwanie.pdf

10. Szczepańska A., Podstawowe strategie wyszukiwania informacjii ich wykorzystanie w praktyce wyszukiwarek. 2006. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf

11. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, Przegląd Biblioteczny 2006/2, s. 165-187

12. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455-463

13. Głowacka E., Jarocki M., Kowalska M., Kurkowska E., Pamuła-Cieślak N., Współczesne źródła informacji, W: Nauka o informacji, pod red. Wiesława Babika, Warszawa: Wydawn. SBP, 2016, s. 189-214

14. Pamuła-Cieślak N., Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym, W: Nauka o informacji, pod red. Wiesława Babika, Warszawa: Wydawn. SBP, 2016, s. 189-214

15. Pulikowski A., Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej, W: Nauka o informacji, pod red. Wiesława Babika, Warszawa: Wydawn. SBP, 2016, s. 507-532

Literatura uzupełniająca:

1. Gnyp P., Google za bardzo ci ufamy, W: Technologie Gazeta.pl, 2012. Tryb dostępu: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,11474369,Google__za_bardzo_ci_ufamy.html

2. Sullivan D., Search 4.0: putting humans back in search, Search Engine Watch [online] 2008.Tryb dostępu: http://searchengineland.com/search-40-putting-humans-back-in-search-14086.php

3. Sosińska-Kalata B., Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach, Warszawa 1999

4. Sonnenreich W., A History of Search Engines [online]. Wiley 1997. Tryb dostępu: http://www.wiley.com/legacy/compbooks/sonnenreich/history.html

5. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, Przegląd Biblioteczny 3/2005, s. 321-340

6. Sinnghal A., Stanisławski P., To, czym zajmujemy się w Google‘u to budowanie użytecznej inteligencji. Technologie Gazeta.pl 2012. Tryb dostępu: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,12701537,_To__czym_zajmujemy_sie_w_Google_u__to_budowanie_uzytecznej.html

7. Kunikowski J., Google Book Search, Przegląd informacyjno-dokumentacyjny 2009/3, s. 39-46

8. Graf wiedzy: rzeczy nie słowa. [online] 15.05.2013 [dostep: 15.05.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://googlepolska.blogspot.com/2013/05/graf-wiedzy-rzeczy-nie-sowa.html

9. Cisek S., Fajfer A., Imiołek-Stachura K., Wierzbicka J., Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty, W: Zawód infobroker, Warszawa 2015, s. 299-308

10. Krysiński P., Kowalska M., Pamuła-Cieślak N., Warsztat pracy infobrokera. W: Infobrokerstwo, pod red. M. Kowalskiej i T. Wojewódzkiego, Gdańsk 2015, s. 277-314

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność studenta na zajęciach dydaktycznych (dopuszczana jedna nieobecność) – W1, W3

2. Ćwiczenia wyszukiwawcze (kwerendy) wykonywane w trakcie zajęć – W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1

3. Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności – W1, W2, W3

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (do 10 %)

- wykonywanie ćwiczeń na zajęciach (do 30%)

- kolokwium (do 60%)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ - 80-89%

4 – 70-79%

3+ - 60 – 69%

3 – 51 – 59%

2 – 50% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (jeśli zajęcia na uczelni przewidziane są w formie zdalnej, do kontaktu): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHUDAdckJ7sTwIAUV423mPnDDQYsjDGB8UAtc8Vs0ZEs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5a8d07b-1412-491a-855b-eda5901a698e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (jeśli zajęcia na uczelni przewidziane są w formie zdalnej, do kontaktu): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHUDAdckJ7sTwIAUV423mPnDDQYsjDGB8UAtc8Vs0ZEs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5a8d07b-1412-491a-855b-eda5901a698e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams (jeśli zajęcia na uczelni przewidziane są w formie zdalnej, do kontaktu): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHUDAdckJ7sTwIAUV423mPnDDQYsjDGB8UAtc8Vs0ZEs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5a8d07b-1412-491a-855b-eda5901a698e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)