Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-BPR-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1- specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych


- analiza przypadków


- aktywność


- przygotowanie strategii marketingowej


- prezentacja strategii

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej; analizuje sytuację związaną ze strategią marketingu jednostek samorządowych, ma wiedzę o regułach prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa mediów), jakie wpływają na działalność organizacji medialnych i/lub przedsiębiorstw branży reklamowej, brandingu i public relations.Metody dydaktyczne:Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

4. Analiza sytuacji wyjściowej

5. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

6. Pozycjonowanie strategii marketingowej

7. Budżet w marketingu terytorialnym

8. Reklama w MT

9. Event marketing

10. Social media w promocji miejsca

11. City placement

12. Sport jako narzędzie promocji miejsca

13. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

- omówienie zasad kursu (szczegóły dotyczące przygotowania projektu; literatura przedmiotu, case studies; aktywność, obecność etc.)

Zadania projekt:

Podział na grupy 4-5 osób

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego (marketing, branding, promocja, wizerunek, tożsmość etc.)

Teksty obligatoryjne:

Szromik, PR w Administracji (7-47)

Zadania Projekt:

Wybór przedmiotu strategii

3. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 7-34

Zadania Projekt:

Przygotowanie harmonogramu prac nad strategią produktu terytorialnego

Zebranie informacji do analizy sytuacji wyjściowej

4. Analiza sytuacji wyjściowej

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 57-109

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 48-64

Projekt:

Analiza sytuacji wyjściowej wybranego produktu terytorialnego

5. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 117-168

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 87-102

Zadanie projekt:

Sprecyzowaniu celów strategicznych i operacyjnych oraz wybór grup docelowych

6. Pozycjonowanie strategii marketingowej

Szromik 2016: 274 – 312

Zadanie projekt:

Pozycjonowanie promowanego produktu na tle konkurencyjnych

7. Budżet

Florek, Augustyn 2011: 209 – 232

Brańka (w:) Szromik red., (2015: 56-75

Zadanie projekt:

Sprecyzowanie budżetu i harmonogramu działań promocyjnych

8. Reklama w MT

Tekst obligatoryjny:

Florek, Augustyn 2011: 169-208

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych

9. Event marketing

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych (kontynuacja)

10. Social media w promocji miejsca

Tekst obligatoryjny:

Manczak (w:) Szromik red. 2015: 76-99

Zadanie projekt:

Analiza sytuacji i plan modyfikacji promocji działań jednostek samorządu terytorialnego w social media

11. City placement

Test obligatoryjny:

Szromik red. 2015: 100-158

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

12. Sport jako narzędzie promocji miast i regionów

Tekst obligatoryjny:

Szromik 2016: 393-406

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

13. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

Tekst obligatoryjny:

Duda red.2010: 187 - 222

14. Monitoring i ewaluacja strategii promocji miasta i regionu

Tekst obligatoryjny:

Florek, Augustyn 2016: 233-260

Glińska, Florek, Kowalewska 2009, s. 48-64

Zadania:

opracowanie metod i technik ewaluacji strategii

15. Prezentacja projektów

Literatura:

Dziekański Paweł, (2015), Start do marketingu terytorialnego, Kielce: Wyd. UJK.

Domański Tomasz, (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Łódź: Wyd. UŁ

Duda Aneta (red.), (2010), Public relations miast i regionów, Warszawa: Wydawnictwo Difin,

Glińska Ewa, (2016), Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Warszawa: Wolter Kluwer.

Glińska Ewa, Florek Magdalena, Kowalewska Anna, (2009), Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolter Kluwers.

Florek Magdalena, (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań: Wyd. AE.

Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Szromik Andrzej, (2016), Marketing terytorialny, Warszawa: Wolter Kluwer.

Szromik Andndrzej red., (2015), Marketing terytorialny: nowe obszary i narzędzia, Kraków-Legionowo: Edu-Libri

Tworzydło Dariusz, Soliński Tomasz, (2005) Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego, Kraśnik: Urząd Miasta.

Witek Jolanta, (2011), Kreowanie marki regionu, Wałcz: PSZ.

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, „Zeszyty Naukowe” nr 35/824, Szczecin: Wyd. USz.

Strony internetowe:

Europejski Instytut Marketingu Miejsc, http://bestplaceinstytut.org/pl/blog/

PRoto: proto.pl

Marketing 101 - https://www.marketing101.pl/marketing-miejsc

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Realizacja projektu zespołowego 0 – 45 punktów

3. Nieobecności - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, każda następna będzie skutkować odjęciem 3 punktów

Suma punktów:

<=0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: Marcin Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)